108385l.jpg

Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana ir noslēgusies.

Publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi tiks vērtēti kopsakarībā ar citiem priekšlikumiem un atbildīgo institūciju sniegtajiem atzinumiem. Pēc visu priekšlikumu un atzinumu izvērtēšanas Departaments gatavos Rīgas domes lēmumprojektu atbilstoši Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
88. punktam.

Pamatojoties uz Rīgas domes 15.12.2017. lēmumu Nr. 651 „Par Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. No 09.01.2018. līdz 08.02.2018. norisinājās Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakcijas publiskā apspriešana. Vienlaicīgi sabiedriskajai apspriešanai tika nodots RTP2030 Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts. RTP2030 izstrādā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments sadarbībā ar ārpakalpojuma sniedzējiem SIA “Grupa 93” un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Teritorijas plānojuma redakcija pdf formātā:

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Funkcionālais zonējums

Galvenās aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi

Ziņojums par Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādi.

1. pielikums. Sabiedrības līdzdalība Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādē

2. pielikums. Apkopojums par saņemtajiem institūciju nosacījumiem Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādei un to ņemšanu vērā vai noraidīšanu

3. pielikums. Priekšlikumu apkopojums Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādei

Vizuāli informatīvs kopsavilkums par Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādi

Vizuāli informatīvs materiāls par apspriešanas norisi

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts un tā kopsavilkums:

Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts ar kopsavilkumu

Apspriešanas sanāksme notika 23.01.2018. plkst.17.00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

 Publiskās apspriešanas sanāksmes (23.01.2018.) protokols

 Publiskās apspriešanas sanāksmē (23.01.2018.) iesūtītie jautājumi sms formā un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta sniegtās atbildes

26.03.2018. sanāksmes protokols

Informatīva sanāksme par Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem notika 2018. gada 26. martā plkst. 16.00 Rīgas domes 508. telpā, Rātslaukumā 1

Prezentācija “Publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakcijai”

Prezentācija “Saņemtie komentāri Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējumam”
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts