RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 27 (01.07.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts,Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

Rīgas domes deputāts V. Petrovs
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte M. Veinberga
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. K. Zīverte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 10 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 15 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Lignuma ielā 2 (97. grupa, 2095. grunts; kadastra apzīmējums 0100 097 0516) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.08.2019.

 

2. Par koka ciršanu Rīgā, Slimnīcas ielā 20B (103. grupa, 271. grunts; kadastra apzīmējums 0100 103 0268) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 48/43 cm Rīgā, Slimnīcas ielā 20B (103. grupa, 271. grunts; kadastra apzīmējums 0100 103 0268) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 388,44 EUR (trīs simti astoņdesmit astoņi euro, četrdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

3. Par koku ciršanu Rīgā, Mežotnes ielā 44 (105. grupa, 77. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 54 cm un 1 kļavu ø 74 cm Rīgā, Mežotnes ielā 44 (105. grupa, 77. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 862,27 EUR (astoņi simti sešdesmit divi euro, divdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

4. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 88 (28. grupa, 60. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.08.2019.

 

5. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Viļānu ielā 6 (46. grupa, 70. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.08.2019.

 

6. Par koka ciršanu Rīgā, Bērzaunes ielas sarkanajās līnijās zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 070 0010, pie Brīvības gatves 214M saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu bērzu ø 52 cm Rīgā, Bērzaunes ielas sarkanajās līnijās zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 070 0010, pie Brīvības gatves 214M pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 44,39 EUR (četrdesmit četri euro, trīsdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

7. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā bez numura (70. grupa, 2033. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.08.2019.

 

8. Par koka ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā 5A (89. grupa, 400. grunts, kadastra apzīmējums 0100 089 0297) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 64 cm Rīgā, Biķernieku ielā 5A (89. grupa, 400. grunts, kadastra apzīmējums 0100 089 0297) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 546,38 EUR (pieci simti četrdesmit seši euro, trīsdesmit astoņi cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

9. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Kronvalda bulvārī 9 (10. grupa, 49 grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 43, 40 cm, 1 vīksnu ø 30 cm, 1 Holandes liepu ø 60 cm un 1 osi ø 80 cm Rīgā, Kronvalda bulvārī 9 (10. grupa, 49 grunts);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 25 cm, 1 pīlādzi ø 20 cm Rīgā, Kronvalda bulvārī 9 (10. grupa, 49 grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 747,01 EUR (septiņi simti četrdesmit septiņi euro, viens cents);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

10. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Cēsu ielā 19 (26. grupa, 104. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.08.2019.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Pulka ielas sarkanajās līnijās (63. grupa, 47. grunts; kadastra apzīmējums 0100 063 0034) un par koku ciršanu Rīgā, Pulka ielā 3 (63. grupa, 100. grunts; kadastra apzīmējums 0100 063 0029)

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 bērza ø 40cm un 1 liepas ø 33 cm ciršanu Rīgā, Pulka ielas sarkanajās līnijās (63. grupa, 47. grunts; kadastra apzīmējums 0100 063 0034);
 2. atteikt atļaut cirst Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamu koku 1 tūju ø 39 cm Rīgā, Pulka ielā 3 (63. grupa, 100. grunts; kadastra apzīmējums 0100 063 0029);
 3. atļaut cirst 2 bērzus ø 26, 35 cm un 1 kļavu ø 24/21 cm Rīgā, Pulka ielā 3 (63. grupa, 100. grunts; kadastra apzīmējums 0100 063 0029);
 4. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

2. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Lielupes ielā 14 (100. grupa, 4. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.08.2019.

 

3. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Raņķa dambja sarkanajās līnijās (61. grupa, 155. grunts; kadastra apzīmējums 0100 061 2083), pie Daugavgrīvas ielas 31, Rīgā, Tapešu ielas sarkanajās līnijās (64. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 064 9003), pie Tapešu ielas 15, Rīgā, Kandavas ielas sarkanajās līnijās (64. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 064 2927), pie Kandavas ielas 8 k-2, Rīgā, Adulienas ielas sarkanajās līnijās (83. grupa, 229. grunts; kadastra apzīmējums 0100 083 0226), pie Adulienas ielas 5, Rīgā, Asotes ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 782. grunts; kadastra apzīmējums 0100 121 9035), pie Asotes ielas 97, Rīgā, Vietalvas ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 881. grunts; kadastra apzīmējums 0100 071 0047), pie Vietalvas ielas 13A, Rīgā, Vienības gatves sarkanajās līnijās (54. grupa, 47. grunts; kadastra apzīmējums 0100 054 0025), pie Vienības gatves 15

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.08.2019.

 

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Torņakalna ielā 5 (54. grupa, 44. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.08.2019.

 

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 156 (75. grupa, 286. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.08.2019.

 

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dīķa ielā 15 (74. grupa, 591. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.08.2019.

 

7. Par koku ciršanu Rīgā, Dārzciema ielā 64 (121. grupa, 2489. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 papeles ø 17/10 (celma caurmērs 28 cm), 20, 20 cm, 1 vīksnu ø 16 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Dārzciema ielā 64 (121. grupa, 2489. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 194,88EUR (viens simts deviņdesmit četri euro astoņdesmit astoņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

8. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 427A (126. grupa, 66. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.09.2019.

 

9. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koka ciršanu Rīgā, Maiznīcas ielā 12 (23. grupa, 90. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 08.2019. līdz 09.09.2019. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 kļavas ø 22 cm ciršanu Rīgā, Maiznīcas ielā 12 (23. grupa, 90. grunts);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 08.2019. Ne vēlāk kā līdz 26.08.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 08.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (Rīgā, Maiznīcas ielas pusē, pie Maiznīcas ielas 12 žoga);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.2019.

 

10. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Valmieras ielā 39A (37. grupa, 11. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.07.2019.

 

11. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Sesku ielā 33A (71. grupa, 465. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.08.2019.

 

12. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 15 (121. grupa, 2449. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.08.2019.

 

13. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Hospitāļu ielā 43 (25. grupa, 23. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.08.2019.

 

14. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Annas Sakses ielā 7 (84. grupa, 16. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.08.2019.

 

15. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Emmas ielā (113. grupa, 2004. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.08.2019.

0 Patīk
457 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.