Šodien Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja akceptēja Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai, kā arī Metodoloģiskās vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās. Līdz ar šo dokumentu apstiprināšanu komitejā, var uzskatīt, ka praktiski ir noslēdzies darbs pie LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „Rīga pret plūdiem” galveno aktivitāšu īstenošanas. Visi projekta ietvaros izstrādātie apjomīgie pētījumi un materiāli paliks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīcībā, kas tos turpmāk izmantos ikdienas darbā, strādājot ar pilsētplānošanas jautājumiem.

Galvaspilsētas plūdu riska pārvaldības plāns, ko izstrādājis Pilsētas attīstības departaments, ir pats būtiskākais projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros izstrādātais dokuments, kura sagatavošanā ir izmantoti visi līdz šim projekta ietvaros veikto plūdu draudu pētījumu mērījumi, rezultāti un secinājumi. Plūdu riska pārvaldības plāns ir stratēģisks dokuments, kura galvenais uzdevums ir problēmas izpēte, iespējamo risinājumu un to izmaksu aplēses, kā arī pretplūdu aizsardzības risinājumu iespējamās ietekmes uz vidi novērtējums. Plāns ietver detalizētu esošās situācijas analīzi, nākotnes plūdu draudu prognozes pie dažādiem klimata pārmaiņu scenārijiem, kā arī noteiktus pasākumus plūdu draudu novēršanai vai mazināšanai nākotnē. Plāns ietver arī pretplūdu aizsardzības pasākumu ekonomiskā novērtējuma sadaļu, kurā pretplūdu pasākumiem veikta izmaksu-ieguvumu analīze, nosakot pretplūdu pasākumu ekonomisko lietderību, kā arī analizētas pretplūdu pasākumu finansēšanas iespējas.

Plānā ieteiktie pretplūdu risinājumi balstās uz modelēšanas datiem, kas veikti iespējamajiem vējuzplūdiem, kuri modelēšanas rezultātā atzīti par nozīmīgāko iespējamo plūdu izraisītāju.

Visu projekta ietvaros veikto zinātnisko pētījumu, modelēšanas un prognožu būtiskākais secinājums ir, ka tuvāko 100 gadu laikā, ņemot vērā klimata izmaiņu prognozes, Rīgas pilsētai ilglaicīgi un stihiski plūdi, kas varētu prasīt iedzīvotāju upurus, nedraud. Tomēr nākotnē, saskaņā ar klimata pārmaiņu prognozēm, pieaugs applūšanas biežums un apjoms, tādējādi var ievērojami palielināties ekonomiskie zaudējumi, un tādēļ par risinājumiem plūdu riska novēršanai ir jāsāk domāt jau šodien. Izstrādātais plūdu riska pārvaldības plāns Rīgas pilsētai ietver sevī virkni risinājumu un pasākumu noteiktu Rīgas pilsētas teritoriju pasargāšanai no plūdu draudiem nākotnē.

Ar pasākumiem plūdu riska novēršanai tiek saprasti noteiktu asfaltētu ielu posmu paaugstināšana, zemes ceļu posmu paaugstināšana, esošu zemes dambju paaugstināšana, jaunu zemes dambju būvniecība, slūžu-regulatoru izbūve vai rekonstrukcija un caurteku-regulatoru izbūve vai rekonstrukcija. Lielai daļai pilsētas teritoriju ir izstrādātas divas aizsardzības pasākumu alternatīvas, un katram variantam paredzama cita ietekme un izmaksas.

Izstrādājot Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai, tika organizētas vairākas sabiedriskās apspriešanas, kurās interesenti tika iepazīstināti ar plāna saturu, kā arī tika uzklausīti ieteikumi, ierosinājumi un priekšlikumi plāna pilnveidei.

Ar visiem projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros izstrādātajiem dokumentiem, tostarp Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai, ir iespējams iepazīties projekta mājas lapā www.rigapretpludiem.lv, kas būs pieejama apmeklētājiem arī pēc projekta termiņa beigām.

Lai arī sākotnēji kopējās projekta izmaksas tika plānotas 662 240 EUR apmērā (ko vienādās daļās līdzfinansē ES finanšu programma apkārtējai videi LIFE+ un Rīgas pašvaldība), projekts tiks īstenots ar vismaz 20% finanšu ietaupījumu, kas veidojas, optimāli izmantojot finanšu resursus un īstenojot pārdomātu iepirkumu politiku.

Par projektu:
Projekta „RĪGA PRET PLŪDIEM” (pilnais nosaukums „Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana”) realizāciju Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments uzsāka 2010.gada februārī, un tas noslēgsies 2012.gada 30. novembrī. Galvenais projekta mērķis ir savlaicīgi izpētīt hidroloģisko procesu – vējuzplūdu, pavasara palu, nokrišņu izraisīto teritoriju applūšanu, ietekmi uz gruntsūdens līmeni, kā arī krastu eroziju jeb noskalošanos, kas nākotnē saistībā ar klimata pārmaiņām varētu negatīvi ietekmēt Rīgas iedzīvotājus, ekonomiku, kā arī dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu, un izstrādāt risinājumus, kā šo ietekmi novērst vai mazināt. Kopējās projekta izmaksas plānotas 662 240 EUR, to vienādās daļās līdzfinansē Eiropas Savienības finanšu programma apkārtējai videi LIFE+ un Rīgas pašvaldība.

Vairāk informācijas par projektu – www.rigapretpludiem.lv

LIFE programma ir Eiropas Savienības finanšu instruments, kas paredzēts dabas un vides aizsardzības jomas projektu atbalstam. Galvenais LIFE programmas mērķis ir sniegt ieguldījumu Eiropas Savienības vides politikas un likumdošanas izstrādē, papildināšanā un īstenošana. LIFE programma ir uzsākta 1992.gadā, un līdz šim programmas ietvaros ir līdzfinansēti jau 3104 projekti visā Eiropas Savienībā, vides aizsardzībā ieguldot ap 2,2 miljardiem eiro. Pašreizējā programmas fāze, LIFE+, uzsākta 2007.gadā un tiks īstenota līdz 2013.gadam.

0 Patīk
1783 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts