Kādos gadījumos var tikt piemērots paaugstināts nekustamā īpašuma nodoklis?

Būvējot un ekspluatējot būvi, nekustamajam īpašumam var tikt piemērota paaugstināta nodokļa likme. Saskaņā ar Rīgas domes 09.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā”, paaugstināta nodokļa likme var tikt piemērota trīs gadījumos:

Kad var tikt piemērots paaugstināts nekustamā īpašuma nodoklis?

 • pārsniegts kopējais būvdarbu veikšanas ilgums
  Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr. 148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” 26. punkts nosaka, ka būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 3% no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības: būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības; būves kadastrālās vērtības.

 • nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām
  Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr. 148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” 25.1 punkts nosaka, ka nekustamais īpašums vai tā daļa, kas netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, tiek aplikta ar nodokļa likmi 3% apmērā.

 • būve klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša
  Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr. 148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” 10. punkts nosaka, ka būvei, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības: būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības; būves kadastrālās vērtības. Plašāka informācija pieejama šeit: https://grausti.riga.lv/. Papildus Rīgas domes Īpašuma departaments vidi degradējošu būvju īpašniekiem apkopojis informāciju (piemēram, par Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas lēmuma darbību apturēšanu, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu un Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas atļauju dekoratīvā pārsega (sieta) izvietošanai), kura ir pieejama šeit: https://grausti.riga.lv/noderigi/informacija-graustu-ipasniekiem/.

Atbilstoši Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr. 148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” 27. un 28. punktam Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments atbilstoši savai kompetencei apkopo informāciju par nekustamajiem īpašumiem, kas netiek uzturēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, un būvju, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, statusu un aktualizē to Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā. Minētajos gadījumos paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi piemēro un nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc attiecīgas atzīmes izdarīšanas Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā.

Atbilstoši Rīgas domes 15.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 109 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā” 10.2. un 10.4. apakšpunktam nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus nepiešķir par:

 • nekustamo īpašumu, kurā ir konstatēta patvaļīga būvniecība (sākot ar nākamo kalendāro mēnesi no dienas, kad izdarīta atzīme Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā par nekustamo īpašumu, kurā ir konstatēta patvaļīga būvniecība);
 • būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, kā arī par minētajai būvei piekritīgo zemi (sākot ar nākamo mēnesi no dienas, kad izdarīta atzīme Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā par būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums).

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments apkopojis informāciju par biežāk uzdotajiem jautājumiem par nekustamā īpašuma nodokli (piemēram, par aprēķināšanas kārtību, maksāšanas kārtību, samaksas termiņa pagarināšanu un konsultācijas saņemšanas iespējām), kura ir pieejama šeit: pieejama: https://pip.riga.lv/jusu-jautajumi/.

 

Jautājumi un atbildes, ja nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, jo tajā konstatēta patvaļīga būvniecība

Atbilstoši Būvniecības likuma 18. panta otrajai daļai kā patvaļīga būvniecība ir kvalificējami būvdarbi, kas uzsākti vai tiek veikti bez būvprojekta, akceptētas apliecinājuma kartes vai akceptēta paskaidrojuma raksta, bez būvatļaujas vai pirms tam, kad izdarīta atzīme par attiecīgo nosacījumu izpildi, gadījumos, kad attiecīgie lēmumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešami, kā arī būvdarbi, kas neatbilst būvprojektam un normatīvo aktu prasībām. Patvaļīga būvniecība ir arī būves vai tās daļas ekspluatācija neatbilstoši projektētajam lietošanas veidam vai būvdarbi, kas uzsākti bez attiecīgas projekta dokumentācijas, ja tāda nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr.148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” 25.1 punktu piemēro attiecībā uz tādu nekustamo īpašumu, kurā ir veikta patvaļīga būvniecība.

 

Saskaņā ar Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr. 148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” 27. punktu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments apkopo informāciju par nekustamajiem īpašumiem, kuros veikta patvaļīga būvniecība un statusu aktualizē Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā.

Atbilstoši Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr. 148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” 25.1 un 28.punktam Rīgas valstspilsētas Finanšu departaments paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā piemēro un nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc attiecīgas atzīmes izdarīšanas Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā.

 

 

Vispārīgi par šādu kārtību sabiedrība ir informēta no 01.01.2016., kad stājas spēkā Rīgas domes 09.06.2015. saistošie noteikumi Nr. 148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” 25.1 punkts.

Izskatot lietu par patvaļīgu būvniecību, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments pieņem lēmumu par patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu konkrētajā nekustamajā īpašumā un nosūta to adresātam.

Saskaņā ar Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr. 148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” 27. punktu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments aktualizē Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā datus par patvaļīgas būvniecības esamību konkrētajā nekustamajā īpašumā.

Individuāli persona tiek informēta, saņemot Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta maksāšanas paziņojumu nodokļa maksātājam. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā piemēro, sākot ar nākamo mēnesi pēc attiecīgas atzīmes izdarīšanas Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā.

 

 

Pirmkārt, jāveic darbības, kas novērš patvaļīgu būvniecību attiecīgajā nekustamajā īpašumā – izstrādāt un saskaņot veiktajiem būvdarbiem nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentāciju vai atjaunot īpašumu tādā stāvoklī, kāds tas bija pirms patvaļīgās būvniecības veikšanas.

Otrkārt, jāinformē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments par patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu attiecīgajā nekustamajā īpašumā.
Iesniegums iesniedzams Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā: Dzirnavu ielā 140, Rīga, LV-1050, vai izmantojot e-adresi, vai arī uz e-pastu: pad@riga.lv).
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments aicina izmantot elektroniskus saziņas kanālus.

Treškārt, vienlaikus darbībām, kas vērstas uz patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu, maksāšanas paziņojumā norādītajos termiņos ir jāveic aprēķinātie nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi.

 

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments veic nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu, sākot ar nākamo mēnesi pēc tā, kad Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments veicis attiecīgu atzīmi Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu.

Patvaļīgas būvniecības radītās sekas ir novērstas, kad būvniecības ieceres dokumentācijā ir saņemtas atzīmes par izpildītiem projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem, ja patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanai izstrādāta Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā akceptēšanai iesniedzama būvniecības ieceres dokumentācija, vai ja atjaunots iepriekšējais tiesiskais stāvoklis, proti, stāvoklis, kāds nekustamajā īpašumā bija pirms patvaļīgās būvniecības veikšanas.

Līdz ar to, jo ātrāk tiks novērstas patvaļīgas būvniecības rādītas sekas attiecīgajā nekustamajā īpašumā, jo ātrāk tiks noņemta paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme.

 

 

Informēt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentu par veiktajām darbībām patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanai attiecīgajā nekustamajā īpašumā.
Iesniegums iesniedzams Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā: Dzirnavu ielā 140, Rīga, LV-1050, vai izmantojot e-adresi, vai arī uz e-pastu: pad@riga.lv).
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments aicina izmantot elektroniskus saziņas kanālus.

 

 

Par patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu attiecīgajā nekustamajā īpašumā (piemērotākā risinājuma izvēli) Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments aicina konsultēties ar būvspeciālistu vai būvkomersantu.
Būvspeciālistu reģistrs ir pieejams  šeit: https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.
Būvkomersantu reģistrs ir pieejams šeit: https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_companies

Par būvniecības administratīvā procesa kārtību un ziņas par teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem konsultācijas saņemšanu var pieteikt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Zvanu centrā pa tālruni 67105800.

Ja ir nepieciešams skaidrojums par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta lēmumu par patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu attiecīgajā nekustamajā īpašumā, tad var sazināties ar lēmumā norādīto darbinieku vai pieteikties skaidrojuma saņemšanai, norādot lēmuma numuru, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Zvanu centrā pa tālruni 67105800.

Jautājumos par nekustamā īpašuma nodokli konsultācijas var saņemt, zvanot uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80000850 vai +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm).

 

 

Jā, pilnvarot ir vairākas iespējas:
*fiziskās personas pārstāvību noformēt ar notariāli apliecinātu pilnvaru (Administratīvā procesa likuma 38. panta pirmā daļa);
*būvniecības ierosinātājs var pilnvarot citu personu vest būvniecības administratīvā procesa lietu, izmantojot noteiktu būvniecības informācijas sistēmā šim mērķim izveidotu elektronisko pakalpojumu (Būvniecības likuma 24. panta piektā daļa);
*fiziskā persona var pilnvarot savu pārstāvi arī mutvārdos iestādē uz vietas (Administratīvā procesa likuma 38. panta pirmā daļa).

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments vērš uzmanību, ka Paziņošanas likuma 5. panta otrā daļa nosaka, ja dokuments paziņots pārstāvim, tad uzskatāms, ka tas vienlaikus paziņots arī pašam pilnvarotājam.

Papildus Departaments informē, ka Būvniecības likuma 1. panta 23. punkts nosaka, ka inženierkonsultants ir fiziskā persona vai būvkomersants, kas, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar būvniecības ierosinātāju, pārstāv to būvniecības procesā, sniedzot konsultatīvus pakalpojumus vai rīkojoties tā vārdā.

 

Persona var izvēlēties sev piemērotāko elektroniskas saziņas veidu:

*Reģistrēt oficiālo elektronisko e-adreses kontu.
Plašākā informācija pieejama šeit: https://latvija.gov.lv/Content/Eadrese

 

*Informēt par izmantojamo e-pastu. Iesniegt pašrocīgi un ar elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā ar attiecīgo lūgumu, norādot vēlamo saziņas veidu.
Piemēram: “Lūdzu, man, [persona], adresēto Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta korespondenci par patvaļīgo būvniecību nekustamajā īpašumā [adrese] turpmāk sūtīt uz šādu e-pastu: [e-pasts].”.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments vērš uzmanību, ka atbilstoši Paziņošanas likuma 9. panta 1.1 un otrajai daļai dokuments, kas sūtīts uz oficiālo elektronisko adresi vai pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.

 

 

 

Jautājumi un atbildes, ja pārsniegts kopējais būvdarbu veikšanas ilgums

 

Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 80. punkts nosaka, ka maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums līdz būves nodošanai ekspluatācijā: būvēm, kurām tika veikts paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums, – pieci gadi; pārējām būvēm – astoņi gadi. Līdz ar to konkrētās būvniecības ieceres realizācijas laiks ir pārsniedzis minēto termiņu.

 

 

Būvatļaujām, kas izdotās no 01.10.2014. – maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu nosaka no dienas, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par visu tajā ietverto nosacījumu izpildi (Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 81. punkts).

Būvatļaujām, kas izdotās līdz 30.09.2014. – ja būvatļaujā nebija norādīts maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums, tad termiņu skaita no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas (Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” Pārejas noteikumu 171. punkts). Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” stājas spēkā 01.10.2014., līdz ar to šādos gadījumos maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums iestājies 01.10.2022.

 

Vispārīgi par šādu kārtību sabiedrība ir informēta no 01.01.2016., kad stājas spēkā Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr. 148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” 26. punkts.

Saskaņā ar Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr. 148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” 27. punktu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments apkopo informāciju par būvēm, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, un statusu aktualizē Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā.

Individuāli persona tiek informēta, saņemot Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta maksāšanas paziņojumu nodokļa maksātājam. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā piemēro, sākot ar nākamo mēnesi pēc attiecīgas atzīmes izdarīšanas Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā.

 

Pirmkārt, jāpieņem lēmums par konkrētās būvniecības ieceres, kurai pārsniegts kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, turpmāko realizāciju:
*ja būvdarbi pabeigti, tad ierosināt objekta nodošanu ekspluatācijā;
*ja būvdarbi veikti ar atkāpēm no būvprojekta vai ir nepieciešamas izmaiņas būvniecības iecerē, tad izstrādāt un saskaņot nepieciešamās izmaiņas;
*ja būvniecības ieceres pabeigšanai ir nepieciešams papildu laiks, tad pagarināt būvatļauju;
*ja ir nepieciešams pārtraukt būvdarbus uz termiņu, kas ilgāks par vienu gadu, tad veikt būves konservāciju;
*ja būvatļaujā paredzētie būvdarbi nav uzsākti vai netiks pabeigti, tad atteikties no konkrētās būvniecības ieceres realizācijas.

Otrkārt, par būvniecības ierosinātāja pieņemto lēmumu jāinformē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, iesniedzot iesniegumu ar attiecīgo lūgumu.
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments informē, ka būvniecības ierosinātājs var izvēlēties turpināt būvatļaujas realizāciju vai tajā paredzētus būvdarbus nodot ekspluatācijā, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu. Šajā gadījumā Būvniecības informācijas sistēmā vispirms būs jāreģistrē vēsturiskās būvniecības lieta.

Treškārt, vienlaikus darbībām, kas saistītas ar konkrētās būvniecības ieceres tālāko virzību, maksāšanas paziņojumā norādītajos termiņos ir jāveic aprēķinātie nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi.

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments veic nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu, sākot ar nākamo mēnesi pēc tā, kad Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments veicis attiecīgu atzīmi Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā par konkrētās būvniecības ieceres realizāciju konkrētajā nekustamajā īpašumā.

Līdz ar to, jo ātrāk būvniecības ierosinātājs izlems jautājumu par konkrēto būvniecības ieceres realizāciju attiecīgajā nekustamajā īpašumā (objekts tiks nodots ekspluatācijā vai tiks pagarināts maksimālais būvdarbu veikšanas termiņš), jo ātrāk tiks noņemta paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme.

 

Par konkrētās būvniecības ieceres realizāciju attiecīgajā nekustamajā īpašumā (piemērotākā risinājuma izvēli) Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments aicina konsultēties ar būvspeciālistu vai būvkomersantu.
Būvspeciālistu reģistrs  pieejams šeit: https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.
Būvkomersantu reģistrs ir pieejams šeit: https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_companies.

Par būvniecības administratīvā procesa kārtību un ziņas par teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem konsultācijas saņemšanu var pieteikt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Zvanu centrā pa tālruni 67105800.

Jautājumos par nekustamā īpašuma nodokli konsultācijas var saņemt, zvanot uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80000850 vai +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm).

 

Jā, pilnvarot ir vairākas iespējas:
*fiziskās personas pārstāvību noformēt ar notariāli apliecinātu pilnvaru (Administratīvā procesa likuma 38. panta pirmā daļa);
*būvniecības ierosinātājs var pilnvarot citu personu vest būvniecības administratīvā procesa lietu, izmantojot noteiktu būvniecības informācijas sistēmā šim mērķim izveidotu elektronisko pakalpojumu (Būvniecības likuma 24. panta piektā daļa);
*fiziskā persona var pilnvarot savu pārstāvi arī mutvārdos iestādē uz vietas (Administratīvā procesa likuma 38. panta pirmā daļa).

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments vērš uzmanību, ka Paziņošanas likuma 5. panta otrā daļa nosaka, ka uzskatāms, ka ar brīdi, kad dokuments paziņots pārstāvim, tas vienlaikus paziņots arī pašam pilnvarotājam.

Papildus Departaments informē, ka Būvniecības likuma 1. panta 23. punkts nosaka, ka inženierkonsultants ir fiziskā persona vai būvkomersants, kas, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar būvniecības ierosinātāju, pārstāv to būvniecības procesā, sniedzot konsultatīvus pakalpojumus vai rīkojoties tā vārdā.

 

 

Jā, maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu var pagarināt speciālo būvnoteikumu noteiktajā kārtībā.

Piemēram, atbilstoši Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 94. un 97. punktam būvvalde var pagarināt maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu uz būvniecības ierosinātāja pieprasīto laiku pēc šādu nosacījumu izpildes: Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā veikta ēkas datu reģistrācija; būvvaldei iesniegts ēkas novietnes (ja ir mainījies ēkas novietojums) un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu (ja būvprojektā paredzēti ārējo inženiertīklu būvdarbi vai ir mainījies šo tīklu novietojums) izpildmērījuma plāns; būvvaldei iesniegta uz pieprasīto pagarinājuma termiņu izsniegtas būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments informē, ka būvniecības ierosinātājs var izvēlēties turpināt būvatļaujas realizāciju vai tajā paredzētus būvdarbus nodot ekspluatācijā, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu. Šajā gadījumā Būvniecības informācijas sistēmā vispirms būs jāreģistrē vēsturiskās būvniecības lieta.

 

Informēt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentu, iesniedzot iesniegumu un pievienojot tam Valsts zemes dienesta paziņojumu par atbildes sniegšanas termiņa pagarināšanu. Šādos gadījumos paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme netiks piemērota – Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā atzīme par to, ka būves būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, netiks veikta vai tiks izņemta un nekustamā īpašuma nodoklis tiks atbilstoši pārrēķināts.

Iesniegums iesniedzams Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā: Dzirnavu ielā 140, Rīga, LV-1050, vai izmantojot e-adresi, vai arī uz e-pastu: pad@riga.lv).
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments aicina izmantot elektroniskus saziņas kanālus.

No 01.04.2023. attiecībā uz ēkām ir atvieglotas prasības maksimālo būvdarbu veikšanas ilguma pagarināšanai – prasība par aktuālu ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu ir aizstāta ar prasību par ēkas datu reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Atbilstoši Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 94. un 97. punktam būvvalde var pagarināt maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu uz būvniecības ierosinātāja pieprasīto laiku pēc šādu nosacījumu izpildes: Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā veikta ēkas datu reģistrācija; būvvaldei iesniegts ēkas novietnes (ja ir mainījies ēkas novietojums) un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu (ja būvprojektā paredzēti ārējo inženiertīklu būvdarbi vai ir mainījies šo tīklu novietojums) izpildmērījuma plāns; būvvaldei iesniegta uz pieprasīto pagarinājuma termiņu izsniegtas būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija.

 

Citi jautājumi un atbildes uz tiem

Plašāka informācija par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu Rīgā pieejama Rīgas valstspilsētas Finanšu departamenta tīmekļvietnē: https://pip.riga.lv.

*par nodokli:

Ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” var iepazīties šeit: https://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli.

Ar Rīgas domes 09.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” var iepazīties šeit: https://likumi.lv/ta/id/275681-par-nekustama-ipasuma-nodokli-riga.

Ar Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 109 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā” var iepazīties šeit: https://likumi.lv/ta/id/329190-par-nekustama-ipasuma-nodokla-atvieglojumu-pieskirsanas-kartibu-riga.

*par būvniecību:

Ar Būvniecības likumu var iepazīties šeit: https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums.

Ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” var iepazīties šeit: https://likumi.lv/ta/id/269069-visparigie-buvnoteikumi.

Ar Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” var iepazīties šeit: https://likumi.lv/ta/id/269164-eku-buvnoteikumi.

*par teritorijas un būves kopšanu:

Ar Rīgas domes 28.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” var iepazīties šeit: https://likumi.lv/ta/id/273736-rigas-pilsetas-teritorijas-kopsanas-un-buvju-uzturesanas-saistosie-noteikumi.

*par pašvaldības atbalstu – līdzfinansējuma saņemšanu:

Ar Rīgas domes 14.06.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-204-sn “Par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās, kā arī tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Rīgā” var iepazīties šeit: https://likumi.lv/ta/id/342789.

Ar Rīgas domes 30.08.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-233-sn “Par pašvaldības atbalstu publiskai apskatei pieejamo kultūrvēsturiskā būvmantojuma objektu un dzīvojamo māju fasāžu saglabāšanai Rīgā” var iepazīties šeit: https://likumi.lv/ta/id/345232.

0 Patīk
1564 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.