Aicinām iepazīties ar 11 tematisko plānojumu gala redakcijām

Laika posmā no 24. oktobra līdz 14. novembrim, tuvojoties Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakcijas nodošanai publiskajai apspriešanai, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aicina sabiedrību iepazīties ar 11 tematisko plānojumu gala redakcijām.

Ar tematisko plānojumu gala redakcijām iedzīvotāji aicināti iepazīties elektroniski, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapas sadaļā Tematiskie plānojumi. Noslēdzoties sabiedrības iepazīstināšanai, 11 tematiskie plānojumi tiks virzīti apstiprināšanai Rīgas domē. Tematiskajos plānojumos analizēti teritorijas plānošanas jautājumi, kas saistīti ar atsevišķu nozaru attīstību. Tematiskajos plānojumos izvirzītie uzdevumi un konceptuālie risinājumi ir pamats Rīgas teritorijas plānojumam līdz 2030. gadam.

Izstrādāti sekojoši tematiskie plānojumi: Mājokļu attīstības tematiskais plānojums, Transporta attīstības tematiskais plānojums, Valsts un pašvaldību funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju tematiskais plānojums, Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju tematiskais plānojums, Rīgas brīvostas tematiskais plānojums, Ūdens teritoriju un krastmalu tematiskais plānojums, Apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tematiskais plānojums, Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju tematiskais plānojums, Ainavu tematiskais plānojums, Meliorācijas attīstības tematiskais plānojums, kā arī Aizsargjoslu un aprobežojumu tematiskais plānojums.

11 tematisko plānojumu izstrāde tika uzsākta 2013. gadā, un tie sagatavoti, ņemot vērā veiktās izpētes, darba grupu, kā arī sabiedrības pārstāvju priekšlikumus, kas izskanējuši Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādes ietvaros organizētajos sabiedrības līdzdalības pasākumos – apkaimju aptauja, apkaimju sanāksmes, tematiskie semināri, apkaimju gids u.c.

Tematisko plānojumu gala redakcijas pilnveidotas, izvērtējot saņemtos sabiedrības un institūciju viedokļus un priekšlikumus, kas tika saņemti par tematisko plānojumu projektiem. Pirmā sabiedrības iepazīstināšana ar tematisko plānojumu projektiem norisinājās no 03.11.2016. līdz 01.12.2016. No Rīgas apkaimju biedrībām, profesionālām organizācijām, privātpersonām un uzņēmumiem, Rīgas pašvaldības struktūrvienībām un uzņēmumiem, valsts institūcijām un kaimiņu pašvaldībām rakstiski tika saņemti ~350 priekšlikumi, kas attiecas uz tematiskajiem plānojumiem. Ar saņemtajiem priekšlikumiem un to izvērtējumu var iepazīties mājaslapas sadaļā Tematiskie plānojumi.

Sabiedrības iepazīstināšanas laikā līdz š.g. 14. novembrim interesenti aicināti uz konsultācijām apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00 Departamenta Pilsētvides attīstītības pārvaldē, Amatu ielā 4, 5. stāvā, tālrunis 67105816, kur var iepazīties ar tematiskajiem plānojumiem izdrukas veidā. Aicinām sekot līdzi informācijai mājaslapā www.rdpad.lv par Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.

Papildu informācija
Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādes process tika uzsākts 2012.gadā. Līdz šim veiktas dažādas izpētes, kas nepieciešamas gan izejas datu iegūšanai un esošās situācijas apzināšanai, gan arī prognozēm un plānoto risinājumu pamatojumam. Tāpat īstenoti dažādi sabiedrības informēšanas un līdzdalības pasākumi, piemēram, apkaimes iedzīvotāju aptaujas, sanāksmes, diskusijas u.c.

Rīgas teritorijas plānojums ir Rīgas pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kur noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi Rīgas administratīvajā teritorijā. Rīgas teritorijas plānojums tiek izdots ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem, kas nozīmē, ka tas ir saistošs jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai, veicot darbības saistībā ar nekustamo īpašumu.

Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas, Rīgas dome ir izstrādājusi divus galvaspilsētas teritorijas plānojumus 1995.–2005. gadam un 2006.–2018. gadam. Pašlaik ir spēkā Rīgas teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam.

1 Patīk
2884 Skatīts

2 komentāri

 • Dace2017. gada 8. novembris plkst. 17:49

  Labdien ļoti vēlētos1. sakārtot iebraukšanu ķemmdziju ielā 6 .Šobrīd nevaram iebraukt savā teritorijā, jo jāšķērso dzelzceļa sliedes . Lietojam iebraukšanai ceļu kurš tika izveidots kā pagaidu ceļš uz silikātu ielu. Šīs sliedes tiek lietotas ļoti reti. Reizēm tur tiek atstāti vagoni kuri tur vienkārši stāv. Šīs sliedes beidzās arī pie silikātu ielas .tālāk kustības nav. Visiem dienestiem vienmēr ir grūti atrast mūs piem. pastam, ātrai palīdzībai ugunsdzēsējiem,policijai,atkritumu izvedējiem gāzes balonu maiņai elektrības vai ūdensapgādes traucējumu gadījumā.
  2. Sakarā ar to ka ir izveidota ūdens un kanalizācija ķemmdziju ielā gribētos pieslēgties centralizētai ūdens un kanalizācijas sistēmai .kas šobrīd arī ir apgrūtinoši jo jāšķērso sveša teritorija(valsts zeme) un sliedes .

  • RDPAD2017. gada 10. novembris plkst. 09:32

   Informējam, ka saskaņā ar Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 17.pielikumu „Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi” pie zemes vienības Ķemmdziju ielā 6 ir noteikts ielu sarkano līniju koridors, kas savieno Ķemmdziju ielu un Silikātu ielu un nodrošina piekļūšanu pie minētā zemes gabala. Par jautājumiem, kas saistīti ar ielu izbūvi ielu sarkano līniju koridoros, lūgums sazināties ar Rīgas domes Satiksmes departamentu.

   Par iespēju pieslēgties centralizētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem ar jautājumu jāvēršas SIA “Rīgas ūdens”.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts