Izsludina publisko apspriešanu lokālplānojuma redakcijai, tās stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumam  zemesgabalam Ventspils ielā 50 un tam pieguļošai teritorijai

No pirmdienas, 2016.gada 31.oktobra līdz 13.decembrim notiek lokālplānojuma redakcijas un tās stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) publiskā apspriešana zemesgabalam Rīgā, Ventspils ielā 50 un tam pieguļošai teritorijai.

Lokālplānojums tiek izstrādāts nolūkā veikt izmaiņas spēkā esošajā Rīgas teritorijas plānojumā, nosakot tādu funkcionālo zonējumu un apbūves izmantošanas noteikumus, lai nodrošinātu teritorijā esošās un plānotās industriālās apbūves attīstību.

Lokāplānojuma pasūtītājs ir SIA „Alfards”, to izstrādā – SIA „METRUM”, savukārt stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu veic – Valdis Felsbergs.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem no 2016.gada 31.oktobra līdz 13.decembrim var iepazīties:

  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
  • interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4022
  • klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.

Interesenti aicināti uz publiskās apspriešanas sanāksmi, kas notiks 2016.gada 14.novembrī,  plkst. 17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Rakstiski priekšlikumi līdz 2016.gada 13.decembrim (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus  publiskās apspriešanas ietvaros var izteikt arī elektroniski  portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4022.

0 Patīk
3421 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts