Paredzētās darbības nosaukums: naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas termināļa rekonstrukcija un tumšo naftas produktu noliešanas no dzelzceļa vagoncisternām estakādes būvniecība.

Paredzētās darbības vieta: A/S „B.L.B. Baltijas termināls” Rīgas brīvostas teritorija, Ezera ielā 22.

Ierosinātājs: A/S „B.L.B. Baltijas termināls”, Reģ. Nr. 40003188572

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.124 par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2013.gada 19.aprīlī. „Naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas termināļa rekonstrukcijas un tumšo naftas produktu noliešanas no dzelzceļa vagoncisternām estakādes būvniecības ietekmes uz vidi ziņojums” sagatavots 2014. gada februārī.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”

Informācija par publisko apspriešanu: Ziņojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks šī gada 10.martā plkst. 17:00 Rīgas brīvostas pārvaldē, Kalpaka bulvārī 12.

Ar ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties darba laikā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros: Rīgā, Kungu ielā 7/9, Brīvības ielā 49/53 un Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvaldē Rīgā, Rūpniecības ielā 23, kā arī interneta mājaslapā – www.environment.lv

Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2014.gada 28.martam var iesniegt A/S „B.L.B. Baltijas termināls”, sūtot uz adresi Rīgā, Ezera ielā 22, LV-1034 (tālr. 67345830, pilnvarotās personas mājaslapas adrese www.environment.lv), un Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot uz adresi Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, interneta mājaslapas adrese www.vpvb.gov.lv).

0 Patīk
1351 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts