Līdz gada beigām aicinām sniegt priekšlikumus jaunā Rīgas teritorijas plānojuma redakcijas izstrādei

Līdz š. g. 30. decembrim turpinās priekšlikumu iesniegšana jaunā Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakcijas izstrādei un sagatavotajiem 11 tematisko plānojumu projektiem.

Priekšlikumi tematiskajiem plānojumiem tiks apkopoti un izvērtēti, lai pilnveidotu tematisko plānojumu redakcijas. Pēc tematisko plānojumu apstiprināšanas, turpināsies darbs pie jaunā Rīgas teritorijas plānojuma redakcijas izstrādes, kuru paredzēts apstiprināt 2018. gadā.

Priekšlikumi jaunajam Rīgas teritorijas plānojumam līdz 2030. gadam, kas saņemti līdz noteiktajam termiņam, tiks izvērtēti redakcijas izstrādē, pārējie – turpmākajā plānošanas procesā.

Ar jaunā Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam grafiskās daļas darba varianta karti ar attēlotiem attīstības priekšlikumiem*, kas ietver funkcionālo zonējumu, pieļaujamu apbūves augstumu, aizsargjoslas u.c., kā arī 11 tematisko plānojumu projektiem var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta interneta vietnē: https://www.rdpad.lv/rtp/izstrades-stadija/tematiskie-planojumi/

Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādes ietvaros ir sagatavoti 11 tematiskie plānojumi par teritorijas plānošanas jautājumiem, kas saistīti ar atsevišķu nozaru attīstību: Mājokļu attīstības tematiskais plānojums, Transporta attīstības tematiskais plānojums, Valsts un pašvaldību funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju tematiskais plānojums, Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju tematiskais plānojums, Rīgas brīvostas tematiskais plānojums, ūdens teritoriju un krastmalu tematiskais plānojums, Apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tematiskais plānojums, Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju tematiskais plānojums, Ainavu tematiskais plānojums, Meliorācijas attīstības tematiskais plānojums, kā arī Aizsargjoslu un aprobežojumu tematiskais plānojums.

Tematiskie plānojumi sagatavoti, ņemot vērā veiktās izpētes, darba grupu, kā arī sabiedrības pārstāvju priekšlikumus, kas izskanējuši dažādos sabiedrības līdzdalības pasākumos, piemēram, apkaimju iedzīvotāju aptaujās, sanāksmēs, diskusijās  u. c.

Iedzīvotāji, nekustamo īpašumu saimnieki, uzņēmēji u.c. interesenti aicināti sniegt priekšlikumus, ierosinājumus un komentārus jaunā Rīgas teritorijas plānojuma redakcijas izstrādei un 11 tematisko plānojumu projektiem, nosūtot tos Departamentam (Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050), elektroniski uz pad@riga.lv vai iesniedzot klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā (Amatu ielā 4) vai visos Rīgas domes Klientu apkalpošanas centros.

Aicinām arī klātienē tikties ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālistiem par jaunā Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādi un tematisko plānojumu risinājumiem pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Pilsētvides attīstītības pārvaldē, Amatu ielā 4, 5. stāvā, tālrunis 67105816.

*Attīstības priekšlikumi – zemes gabali, par kuriem saņemti priekšlikumi kartēs attēloti kā balti laukumi, kuros funkcionālais zonējums un apbūves augstums nosakāms turpmākajā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes procesā.

Papildus informācija:

Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes process tika uzsākts 2012.gadā. Līdz šim veiktas dažādas izpētes, kas nepieciešamas gan izejas datu iegūšanai un esošās situācijas apzināšanai, gan arī prognozēm un plānoto risinājumu pamatojumam, piemēram, par uzņēmējdarbībai nepieciešamām teritorijām, auto novietņu attīstību u.c. Tāpat īstenoti dažādi sabiedrības informēšanas un līdzdalības pasākumi, piemēram, apkaimes iedzīvotāju aptaujas, sanāksmes, diskusijas u.c.

Rīgas teritorijas plānojums ir Rīgas pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kur noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi Rīgas administratīvajā teritorijā. Rīgas teritorijas plānojums tiek izdots ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem, kas nozīmē, ka tas ir saistošs jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai.

Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas, Rīgas dome ir izstrādājusi divus galvaspilsētas teritorijas plānojumus 1995.–2005. gadam un 2006.–2018. gadam. Pašlaik ir spēkā Rīgas teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam.

0 Patīk
2424 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts