Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi: 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldesInženieru nodaļas galvenā ainavu arhitektes, nodaļas vadītājas vietnieces M. Veinbergas p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekteI. Avdeviča
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte  L. Tomiņa    
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 6 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 5 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Brūkleņu ielā 54 (kadastra numurs 0100 106 0242, kadastra apzīmējums 0100 106 0881), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 bērzus ø 25/35, 41, 38, 35, 29, 14/22 cm Rīgā, Brūkleņu ielā 54 (kadastra numurs 0100 106 0242, kadastra apzīmējums 0100 106 0881) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1020,20 EUR (viens tūkstotis divdesmit euro, divdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 22.01.2018. lēmuma (protokols Nr. 4, 1.2.10.§) “Par koku ciršanu Rīgā, Mežkalna ielā 4 (107. grupa, 388. grunts)” atcelšanu daļā, ar kuru atļauts cirst kokus un par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Ozolciema ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 107 0388), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 22.01.2018. lēmumu (protokols Nr. 4, 1.2.10.§) “Par koku ciršanu Rīgā, Mežkalna ielā 4 (107. grupa, 388. grunts)” daļā, ar kuru atļauts cirst 1 blīgznu ø 24/12 cm, 1 vītolu ø 22/14 cm un 3 bērzus ø 39/29, 46, 43/22 cm Rīgā, Mežkalna ielā 4 (107. grupa, 388. grunts);
 2. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 30 cm Rīgā, Ozolciema ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 107 0388);
 3. atļaut cirst 1 vītolu ø 23/18/19/9/14 cm Rīgā, Ozolciema ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 107 0388) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 4. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 283,43 EUR (divi simti astoņdesmit trīs euro, četrdesmit trīs centi).

1.2.3. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Trijādības ielā 4B (kadastra apzīmējums 0100 049 0207) saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 17.01.2023. līdz 30.01.2023. rīkot publisko apspriešanu par 2 liepu ø 50, 38 cm un 2 kļavu ø 40, 49 cm ciršanu Rīgā, Trijādības ielā 4B (kadastra apzīmējums 0100 049 0207);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 10.01.2023. Ne vēlāk kā līdz 16.01.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 16.01.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.03.2023.

1.2.4. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 035 0169), pie Aleksandra Čaka ielas 160 saistībā ar būvniecību, un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 31.01.2023. līdz 13.02.2023. rīkot publisko apspriešanu par 7 liepu ø 38, 44, 36, 34, 38, 42, 39 cm ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 035 0169), pie Aleksandra Čaka ielas 160;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 24.01.2023. Ne vēlāk kā līdz 30.01.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 30.01.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.03.2023.

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 433 (kadastra apzīmējums 0100 126 0015; kadastra numurs 0100 126 2062), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 12 bērzus ø 30, 23, 19 (celma caurmērs 27 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 30, 30, 28, 27/32, 42, 30, 29, 33 cm Rīgā, Maskavas ielā 433 (kadastra apzīmējums 0100 126 0015; kadastra numurs 0100 126 2062) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1579,39 EUR (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit deviņi euro, trīsdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Valmieras ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 032 0101), Rīgā, Valmieras ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 038 9002), pie Valmieras ielas 1A, Rīgā, Valmieras ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 038 0034; kadastra numurs 01000380038), pie Valmieras ielas 1A un Rīgā, Valmieras ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 038 0079; kadastra numurs 01000380089), pie Valmieras ielas 1A un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 24.01.2023. līdz 06.02.2023. rīkot publisko apspriešanu par cirst paredzētajām 6 papelēm ø 22/13/27, 15/14/21/24, 17 (celma caurmērs 22 cm), 26, 21, 19/27/20 cm, 1 liepu ø 28/23/16 cm Rīgā, Valmieras ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 032 0101), 4 papelēm ø 19/18 (celma caurmērs 24 cm), 14/12/10 (celma caurmērs 25 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 15/21 cm, Rīgā, Valmieras ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 038 9002), pie Valmieras ielas 1A, 1 kļavu ø 17 cm (celma caurmērs 24 cm), Rīgā, Valmieras ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 038 0034; kadastra numurs 01000380038), pie Valmieras ielas 1A, 1 ošlapu kļavu ø 7/10 cm (celma caurmērs 21 cm), Rīgā, Valmieras ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 038 0079; kadastra numurs 01000380089), pie Valmieras ielas 1A (turpmāk – Zemesgabals 4);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 17.01.2023. Ne vēlāk kā līdz 23.01.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 23.01.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.03.2023.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kurbada ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 031 2016)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.02.2023.

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 093 0089), pie Vecumnieku ielas 46

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.02.2023.

1.3.3. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Rātsupītes ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 104 0015)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Rātsupītes ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 104 0015).

1.3.4. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 120B (kadastra apzīmējums 0100 082 2681) un Rīgā, Ēnas ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 082 0786)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 73 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 120B (kadastra apzīmējums 0100 082 2681)
 2. atļaut cirst
  2.1. 1 bērzu ø 40 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 120B (kadastra apzīmējums 0100 082 2681);
  2.2. 1 egli ø 46 cm Rīgā, Ēnas ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 082 0786)
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 300,51 EUR (trīs simti euro, piecdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Nīcgales ielā 51 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 071 2548)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 69/44 cm Rīgā, Nīcgales ielā 51 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 071 2548);
 2. atļaut cirst 1 papeli ø 54 cm Rīgā, Nīcgales ielā 51 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 071 2548);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 98,35 EUR (deviņdesmit astoņi euro, trīsdesmit pieci centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
266 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.