Noslēdzies pirmais posms ģeodēzisko punktu apsekošanai Vecrīgas, Bolderājas un Mārupes apkaimē. Pašlaik apsekots 1251 punkts un konstatēts, ka 50% ir saglabājušies, 37% iznīcināti, 9% nav atrodami un 4% bojāti. Paredzēts, ka 2013.gadā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pabeigs ģeodēzisko punktu apsekošanu visā Rīgas teritorijā un sagatavos to pilnveidošanas pilotprojektu.

Apsekošanas mērķis ir apzināt vietēja tīkla ģeodēzisko punktu stāvokli – vai punkti ir iznīcināti, saglabājušies, kādā tehniska stāvoklī tie ir šobrīd. Pēc pilnīgas visu ģeodēzisko punktu apsekošanas, pašvaldība varēs pieņemt lēmumu par vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu, jaunu ģeodēzisko punktu ierīkošanu un vietēja tīkla uzturēšanu, tādējādi nodrošinot nepieciešamos ģeodēziskos atbalsta punktus mērniecības darbiem saistībā ar Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas attīstību.

Ģeodēziskie atbalsta punkti nepieciešami kadastrālajai uzmērīšanai, nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai, augstas detalizētības topogrāfisko datu iegūšanai un citu ģeodēzisko darbu izpildei, objektu projektēšanai, būvēšanai un ekspluatācijai.

Vietējais ģeodēziskais tīkls sastāv no fiziskiem apvidū nostiprinātiem punktiem – grunts un sienas zīmēm, kā arī zīmēm uz jumtiem. Sienas zīmes sastāv no metāla markām, kuras nostiprina ēku sienās un nosaka to koordinātas un augstumu. Grunts zīmes sastāv no apvidū iebetonētiem balstiem, kurā ir iestrādātas metāla markas un kuru centriem ir noteiktas precīzas koordinātas. Tādā veidā valstī un pašvaldībā realizējot vienotu Latvijas koordinātu sistēmu.

Apsekošanas darbi veikti saskaņā ar MK noteikumu prasībām veikt vietējā ģeodēziskā tīkla apzināšanu un izvērtēšanu ne vēlāk ka līdz 2013.gada 31.decembrim.

No šī gada 1.jūnija Pilsētas attīstības departaments pārņēma no likvidējamās SIA „Rīgas ĢeoMetrs” daļu deleģēto pārvaldes uzdevumu: augstas detalizācijas topogrāfiskas informācijas datubāzes uzturēšanu, t.sk. informācijas izsniegšanu topogrāfiskai uzmērīšana un izgatavoto topogrāfisko plānu pārbaudi, topogrāfisko plānu un izpildmerījumu plānu reģistrāciju datubāzē; konkrētu ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu sniegšanu – digitālo datu atlasi no topogrāfiskās informācijas datubāzes; inženiertīklu pārskata shēmu izgatavošanu un izsniegšanu vienkāršoto inženierkomunikāciju pieslēgumu projektu; vēsturiskās informācijas izsniegšanu par apakšzemes inženierkomunikācijām līdz 2000.gadam; izziņas izsniegšanu par inženiertīklu esamību zemesgabalā; pieprasāmo zemesgabalu pārskata plānu sagatavošanu.

0 Patīk
1713 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts