RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 5 (01.02.2021.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Meģe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdzes, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 8 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 18 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 2 jautājumi par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par zaudējumu atlīdzības apmaksu par dabas daudzveidības samazināšanu un par koku ciršanu Rīgā, Hospitāļu ielā 39 (kadastra apzīmējums 0100 025 0018)

Nolemj:

 1. uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 liepas ø 45 cm un 1 bērza ø 45 cm Rīgā, Hospitāļu ielā 39 (kadastra apzīmējums 0100 025 0018) bojāšanu līdz augtspējas zudumam 1440,66 EUR (viens tūkstotis četri simti četrdesmit euro, sešdesmit seši centi);
 2. atļaut cirst AS “HAUSMASTER” augtspēju zaudējušu 1 liepu ø 45 cm un 1 bērzu ø 45 cm Rīgā, Hospitāļu ielā 39 (kadastra apzīmējums 0100 025 0018);
 3. pirms koku ciršanas AS “HAUSMASTER” saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielā 71 (kadastra apzīmējums 0100 050 0148) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielā 71 (kadastra apzīmējums 0100 050 0148).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Jāņogu ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 125 06849) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 32 cm, 1 apsi ø 26 cm Rīgā, Jāņogu ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 125 06849) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 361,98 EUR (trīs simti sešdesmit viens euro, deviņdesmit astoņi cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Kalna ielā 6 (45. grupa, 111. grunts) un par atteikumu atļaut cirst koku, un par koka ciršanu Rīgā, Kalna ielā bez numura (45. grupa, 110. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Kalna ielā 6 (45. grupa, 111. grunts);
 2. atteikt atļaut cirst 1 liepa ø 48 cm Rīgā, Kalna ielā bez numura (45. grupa, 110. grunts);
 3. atļaut cirst 1 ievu ø 36 cm Rīgā, Kalna ielā bez numura (45. grupa, 110. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 4. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 153,67 EUR (viens simts piecdesmit trīs euro, sešdesmit septiņi centi);
 5. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Miera ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 23 0013) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.03.2021.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 333 (kadastra apzīmējums 0100 091 0205) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.02.2021.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Dambja ielā (kadastra apzīmējums 0100 014 2103) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 apsi ø 30 cm Rīgā, Dambja ielā (kadastra apzīmējums 0100 014 2103) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 102,45 EUR (viens simts divi euro, četrdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Kūduma ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 120 0508) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 60 cm un 2 priedes ø 64, 41 cm Rīgā, Kūduma ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 120 0508) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1152,53 EUR (viens tūkstotis viens simts piecdesmit divi euro, piecdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Rāmuļu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 014 0041)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 17 zirgkastaņas ø 39, 44, 55, 35, 57, 24, 51, 53, 47, 40, 46, 28, 50, 45, 57, 29, 29 cm, 1 vītolu ø 45 cm, 2 melnalkšņus ø 36/40, 27/30/27/27/29 cm, 2 ievas ø 14 (celma caurmērs 26 cm), 25 cm, 30 papeles ø 90/90, 72/64/44, 46 (kalstoša), 86 (kalstoša), 58 (kalstoša), 56 (kalstoša), 46 (kalstoša), 44/40, 74, 68, 53/53, 43, 50, 70, 73, 44, 89, 67, 48, 65, 45, 65, 65, 60, 75, 20, 80, 36, 26, 49 cm, 3 piramidālās papeles (Populus nigra) ø 57, 80, 74 cm, 1 blīgznu ø 31 cm, 1 bērzu ø 20 cm, 3 liepas ø 25, 37, 28 cm un 1 ošlapu kļavu ø 38/38/34 cm Rīgā, Rāmuļu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 014 0041) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 16660,11 EUR (sešpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit euro, vienpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 150B (kadastra apzīmējums 0100 117 0012)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 50/46/43 cm Rīgā, Slokas ielā 150B (kadastra apzīmējums 0100 117 0012);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 316,44 EUR (trīs simti sešpadsmit euro, četrdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Zvejnieku ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 062 0113)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.03.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 45 (kadastra apzīmējums 0100 080 0416)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 kļavas ø 57, 31/32, 48/44, 38, 77 cm un 8 bērzus ø 25, 21, 36, 33/28, 27, 32, 56, 32 cm Rīgā, Buļļu ielā 45 (kadastra apzīmējums 0100 080 0416);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2149,10 EUR (divi tūkstoši četrdesmit deviņi euro, desmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 19.10.2020. lēmuma (protokols Nr. 43, 1.3.2.§) “Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, zemesgabalā bez adreses (63. grupa, 4. grunts), Motoru ielā, pie Riekstu ielas 7” atcelšanu daļā par atteikumu atļaut cirst koku

Nolemj:

atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 19.10.2020. lēmumu (protokols Nr. 43, 1.3.2. §) “Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, zemesgabalā bez adreses (63. grupa, 4. grunts), Motoru ielā, pie Riekstu ielas 7” daļā, ar kuru atteikts atļaut cirst 1 vītols ø 34 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (63. grupa, 4. grunts).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Ernestīnes ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 59 2025), pie Ernestīnes ielas 8

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 7 Holandes liepas ø 61, 59, 63, 53, 69, 47, 48 cm Rīgā, Ernestīnes ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 59 2025), pie Ernestīnes ielas 8.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Kantora ielā 16A (kadastra apzīmējums 0100 106 2340)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 35/63/63 cm Rīgā, Kantora ielā 16A (kadastra apzīmējums 0100 106 2340);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 733,06 EUR (septiņi simti trīsdesmit trīs euro, seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Volguntes ielā 36 (kadastra apzīmējums 0100 076 0457)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Volguntes ielā 36 (kadastra apzīmējums 0100 076 0457).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst aizsargājamu koku Rīgā, Augšielā 1 (kadastra apzīmējums0100 037 0175)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 Populus nigra “Italica” melno papeli “Italica” ø 127 cm Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku Rīgā, Augšielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 037 0175).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējumu 0100 125 9010), posmā no Krustpils ielas līdz Maskavas ielai 445 k-1

Nolemj:

 1. atļaut cirst 17 papeles ø 86, 77, 65, 50 (kalstoša), 33, 56 (kalstoša), 64 (kalstoša), 48, 38, 64, 73, 94, 84, 72, 65, 75, 80 cm Rīgā, Maskavas ielā (kadastra apzīmējums0100 125 9010), posmā no Krustpils ielas līdz Maskavas ielai 445 k-1 Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 266 (kadastra apzīmējums 0100 078 0432)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 ošlapu kļavas ø 43, 37, 20/28/38/53 cm Rīgā, Maskavas ielā 266 (kadastra apzīmējumu 0100 078 0432) Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Ezermalas ielā 12 (kadastra apzīmējumu 0100 084 2068)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 8 ošlapu kļavas ø 27/21/28/37/40, 26, 22, 40, 24, 50, 50, 26 cm, 3 vītolus ø 62, 30, 32 cm Rīgā, Ezermalas ielā 12 (kadastra apzīmējumu 0100 084 2068) Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Čiekurkalna 6. šķērslīnijā 12 (kadastra apzīmējums 0100 088 0006)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 79 cm Rīgā, Čiekurkalna 6. šķērslīnijā 12 (kadastra apzīmējums 0100 088 0006).

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Airu ielā 123 (kadastra apzīmējums 0100 120 1579)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.04.2021.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Sporta ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 024 2088)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 45 cm, 1 kļavu ø 29 cm, 1 egli ø 22 cm un 4 papeļu grupu ø 61, 40, 43, 50 cm Rīgā, Sporta ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 024 2088).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kaktusu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 127 0705)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.04.2021.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Lejasciema ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 127 0394)

Nolemj:

 1. atļaut cirst kalstošu 1 priedi ø 45 cm Rīgā, Lejasciema ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 127 0394);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 40,98 EUR (četrdesmit euro, deviņdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Atlantijas ielā 34A (kadastra apzīmējums 0100 120 0754)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.03.2021.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mangaļu prospektā 58 (kadastra apzīmējums 0100 120 0393)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.03.2021.

 

PAPILDUS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA SAISTĪBĀ AR TERITORIJAS KOPŠANU

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst aizsargājamu koku Rīgā, Meteora ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 056 0339)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 robīniju ø 59 cm Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku Rīgā, Meteora ielā 12A (kadastra apzīmējums 0100 056 0339).

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Reinvaldu ielā (121. grupa, 9999. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 0784), pie Lubānas ielas 155, Rīgā, Lubānas ielā (121. grupa, 44. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 1123), pie Reinvaldu ielas 30, Rīgā, Lubānas ielā (kadastra apzīmējums 0100 121 2993), pie Lubānas ielas 155, Rīgā, Lubānas ielā 155 (kadastra apzīmējums 0100 121 1563) un Rīgā, Reinvaldu ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 121 0981)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.04.2021.

0 Patīk
646 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.