RĪGAS DOMES

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 26 (03.07.2023.)

Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas vadītāja vietnieka p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas vadītājaE. Sakse
  
Komisijas locekļi: 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenās ainavu arhitektes, nodaļas vadītājas vietnieces M. Veinbergas p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekteI. Avdeviča
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietnieces K. Zīvertes p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vietnieka p.i.K. Tretjakova
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietnieces G. Kalītes p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieceL. Sarma
  
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 10 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 12 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1.1.1. § Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Zebrenes ielā 3A (kadastra apzīmējums 0100 099 2315)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu […] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 bērza ø 30 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Zebrenes ielā 3A (kadastra apzīmējums 0100 099 2315) 128,06 EUR (simtu divdesmit astoņi euro, seši centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Mūkusalas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 050 2037) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 65, 65 cm Rīgā, Mūkusalas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 050 2037).

1.2.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Jūrkalnes ielā 79 (kadastra apzīmējums 0100 099 2289) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 22, 30 cm, 2 priedes ø 40, 47 cm un 7 apses ø 22, 25, 25, 30, 30, 35, 50 cm Rīgā, Jūrkalnes ielā 79 (kadastra apzīmējums 0100 099 2289) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1718,54 EUR (viens tūkstotis septiņi simti astoņpadsmit euro, piecdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kapseļu ielā 4A (kadastra apzīmējums 0100 059 0178) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.08.2023.

1.2.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Jurkalnes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 099 9018), pie Jūrkalnes iela 67 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst liepu ø 66 cm Rīgā, Jurkalnes ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 099 9018), pie Jūrkalnes ielas 67, pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 563,46 EUR (pieci simti sešdesmit trīs euro, četrdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Basu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 107 0126) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Basu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 107 0126).

1.2.6. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 273 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 072 2213), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 273 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 072 2213).

1.2.7. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Laktas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 017 2026), Sliežu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 017 2041), Sliežu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 016 0139), Sliežu ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 015 2047), Vitrupes ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 068 0015), Vecāķu prospektā 2C (kadastra apzīmējums 0100 113 2399), Mangaļu prospektā 1C (kadastra apzīmējums 0100 120 2323), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.07.2023.

1.2.8. § Atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kaņiera ielā 4B (kadastra apzīmējums 0100 072 2024), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Kaņiera ielā 4B (kadastra apzīmējums 0100 072 2024).

1.2.9. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Skanstes ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 025 2048) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Skanstes ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 025 2048).

1.2.10. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Augstrozes ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 087 2066), Rīgā, Krustabaznīcas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 091 2127), Rīgā, Salamandras ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 091 2113) un Rīgā, zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 091 2113), pie Salamandras ielas 2, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 osi ø 48 cm Rīgā, Augstrozes ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 087 2066);
 2. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  1. 1 kļavu ø 18 (celma caurmērs 24 cm) Rīgā, Augstrozes ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 087 2066);
  2. 2 apses ø 58, 30/29/20 cm un 1 kļavu ø 19/18/16 (celma caurmērs 25 cm) Rīgā, Krustabaznīcas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 091 2127);
  3. 5 kļavas ø 20, 21, 18 (celma caurmērs 23 cm), 19/21, 24/17 cm Rīgā, Salamandras ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 091 2113);
  4. 2 melnalkšņus ø 42, 44 cm Rīgā, zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 091 2113), pie Salamandras ielas 2;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3003,39 EUR (trīs tūkstoši trīs euro, trīsdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Anniņmuižas ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 093 2071)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.08.2023.

1.3.2. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Mikus ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 081 2048)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 pīlādžus ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 22 cm Rīgā, Mikus ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 081 2048).

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Plūmju ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 099 0425) un Rīgā, Valtaiķu ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 099 2147)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.08.2023.

1.3.4. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Jūrkalnes ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 076 0805)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 balzampapeli ø 70 cm Rīgā, Jūrkalnes ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 076 0805);
 2. atļaut cirst 1 balzampapeli ø 92 cm un 3 papeles ø 91, 95, 78 cm Rīgā, Jūrkalnes ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 076 0805);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 648,38 EUR (seši simti četrdesmit astoņi euro, trīsdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 31A (kadastra apzīmējums 0100 067 0094)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.07.2023.

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 067 0101)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.07.2023.

1.3.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Sabiles ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 059 0194) un Rīgā, Ernestīnes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 059 2046), pie Sabiles ielas 9

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1. 1 kļavu ø 81 cm Rīgā, Sabiles ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 059 0194);
  2. 1 bērzu ø 48 cm Rīgā, Ernestīnes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 059 2046), pie Sabiles ielas 9;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 478,09 EUR (četri simti septiņdesmit astoņi euro, deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 10B (kadastra apzīmējums 0100 009 0002)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.08.2023.

1.3.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Stokholmas ielā 37 (kadastra apzīmējums 0100 084 0174)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.08.2023.

1.3.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Vidrižu ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 086 2059)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.08.2023.

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Visbijas prospektā 28 (kadastra apzīmējums 0100 094 0005)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 37 cm Rīgā, Visbijas prospektā 28 (kadastra apzīmējums 0100 094 0005);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 168,47 EUR (viens simts sešdesmit astoņi euro, četrdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Visbijas prospektā 28 (kadastra apzīmējums 0100 094 0005)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 34 cm Rīgā, Visbijas prospektā 28 (kadastra apzīmējums 0100 094 0005);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 154,81 EUR (viens simts piecdesmit četri euro, astoņdesmit viens centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Margrietas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 060 2107), pie Margrietas ielas 14

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.07.2023.

0 Patīk
173 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.