Rīgas dome (RD), 2014.gada 17.jūnijā, pieņēma lēmumus par trīs lokālplānojumu redakciju nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai atsevišķām Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas daļām. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 30.jūnija līdz 28.jūlijam. Publiskās apspriešanas sanāksme paredzēta 7.jūlijā, plkst. 17:00, Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Sarkano līniju lokālplānojums

RD, 2014.gada 17.jūnijā, pieņēma lēmumu Nr.1265, „Par sarkano līniju lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Šī lokālplānojuma izstrādes mērķis ir detalizēt Rīgas teritorijas plānojumā 2006.–2018.gadam un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā ar mēroga noteiktību 1:2000 apstiprinātās sarkanās līnijas atbilstoši mēroga noteiktībai 1:500, ņemot vērā fizisko un juridisko personu, tai skaitā Rīgas domes struktūrvienību iesniegtos priekšlikumus.

Lokālplānojums Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas daļām ārpus vēsturiskā centra aizsardzības zonas

Tāpat RD 2014.gada 17.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 1266 par lokālplānojuma četriem zemesgabaliem – Slokas ielā 65, Mildas ielā 6, Berģu ielā 4 un Murjāņu ielā 72 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Minētie nekustamie īpašumi saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu atrodas publiskās apbūves teritorijā un tajos bija izvietotas vai tika plānotas izglītības iestādes. RD jau iepriekš ir pieņēmusi lēmumus par šo zemesgabalu izslēgšanu no pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo nekustamo īpašumu saraksta.

Lokālplānojums Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijām

RD 2014.gada 17.jūnija lēmums Nr.1264, kas paredz publiskās apspriešanas uzsākšanu un institūciju atzinumu saņemšanu lokālplānojuma redakcijai sešiem zemesgabaliem – Mednieku ielā 7, Mednieku ielā bez adreses, Dainas ielā 8, Skolas ielā 32, Tallinas ielā 6 un Tallinas ielā 10, kas atrodas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonā (RVC AZ).

Lokālplānojumu Rīgas pilsētas administratīvā teritorijā atsevišķiem nekustamiem īpašumiem izstrādes mērķis ir atbilstoši 2013.gada 30.aprīļa Ministru Kabineta noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, noteikt tādu atļauto izmantošanu, kas ietvertu plašākas un daudzpusīgākas izmantošanas iespējas, ņemot vērā novietojumu, esošo apbūvi, kā arī publiskās infrastruktūras nodrošinājumu.

Rakstiski priekšlikumi līdz 28.07.2014. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedrības līdzdalība”. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir vadošā Rīgas pašvaldības iestāde teritorijas plānojuma, lokālplānojumu un to grozījumu izstrādes un kontroles nozarē, kas nodrošina stabilu pilsētas attīstību un efektīvu pārvaldību Rīgā.

0 Patīk
1474 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts