RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 45 (02.11.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājas p.i. V. Freimanis

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieces p.i. A. Maderniece
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 8 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 24 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Balasta dambī 20 (62. grupa, 76. grunts) saistībā ar būvniecību, par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 24.11.2020. līdz 07.12.2020. rīkot publisko apspriešanu par 1 gobas ø 29 cm, 2 ozolu ø 59, 73 cm un 6 kļavu ø 39, 22, 15/15 (celma caurmērs 37 cm), 18/18 (celma caurmērs 40 cm), 21, 15 (celma caurmērs 22 cm) cm ciršanu Rīgā, Balasta dambī 20 (62. grupa, 76. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 16.11.2020. Ne vēlāk kā līdz 23.11.2020. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 23.11.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Balasta dambī 20 (62. grupa, 76. grunts), Balasta dambja un Āzenes ielu krustojuma tuvumā.
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.01.2021.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 21 (53. grupa, 262. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 61 cm Rīgā, Bauskas ielā 21 (53. grupa, 262. grunts);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 48cm Rīgā, Bauskas ielā 21 (53. grupa, 262. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 204,89 EUR (divi simti četri euro, astoņdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Putnu ielā 11 (73. grupa, 15. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 54 cm Rīgā, Putnu ielā 11 (73. grupa, 15. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 230,51 EUR (divi simti trīsdesmit euro, piecdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Jaunpils ielā bez numura (75. grupa, 2256. grunts), pie Jaunpils ielas 13, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ozolus ø 51, 27/23 cm, 1 kļavu ø 14 cm (celma caurmērs 20 cm) un 2 bērzus ø 14 (celma caurmērs 22 cm), 13 cm (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, Jaunpils ielā bez numura (75. grupa, 2256. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1097,04 EUR (viens tūkstotis deviņdesmit septiņi euro, četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Sesku ielā (71. grupa, 1129. grunts, kadastra apzīmējums 0100 071 1115) un Rīgā, Sesku ielā 56A (71. grupa, 948. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Sesku ielā (71. grupa, 1129. grunts, kadastra apzīmējums 0100 071 1115) un Rīgā, Sesku ielā 56A (71. grupa, 948. grunts).

 

 1. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Toma ielā 3 (48. grupa, 2069. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.01.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Ezermalas ielā 6A (85. grupa, 230. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 4 kļavas ø 10/10 (celma caurmērs 26 cm), 10/12 (celma caurmērs 22 cm), 50, 43 cm Rīgā, Ezermalas ielā 6A (85. grupa, 230. grunts) attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Kokneses prospektā 2 (84. grupa, 101. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 39 cm (ģenerālplānā Nr. 108), 1 kļavu ø 39 cm (ģenerālplānā Nr. 64), 1 kļavu ø 45 cm (ģenerālplānā Nr. 74), 1 ievu ø 20/28 cm (ģenerālplānā Nr. 75) Rīgā, Kokneses prospektā 2 (84. grupa, 101. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 35 cm (ģenerālplānā Nr. 55) pēc Dabas aizsardzības pārvaldes lēmuma saņemšanas un derīgas Nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļaujas saņemšanas, pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;.
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1553,77 EUR (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit trīs euro, septiņdesmit septiņi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Kuldīgas ielā 26 (60. grupa, 164. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 54/51 cm Rīgā, Kuldīgas ielā 26 (60. grupa, 164. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 23,90 EUR (divdesmit trīs euro, deviņdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 126 (80. grupa, 2218. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.01.2021.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Progresa ielā 6A (93. grupa, 84. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 32 cm Rīgā, Progresa ielā 6A (93. grupa, 84. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 72,85 EUR (septiņdesmit divi euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Irbenes ielas sarkanajās līnijās (107. grupa, 56. grunts), pie Irbenes ielas 19A, Rīgā, Ilūkstes ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 478. grunts; kadastra apzīmējums 0100 071 0361), pie Ilūkstes ielas 87, Rīgā, Kuldīgas ielas sarkanajās līnijās (63. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 063 9000), pie Daugavgrīvas ielas 52

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  • egli ø 37 cm Rīgā, Irbenes ielas sarkanajās līnijās (107. grupa, 56. grunts), pie Irbenes ielas 19A;
  • 1 bērzu ø 40 cm Rīgā, Ilūkstes ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 478. grunts; kadastra apzīmējums 0100 071 0361), pie Ilūkstes ielas 87;
  • 1 kļavu ø 64 cm Rīgā, Kuldīgas ielas sarkanajās līnijās (63. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 063 9000), pie Daugavgrīvas ielas 52;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Apuzes ielā 45A (99. grupa, 2374. grunts) un Rīgā, Skrīnes ielā 1 (99. grupa, 2195. grupa; kadastra apzīmējums 0100 099 0285)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst kokus Nr.62414, 62435, 62441, 62442, 62450, 62452, 62454, 62455, 62456, 62462, 62443, 62444, 62446, 62447, 62464, 62465, 62466, 62467, 62469, 62476, 62490, 62492:
  • 1 blīgznu ø 46 cm, 4 vītolus ø 35, 27, 48/50, 16 cm (celma caurmērs > 19 cm), 8 bērzus ø 32, 27, 22/31, 20 cm 1 apsi ø 19 cm (celma caurmērs > 19 cm) Rīgā, Apuzes ielā 45A (99. grupa, 2374. grunts);
  • 5 blīgznas ø 53, 34, 38, 36, 35 cm, 1 vītolu ø 65 cm un 6 bērzus ø 20, 41, 14 (celma caurmērs > 19 cm), 21, 28, 36 cm Rīgā, Skrīnes ielā 1 (99. grupa, 2195. grupa; kadastra apzīmējums 0100 099 0285);
 2. atļaut cirst kokus Nr. 62416, 62417, 62431, 62433, 62434, 62436, 62437, 62438, 62440, 62448, 62451, 62453, 62458, 62461, 62463, 62424, 62425, 62426, 62427, 62428, 62429, 62430, 62445, 62468, 62470, 62471, 62472, 62473, 62474, 62475, 62478, 62479, 62480, 62481, 62482, 62483, 62484, 62485, 62491, 62493, 62494, 62495, 62496:
  • 7 blīgznas ø 26, 28, 23, 24, 28, 25, 14/16/19 cm (celma caurmērs > 19 cm), 1 vītolu ø 36 cm, 4 bērzus ø 21, 17/19 (celma caurmērs > 19 cm), 20, 15 cm (celma caurmērs > 19 cm), 1 apsi ø 43 cm, 1 ievu ø 11/13/14 cm (celma caurmērs > 19 cm), 1 ošlapu kļavu ø 16 cm (celma caurmērs > 19 cm) Rīgā, Apuzes ielā 45A (99. grupa, 2374. grunts);
  • 25 blīgznas ø 25, 42, 19 (celma caurmērs > 19 cm), 10/14 (celma caurmērs > 19 cm), 21, 32, 19 (celma caurmērs > 19 cm), 31, 21/22, 27, 16/17 (celma caurmērs > 19 cm), 28/32, 25, 20/22, 29, 38, 23, 31, 25, 25/31, 37, 24, 37, 25, 20 cm, 2 vītolus ø 52, 26 cm un 1 bērzu ø 22 cm Rīgā, Skrīnes ielā 1 (99. grupa, 2195. grupa; kadastra apzīmējums 0100 099 0285);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2466,02 EUR (divi tūkstoši četri simti sešdesmit seši euro, divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Zāļu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 073 0055), pretī Ziepniekkalna ielai 20

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 43cm Rīgā, Zāļu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 073 0055);
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 bērzu ø 39 cm un 2 pelēkās papeles ø 19 (celma caurmērs 28 cm), 16 cm (celma caurmērs 24 cm) Rīgā, Zāļu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 073 0055);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ģertrūdes ielā 111 (32. grupa, 72. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ģertrūdes ielā 111 (32. grupa, 72. grunts).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Jeruzalemes ielā 6 (19. grupa, 84. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 59 cm Rīgā, Jeruzalemes ielā 6 (19. grupa, 84. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 671,60 EUR (seši simti septiņdesmit viens euro, sešdesmit scenti);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Viļānu ielā 19 (46. grupa, 26. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.01.2021.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Prūšu ielā 4 (78. grupa, 2032. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst koku Rīgā, Prūšu ielā 4 (78. grupa, 2032. grunts).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā bez numura (78. grupa, 34. grunts), pie Maskavas ielas 260 k-3 un pie Maskavas ielas 258 k-2

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  • 1 vīksnu ø 57 cm Rīgā, Maskavas ielā bez numura (78. grupa, 334. grunts), pie Maskavas ielas 260 k-3;
  • 1 kalstošu vīksnu ø 62 cm Rīgā, Maskavas ielā bez numura (78. grupa, 334. grunts), pie Maskavas ielas 258 k-2;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 315,99 EUR (trīs simti piecpadsmit euro, deviņdesmit drviņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā 19 (70. grupa, 2097. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā 19 (70. grupa, 2097. grunts).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Sakņu ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 125 9003, pie Sakņu ielas 84, Rīgā, Rudzu ielas teritorijā ar kadastra apzīmējums 0100 113 9010, pie Rudzu ielas 7, Rīgā, Volguntes ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 076 9004, pie Apuzes ielas 7

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  • 1 kalstošu bērzu ø 54 cm Rīgā, Sakņu ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 125 9003, pie Sakņu ielas 84;
  • 2 kalstošas kļavas ø 60, 37 cm Rīgā, Rudzu ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 113 9010, pie Rudzu ielas 7;
  • 1 kalstošu kļavu ø 81 cm Rīgā, Volguntes ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 076 9004, pie Apuzes ielas 7;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Kundziņsalas 7. šķērslīnijā (kadastra apzīmējums 01000962040), pie Kundziņsalas 7. šķērslīnijas 5B

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu liepu ø 68 cm Rīgā, Kundziņsalas 7. šķērslīnijā (kadastra apzīmējums 01000962040), pie Kundziņsalas 7. šķērslīnijas 5B Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Pakalniešu ielā 7 (91. grupa, 214. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 1 kļavas ø 52 cm ciršanu Rīgā, Pakalniešu ielā 7 (91. grupa, 214. grunts).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ciemupes ielā 2 (92. grupa, 316. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.02.2021.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Vitrupes ielā 29 (68. grupa, 170. grunts; kadastra apzīmējums 0100 068 0248)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 gobas ø 47 cm, 1 zirgkastaņas ø 30 cm un 1 robīnijas ø 30 cm Rīgā, Vitrupes ielā 29 (68. grupa, 170. grunts; kadastra apzīmējums 0100 068 0248) ciršanu.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 013 9000, pie ēkas Rankas ielā 7

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 34/22/34/22/25/16/39/24 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 013 9000, pie ēkas Rankas ielā 7.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Puikules ielā 19A (120. grupa, 2567. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 41 cm Rīgā, Puikules ielā 19A (120. grupa, 2567. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 93,34 EUR (deviņdesmit trīs euro, trīsdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Meža prospektā 11 (90. grupa, 14. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 53 cm Rīgā, Meža prospektā 11 (90. grupa, 14. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 241,32 EUR (divi simti četrdesmit viens euro, trīsdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Ganību dambī 53 (13. grupa, 2038. grunts, kadastra apzīmējums 0100 013 0139)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø55 cm Rīgā, Ganību dambī 53 (13. grupa, 2038. grunts, kadastra apzīmējums 0100 013 0139);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 100,17 EUR (simts euro, septiņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Emmas ielā 8B (113. grupa, 408. grunts; kadastra apzīmējums 0100 113 0400)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.12.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vecmīlgrāvja 1. līnijā 46 (111. grupa, 59. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.12.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Rūpnīcas ielā, kadastra apzīmējums 0100 113 0023, pie zemesgabala Rūpnīcas ielā 8

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 liepu ø 34 cm Rīgā, Rūpnīcas ielā, kadastra apzīmējums0100 113 0023, pie zemesgabala Rūpnīcas ielā 8;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
423 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.