Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 11.03.2008. lēmumu Nr.3432 “Par zemesgabala Stirnu ielā bez numura (kadastra Nr. 0100 070 2517) un tam piegulošās teritorijas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grafiskai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr.34), zemes gabals atrodas dzīvojamās apbūves teritorijā.

Detālplānojuma uzdevums ir detalizēt Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam plānotās (atļautās) izmantošanas prasības un izmantošanas aprobežojumus, kā arī paredzēt tām atbilstošu infrastruktūru.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānu nodaļas vadītājs. Pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst. 18:00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.

Projekta izstrādātājs – Arturs Žipris, tālrunis 22845695.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš noteikts no 02.02.2009. līdz 27.02.2009. Rakstiskus priekšlikumus iepriekšminētajā laika posmā var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes klientu apkalpošanas centra 1.stāvā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, tālrunis 67105800, iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un pastāvīgo adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi reģistrācijas numuru. Ja iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā.

Tiks izskatīti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz š.g. 27.02.2009.

Rīgas domes lēmums

Darba uzdevums

Teritorijas robeža

0 Patīk
1295 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts