Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam projekta ietvaros interesenti aicināti apmeklēt publiskās apspriešanas tematisko sanāksmi „Sabiedrība”.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aicina ikvienu interesentu apmeklēt publiskās apspriešanas tematisko sanāksmi „Sabiedrība”, kas notiks otrdien, 19.11.2013., no plkst.17.00 līdz 19.00, Rīgas domes sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Šis ir viens no sabiedrības līdzdalības plānotajiem pasākumiem, kura laikā tiks prezentēti Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam projekta stratēģiskie izaicinājumi un rīcības virzieni. Pēc prezentācijas sekos diskusija par stratēģiskajos dokumentos iekļautajiem jautājumiem, kuras laikā sanāksmes dalībniekiem būs iespēja sniegt viedokli un uzdot jautājumus.

Jau notikušās tematiskās sanāksmes „Uzņēmējdarbība”, „Vide un Vides pārskata projekts” un „Pilsētvide” guvušas rīdzinieku atsaucību. Tās pulcēja interesentus no dažādām nozarēm, tomēr visus vienoja  interese iesaistīties pilsētas attīstības jautājumos, kuros katram bija iespēja izteikties un sniegt komentārus.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments atgādina, ka līdz šā gada 5.decembrim ikvienam interesentam ir iespēja līdzdarboties šādu publiskai apspriešanai nodotu attīstības plānošanas dokumentu izstrādē: Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projekts un Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam projekts, kā arī par abu minēto dokumentu Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts.

Savus priekšlikumus var izteikt ne tikai piedaloties tematiskajā sanāksmē,  bet arī apmeklējot izstādi par attīstības plānošanas dokumentu izstrādes norisi un galvenajiem attīstības virzieniem un konceptiem Rīgas domē, kā arī, iepazīstoties ar publiskās apspriešanas materiāliem Rīgas izpilddirekcijās vai elektroniskā formātā interneta vietnē www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” un aizpildot un iesniedzot atsauksmju un priekšlikumu lapu vai iesniegumu jebkurā no Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centriem, Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apaklpošanas centrā, vai sūtot pa pastu, adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldei Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050.

Atsauksmju un priekšlikumu lapu var iesniegt arī elektroniski Rīgas pašvaldības portālā www.riga.lv sadaļā „e-pakalpojumi” –  „Stratēģijas un Attīstības programmas projekta publiskā apspriešana”.

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma ir pašvaldības attīstības plānošanas dokumenti, kuru izstrādes nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti. Šajos dokumentos ir attēloti pilsētas stratēģiskie uzstādījumi un vidēja termiņa risinājumi to sasniegšanai.

0 Patīk
1679 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts