Izstrādāta Skanstes apkaimes lokālplānojuma 1.redakcija

Pēc Rīgas pašvaldības pasūtījuma ir pabeigta lokālplānojuma pirmās redakcijas izstrāde 228 hektāru plašai Skanstes apkaimei – teritorijai starp Pulkveža Brieža ielu, Ganību dambi, dzelzceļa trasi, Duntes ielu, Skanstes ielu, Vesetas ielu un tās turpinājumu, Emiļa Melngaiļa ielu un Hanzas ielu.

Lokālplānojumā paredzēts, ka galvaspilsētas centram blakus esošā tikpat kā neapbūvētā teritorija nākotnē tiks ievērojami attīstīta un kļūs par 21.gadsimta Rīgas jauno vizītkarti. Kā pamats teritorijas attīstībai paredzētas plašas apstādījumu teritorijas, dažādu akcentu apbūve un jauni transporta risinājumi, piemēram, pieslēgums pie Ziemeļu transporta koridora, jauna tramvaja līnija un iespēja izmantot dzelzceļu. Tāpat ir domāts par skolām, bērnudārziem, ilgtspējīgu lietusūdeņu novades sistēmu, turpmāko rīcību ar esošajiem mazdārziņiem, iespējamām jaunām sabiedriski nozīmīgām ēkām.

Lokālplānojuma izstrādes mērķi ir radīt priekšnoteikumus Skanstes apkaimes ilgtspējīgai teritorijas attīstībai, kas izriet no Rīgas pilsētas ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentiem, ka arī noteikt risinājumus ar mērķi sabalansēt īpašnieku un sabiedrības intereses.

Skanstes telpiskās attīstības redzējums ir ar citām pilsētas daļām labi savienota apkaime ar reģionālas vai nacionālas nozīmes sporta, izklaižu, konferenču, kultūras pasākumu centru, ko papildina sabalansēta dzīvojamā un darījumu apbūve ar augstas klases birojiem, darbavietām un mājokļiem kvalitatīvā, patīkamā, daudzveidīgā un līdzsvarotā vidē, ko veido tradicionāli plaša zaļumu un labiekārtotu publisko ārtelpu sistēma – pilsētas nozīmes zaļais koridors.

Apbūves veidošanas priekšlikums izstrādāts, balstoties uz apkaimes attīstības koncepciju, analizējot esošās apbūves kontekstu apkaimē un tas apkārtnē, Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas (RVC AZ) teritorijas plānojuma prasības, jaunās apbūves iespējamo ietekmi uz RVC un Vecrīgas siluetu.

Piedāvāts apkaimes centrālajā daļā ap Skanstes ielu noteikt maksimālu apbūves augstumu 9 stāvi, kāpinot augstumu Skanstes ielas un Zirņu ielas rajonā līdz maksimums 15 stāviem, bet apkaimes perifērijas kvartālos, kontekstā ar apkārtējām apkaimēm, būvēt līdz 6 stāviem augstas ēkas. Šādi nosacījumi nodrošina gan iespējas racionālai zemes izmantošanai, gan izslēdz negatīvu ietekmi uz RVC un Vecrīgas siluetu.

Papildus teritorijas plānojumā noteiktajiem parkiem un skvēriem (trīs objekti ar 4,3 hektāru kopējo platību) apkaimē plānoti pieci nelieli parki ar dažādām funkcijām. Pēc to izveidošanas parku un skvēru kopējā platība apkaimē būs 18 hektāri. Parki un skvēri izvietoti tā, lai nodrošinātu vajadzīgo teritorijas pārklājumu. Piemēram, lokālplānojuma iecerēts ilgtermiņā pārveidot par parku vēl palikušos preču stacijas sliežu atzarus paralēli Ganību dambim. Tas būs lielākais jaunais parks teritorijā – 5,7 hektāri. Šajā teritorijā paredzēts ierīkot arī jaunu ūdensobjektu aptuveni 1,5 hektāru platībā lietusūdeņu savākšanai.

Skanstes apkaimes lokālplānojuma redakcijas izstrāde tika uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 2013.gada 18. jūnija lēmumu Nr.6330 „Par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja 2014.gada 30.oktobrī Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma 1. Redakciju nodeva publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Galīgais lēmums šajā jautājumā tiks pieņemts Rīgas domes sēdē.

Lokālplānojuma pasūtītājs ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, izpildītājs – SIA”Grupa93” un SIA “Nams”, piesaistītie vides, transporta, inženiertehniskās apgādes, ekonomikas u.c. nozaru eksperti.

0 Patīk
4041 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts