Izstrādāta Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir izstrādājis Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projektu (stratēģija) un Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam projektu (programma), kā arī abu minēto dokumentu Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu (vides pārskats). Minētie dokumenti šodien, 2013.gada 18.septembrī, tika konceptuāli atbalstīti Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejā un drīzumā Rīgas iedzīvotāji tiks aicināti iepazīties ar tiem un izteikt savus priekšlikumus publiskajās apspriešanās.

Stratēģijā ir definēti četri Rīgas ilgtermiņa attīstības mērķi: prasmīga, nodrošināta un aktīva sabiedrība; inovatīva, atvērta un eksportspējīga ekonomika; ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama pilsētvide; Rīga – starptautiski atpazīstama, nozīmīga un konkurētspējīga Ziemeļeiropas metropole. Mērķu sasniegšanai programmā izvirzīti 19 vidēja termiņa rīcības virzieni ar veicamajiem uzdevumiem un sagatavots rīcības plāns, kas ietver pasākumu un aktivitāšu kopumu turpmāko septiņu gadu periodam, kā arī investīciju plāns trīs turpmāko gadu laikā īstenojamajiem projektiem.

„Minētajos dokumentos akcentēta sociāli atbildīga un ilgtspējīga kompaktas pilsētas attīstība. Izstrādājot stratēģiju un analizējot esošo situāciju, apzināmies, ka viens no lielākajiem izaicinājumiem nākamo gadu laikā būs panākt pilsētas iedzīvotāju skaita krituma apturēšanu un sekmēt pieaugumu. To iespējams panākt, nodrošinot darbavietas un ērtus transporta risinājumus, kā arī ar dažādām sociālajām grupām atbilstošu mājokļu piedāvājumu, paaugstinot dzīves kvalitāti pilsētā, piedāvājot konkurētspējīgas izglītības iespējas un citus pakalpojumus,” akcentē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Dzintars Balodis.

Izstrādātos dokumentu projektus plānots apstiprināt ar Rīgas domes lēmumu šā gada oktobrī. Pēc lēmuma pieņemšanas sekos sešas nedēļas ilga publiskā apspriešana, kuras ietvaros norisināsies četras tematiskās sanāksmes: Vides un Vides pārskata projekts; Uzņēmējdarbība; Pilsētvide un Sabiedrība. Visu publiskās apspriešanas laiku dokumentus drukātā formātā varēs apskatīt Rātsnamā un Rīgas izpilddirekcijās, kā arī elektroniskā formātā interneta vietnē www.rdpad.lv – sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Atšķirībā no iepriekšējiem attīstības plānošanas dokumentiem, Rīgas dome ieviesusi jaunu izstrādes metodiku: pirmo reizi stratēģiskās vīzijas attēlotas arī kartēs, kas būs pamatā jaunā Rīgas Teritorijas plānojuma un projektu izstrādei; respektējot ekspertu viedokļus un starptautisko pieredzi, no decentralizētas pilsētas modeļa turpmākā Rīgas attīstība plānota, ievērojot kompakto modeli; pirmo reizi definētas prioritārās teritorijas biznesa un rūpniecības attīstībai.

Stratēģija un programma ir pašvaldības attīstības plānošanas dokumenti, kuru izstrādes nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti. Minēto dokumentu izstrādē iesaistītas Rīgas domes struktūrvienības un pašvaldības institūcijas, zinātnieki un nozares asociācijas, uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas, kā arī sabiedrības aktīvākie pārstāvji. Sadarbībā ar Rīgai blakus esošo novadu speciālistiem tika diskutēts par Rīgas aglomerācijas infrastruktūras projektiem un transporta risinājumiem.

Rīgas domes
Pilsētas attīstības departaments
Tālrunis: 67012916; 26569932
pr.pad@riga.lv

0 Patīk
1514 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts