Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis 

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja       I.Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas eksperteI. Kukule  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalītes p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājaL. Sarma
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka A. Urtāna p.i. Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietnieks projektēšanas jautājumosV. Bakanovs 

Protokolē:

Komisijas priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksO.Cvetkova 

Darba kārtībā:

 • 5 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 8 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Codes ielā 20A (kadastra numurs 0100 106 1043, kadastra apzīmējums 0100 106 1038) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 lapegli ø 43 cm Rīgā, Codes ielā 20A (kadastra numurs 0100 106 1043, kadastra apzīmējums 0100 106 1038) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 367,10 EUR (trīs simti sešdesmit septiņi euro, desmit centi).

1.2.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā Vienības gatvē 103 (kadastra apzīmējums 0100 107 0010) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.02.2022.

1.2.3. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 089 2018), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 089 2019) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 089 2020), pie Raunas ielas 41B, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 49 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 089 2020) pie Raunas ielas 41B;
 2. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  • 2 liepas ø 76, 44 cm un 2 ošlapu kļavas ø 17 (celma caurmērs 20 cm), 21 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 089 2018) pie Raunas ielas 41B;
  • 1 liepu ø 38/40 cm, 4 kļavas ø 17 (celma caurmērs 20 cm), 19 (celma caurmērs 21 cm), 20, 21 cm un 1 ošlapu kļavu ø 25 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 089 2019) pie Raunas ielas 41B;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2043,80 EUR (divi tūkstoši četrdesmit trīs euro, astoņdesmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmuma (prot. Nr. 48, 1.2.5.§) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 201 k-16 (kadastra numurs 0100 086 0315, kadastra apzīmējums 0100 086 0310), apzīmējums 0100 086 0310), saistībā ar būvniecību” atcelšanu daļā par atteikumu atļaut cirst kokus, par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 201 k-16 (kadastra numurs 0100 086 0315, kadastra apzīmējums 0100 086 0310), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.11.2021 sēdes lēmumu (protokols Nr. 48, 1.2.5.§) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 201 k-16 (kadastra numurs 0100 086 0315, kadastra apzīmējums 0100 086 0310), apzīmējums 0100 086 0310) daļā, ar kuru atteikts atļaut cirst 3 liepas ø 45, 76, 49 cm Rīgā Brīvības gatvē 201 k – 16 (kadastra numurs 0100 086 0315, kadastra apzīmējums 0100 086 0310);
 2. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 45 cm Rīgā, Brīvības gatvē 201 k – 16 (kadastra numurs 0100 086 0315, kadastra apzīmējums 0100 086 0310);
 3. atļaut cirst 2 liepas ø 76, 49 cm Rīgā Brīvības gatvē 201 k – 16 (kadastra numurs 0100 086 0315, kadastra apzīmējums 0100 086 0310) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 4. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1067,15 EUR (viens tūkstotis sešdesmit septiņi euro, piecpadsmit centi);
 5. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Albatrosu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 0665), krustojumā ar Veiksmes ielu, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 27 cm Rīgā, Albatrosu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 0665), krustojumā ar Veiksmes ielu pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 230,51 EUR (divi simti trīsdesmit euro, piecdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kārklu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 099 9999, kadastra apzīmējums 0100 099 0305), pie Mūkupurva ielas 18

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kārklu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 099 9999, kadastra apzīmējums 0100 099 0305), pie Mūkupurva ielas 18.

1.3.2. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Mežotnes ielā 61 (kadastra apzīmējums 0100 075 0037)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 1 bērza ø 60 cm ciršanu Rīgā, Mežotnes ielā 61 (kadastra apzīmējums 0100 075 0037).

1.3.3. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Tebras ielā 6A (kadastra apzīmējums 0100 124 0102)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Tebras ielā 6A (kadastra apzīmējums 0100 124 0102).

1.3.4. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Šarlotes ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 024 0269)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 56 cm Rīgā, Šarlotes ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 024 0269);
 2. atļaut cirst 1 kalnu kļavu ø 42 cm un 1 kļavu ø 50 cm Rīgā, Šarlotes ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 024 0269);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1047,23 EUR (viens tūkstotis četrdesmit septiņi euro, divdesmit trīs centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 072 0350), pie Maskavas ielas 200

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.02.2022.

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 285 k-6 (kadastra apzīmējums 0100 072 0158)

Nolemj:

atļaut cirst 1 vītolu ø 70/40/72/38/35 cm Rīgā, Maskavas ielā 285 k-6 (kadastra apzīmējums 0100 072 0158).

1.3.7. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Airu ielā 40 (kadastra apzīmējums 0100 120 1177)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 9  priedes ø 36, 31, 18, 31, 41, 39, 30, 27, 42 cm, 3 bērzus ø 39, 27, 28 cm Rīgā, Airu ielā 40 (kadastra apzīmējums 0100 120 1177).

1.3.8. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Ernesta Bergmaņa ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 094 0251)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 68 cm Rīgā, Ernesta Bergmaņa ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 094 0251).

0 Patīk
390 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.