Sēdi vada:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā ainavu arhitekteM. Veinberga
  
Komisijas locekļi:  
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekteL. Tomiņa
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietnieks projektēšanas jautājumos  V. Bakanovs
  
Protokolē:  
Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 10 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 17 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā

1.1 PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1.1.1. § Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Bajāru ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 116 0133)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu […] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 kļavas ø 28 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Bajāru ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 116 0133) 159,36 EUR (viens simts piecdesmit deviņi euro, trīsdesmit seši centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Gardenes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 056 2049), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 35, 32 cm Rīgā, Gardenes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 056 2049);
 2. atļaut cirst 1 pīlādzi ø 18 cm (celma caurmērs 27 cm), 4 Holandes liepas ø 29/29, 24/44, 34, 41 cm, 13 bērzus ø 50, 24, 38, 28, 19 (celma caurmērs 24 cm), 46, 34, 33, 32, 36, 46, 28, 22 cm Rīgā, Gardenes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 056 2049) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3517,35 EUR (trīs tūkstoši pieci simti septiņpadsmit euro, trīsdesmit pieci centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 073 2145), pie Stērstu ielas 20, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 priedes ø 20, 17 (celma caurmērs 23 cm) cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 073 2145), pie Stērstu ielas 20 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 315,87 EUR (trīs simti piecpadsmit euro, astoņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Brucenes ielā 14 (kadastra numurs 0100 107 2059, kadastra apzīmējums 0100 107 0725), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 46/56 cm, 3 melnalkšņus ø 34, 42, 46 cm Rīgā, Brucenes ielā 14 (kadastra numurs 0100 107 2059, kadastra apzīmējums 0100 107 0725) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1476,94 EUR (viens tūkstotis četri simti septiņdesmit seši euro, deviņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 120 (kadastra apzīmējums 0100 028 0009) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 120 (kadastra apzīmējums 0100 028 0009).

1.2.5. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 76 (kadastra apzīmējums 0100 031 0037) saistībā ar būvniecību, un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. publiskajai apspriešanai, kas saskaņā ar  25.07.2022. Komisijas lēmumu (protokols Nr. 30, 1.2.6. §) tiek rīkota no 02.08.2022. līdz 15.08.2022., nodot papildus 7 cirst paredzētos kokus, kopā : – 7 Pensilvānijas ošus ø 35, 41, 42, 43, 48, 52, 55 cm, 2 Kanādas papeles ø 28/18/27/30, 45/16/9/16/33/53/52/8 cm un 6 daudzstumbru ošlapu kļavas ø 15/15/13/11/5/5/6, 12/21, 15/23/30, 12/15/10/5/9/8, 10/5/5/14/7/7/14, 26/20/19/15/18/10/7 cm un 1 ošlapu kļavu ø 17 cm Rīgā, Lāčplēša ielā 76 (kadastra apzīmējums 0100 031 0037);
 2. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.09.2022.

1.2.6. § Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.07.2022. lēmuma (protokols Nr. 28, 1.2.13.§) “Par koku ciršanu Rīgā, Liedaga ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 120 0155)” atcelšanu un par koku ciršanu Rīgā, Liedaga ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 120 0155) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.07.2022. lēmumu (protokols Nr. 28, 1.2.13.§) “Par koku ciršanu Rīgā, Liedaga ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 120 0155)”
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 23 cm, 1 priedi ø 31cm Rīgā, Liedaga ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 120 0155) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 362,83 EUR (trīsi simti sešdesmit divi euro, astoņdesmit trīs centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Vitrupes ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 068 0015) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. 33, 44, 45, 32, 40, 32, 35, 35, 35, 25, 40, 28, 28, 35, 35 cm Rīgā Vitrupes ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 068 0015) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;

1.2.8. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 017 0030), Brasas skvēra teritorijā

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 ošlapu kļavas ø 25/12/19/17, 21/22/22, 45 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 017 0030) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;

1.2.9. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Braila ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 092 0081) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 baltās apses (74667) ø 43/19 cm, (74668) ø 35/35/33/13 cm, Rīgā, Braila ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 092 0081);
 2. atļaut cirst 23 parastās kļavas (74601) ø 16/14 cm, (74605) ø 21/16/12 cm, (74614) ø 24/18/12 cm, (74622) ø 15 cm, (74669) ø 18/13 cm, (74677) ø 17/12 cm, (74684) ø 41/15/21 cm, (74685) ø 23/29 cm, (74686) ø 40 cm, (74691) ø 20 cm, (74695) ø 23 cm, (74639) ø 17 cm, (74640) ø 20 cm, (74642) ø 14/21/18//21 cm, (74644) ø 27 cm, (74645) ø 33 cm, (74646) ø 28 cm, (74656) ø 19/31/20/12 cm, (74808) ø 41 cm, (74809) ø 26/15/57 cm, (74811) ø 22 cm, (1) ø 15 cm, (74814) ø 22/15 cm, 19 ošlapu kļavas (74396) ø 25/21/16/14 cm, (74400) ø 21/19/18 cm, (74604) ø 32 cm, (74606) ø 23/21/14 cm, (74615) ø 28/19 cm, (74619) ø 24/18/12 cm, (74621) ø 25/14/16 cm, (74623) ø 17/13/15 cm, (74625) ø 16/12/14 cm, (74628) ø 11/14/15 cm, (74629) ø 26/14/18 cm, (74663) ø 15/18/17 cm, (74675) ø 41/12 cm, (74696) ø 17/12/14 cm, (74700) ø 25 cm, (74638) ø 23/14/16 cm, (74652) ø 22/17 cm, (74655) ø 30 cm, (74807) ø 33 cm, 5 āra bērzus (74613) ø 38 cm, (74694) ø 22 cm, (74697) ø 20 cm, (74699) ø 15/16/13 cm, (74654) ø 24 cm, 6 melnalkšņus (74810) ø 44/35 cm, (74792) ø 45 cm, (74791) ø 31 cm, (74784) ø 34 cm, (22764) ø 29 cm, (74761) ø 28 cm, 4 gobas (74617) ø 29/15 cm, (74624) ø 24 cm, (74676) ø 20/18 cm, (74701) ø 28/71 cm, (74783) ø 38/25 cm, 1 blīgznu (74698) ø 30/18/12/24 cm, 2 vilkābeles (74649) ø 12/10 cm, (74650) ø 15/13 cm, 1 zirgkastaņu (74657) ø 42 cm 2 ievas (74780) ø 15/16/15/12 cm, (74782) ø 25/25/13 cm, 1 pīlādzi (74781) ø 17 cm, Rīgā, Braila ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 092 0081) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 17509,86 EUR (septiņpadsmit tūkstoši pieci simti deviņi euro, astoņdesmit seši centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Berģu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 127 0518, kadastra apzīmējums 0100 127 0122), pie Berģu ielas 142, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 070 0022, kadastra apzīmējums 0100 127 0496), pie Berģu ielas 142 un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 127 2002), pie Berģu ielas 142, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  • 3 priedes ø 44, 31, 44, cm Rīgā, Berģu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 127 0518, kadastra apzīmējums 0100 127 0122), pie Berģu ielas 142;
  • 9 priedes ø 29, 38, 47, 29, 36, 29, 38, 44, 42 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 070 0022, kadastra apzīmējums 0100 127 0496), pie Berģu ielas 142;
  • 2 priedes ø 30/33, 47 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 127 2002), pie Berģu ielas 142;
 2. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
  • 1 apsi ø 23 cm un 1 kļavu ø 20/22 cm Rīgā, Berģu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 127 0518, kadastra apzīmējums 0100 127 0122), pie Berģu ielas 142;
  • 2 bērzus ø 20, 25 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 070 0022, kadastra apzīmējums 0100 127 0496), pie Berģu ielas 142;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 629,19 EUR (seši simti divdesmit deviņi euro, deviņpadsmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Vētras ielā 1B (kadastra apzīmējums 0100 109 2031)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 53 cm Rīgā, Vētras ielā 1B (kadastra apzīmējums 0100 109 2031);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 241,32 EUR (divi simti četrdesmit viens euro, trīsdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 35 (kadastra apzīmējums 0100 093 0023)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.09.2022.

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Pureņu ielā 4A (kadastra apzīmējums 0100 082 2043)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.09.2022.

1.3.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Dāliju ielā 19C (kadastra apzīmējums 0100 105 2207)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 57 cm Rīgā, Dāliju ielā 19C (kadastra apzīmējums 0100 105 2207);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 25,95 EUR (divdesmit pieci euro, deviņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 070 0022, kadastra apzīmējums 0100 077 0273), pie Daugavgrīvas ielas 97

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.08.2022.

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Berģu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 127 0088), pie Berģu ielas 94

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 21 cm Rīgā, Berģu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 127 0088), pie Berģu ielas 94;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 108 (kadastra apzīmējums 0100 043 0131)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.09.2022.

1.3.8. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 072 0248), pie Maskavas ielas 285C

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 vītolus ø 97, 85 cm, 1 osi ø 74 cm, 2 liepas ø 40, 45 cm, 2 ozolus ø 39, 29 cm, 5 bērzus ø 42, 21, 32/26, 52, 25/29 cm, 1 egli ø 14 cm (celma caurmērs 20 cm), 1 apsi ø 41 cm, 1 meža bumbieri ø 47 cm. Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 072 0248), pie Maskavas ielas 285C.

1.3.9. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Purvciema ielā 53 (kadastra apzīmējums 0100 070 0039), saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Purvciema ielā 53 (kadastra apzīmējums 0100 070 0039).

1.3.10. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Purvciema ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 070 2504), saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Purvciema ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 070 2504).

1.3.11. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 356E (kadastra apzīmējums 0100 092 2583), saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 356E (kadastra apzīmējums 0100 092 2583).

1.3.12. § Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.07.2022. lēmuma (protokols Nr. 28, 1.3.20.§) “Par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 34 (kadastra apzīmējums 0100 087 0046)” atcelšanu un par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 34 (kadastra apzīmējums 0100 087 0046)

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.07.2022. lēmumu (protokols Nr. 28, 1.3.20.§) “Par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 34 (kadastra apzīmējums 0100 087 0046)”
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 35 cm, 2 ošlapu kļavas ø 28, 45 cm Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 34 (kadastra apzīmējums 0100 087 0046);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 148,90 EUR (viens simts četrdesmit astoņi euro, deviņdesmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Vaidavas ielā 15 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 070 1040)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.09.2022. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Vaidavas ielā 15 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 070 1040).

1.3.14. § Par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 208 (kadastra apzīmējums 0100 070 0003) un Rīgā, Brīvības gatvē 210 (kadastra apzīmējums 0100 070 0009)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  • 1 kļavu ø 46 cm Rīgā, Brīvības gatvē 208 (kadastra apzīmējums 0100 070 0003);
  • 2 gobas ø 71, 60 cm Rīgā, Brīvības gatvē 210 (kadastra apzīmējums 0100 070 0009);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 805,92 EUR (astoņi simti pieci euro, deviņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Zaļumu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 127 0342)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Zaļumu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 127 0342).

1.3.16. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Braila ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 092 0039)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 107 cm Rīgā, Braila ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 092 0039).

1.3.17. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bērzpils ielā 63 (kadastra apzīmējums 0100 091 2060)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.09.2022.

0 Patīk
361 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.