RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 6 (04.02.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts V. Petrovs

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un
apstādījumu nodaļas vadītāja
I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un
apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece
A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 10 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 14 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par koka ciršanu Rīgā, Balasta dambī 2 (62. grupa, 93. grunts) saistībā ar plānoto “Preses nama” pārbūvi par viesnīcu, biznesa centru un multifunkcionālu centru

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 20/16/13/12/11/10/8/8 cm Rīgā, Balasta dambī 2 (62. grupa, 93. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 836,65 EUR (astoņi simti trīsdesmit seši euro, sešdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

2. Par koku ciršanu Rīgā, Vižņu ielā bez numura (120. grupa, 2289. grunts), pie Vižņu ielas 20, saistībā ar plānoto ēkas jaunbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 19 (celma caurmērs 24 cm), 30 cm un 1 priedi ø 32 cm Rīgā, Vižņu ielā bez numura (120. grupa, 2289. grunts), pie Vižņu ielas 20 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 482,35 EUR (četri simti astoņdesmit divi euro, trīsdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

3. Par koka ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 195 (120. grupa, 1673. grunts) saistībā ar piebraucamā ceļa izbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 24 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 195 (120. grupa, 1673. grunts), kad paskaidrojuma rakstā būs izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 204,89 EUR (divi simti četri euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz paskaidrojuma rakstā izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu.

 

4. Par koku ciršanu Rīgā, Tilta ielā 1 (16. grupa, 59. grunts; kadastra apzīmējums 0100 016 0060) un Rīgā, Sarkandaugavas ielā 1 (16. grupa, 60. grunts) saistībā ar plānoto veikala jaunbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  • 1 liepu ø 54 cm un 1 kļavu ø 53 cm Rīgā, Tilta ielā 1 (16. grupa, 59. grunts; kadastra apzīmējums 0100 016 0060);
  • 2 duglāzijas ø 19 (celma caurmērs 21 cm), 27 cm, 1 liepu ø 33 cm un 2 tūjas ø 23, 26 cm Rīgā, Sarkandaugavas ielā 1 (16. grupa, 60. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1755,26 EUR (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit pieci euro, divdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

5. Par koku ciršanu saistībā ar daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas būvniecību Rīgā, Dzelzavas ielā 74C (71. grupa, 2044. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 blīgznas ø 15/17 (celma caurmērs 34 cm), 16/18 (celma caurmērs 32 cm), 12/12 (celma caurmērs 26 cm), 14/14 (celma caurmērs 29 cm) cm, 1 vītolu ø 22 cm, 3 papeles ø 26/13, 14/10 (celma caurmērs 26 cm), 13/13 (celma caurmērs 26 cm) cm un 1 ošlapu kļavu ø 16/11/11 cm (celma caurmērs 33 cm) Rīgā, Dzelzavas ielā 74C (71. grupa, 2044. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 911,77 EUR (deviņi simti vienpadsmit euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 14B (18. grupa, 2016. grunts)

Nolemj:

            atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.03.2019.

 

7. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 25 (58. grupa, 99. grunts; kadastra apzīmējums 0100 058 0211) saistībā ar dzīvojamās ēkas būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 66 cm Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 25 (58. grupa, 99. grunts; kadastra apzīmējums 0100 058 0211);
 2. atļaut cirst 3 liepas ø 56, 52, 42 cm Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 25 (58. grupa, 99. grunts; kadastra apzīmējums 0100 058 0211) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1280,58 EUR (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit euro, piecdesmit astoņi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

8. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Seces ielā 2B (93. grupa, 2262. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0607)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.03.2019.

 

9. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 172 (73. grupa, 107. grunts) saistībā ar jaunas ēkas būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 59 cm Rīgā, Bauskas ielā 172 (73. grupa, 107. grunts);
 2. atļaut cirst 3 kļavas ø 45, 49/47, 74 cm Rīgā, Bauskas ielā 172 (73. grupa, 107. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1835,51 EUR (viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit pieci euro, piecdesmit viens cents);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

10. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Cēres ielā 85 (106. grupa, 855. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0978)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.03.2019.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par koku ciršanu Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 26 (30. grupa, 119. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 32, 36 cm Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 26 (30. grupa, 119. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 774,05 EUR (septiņi simti septiņdesmit četri euro, pieci centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

2. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Dumbrāja ielā 27 (93. grupa, 2128. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Dumbrāja ielā 27 (93. grupa, 2128. grunts).

 

3. Par koku ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 34 (86. grupa, 351. grunts) un Rīgā, Ropažu ielā 15 (86. grupa, 2050. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  • 14 ošlapu kļavas ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 28, 30, 40, 40, 44, 50, 28/28, 14/20/20/20, 10/10/20/32, 20/26, 16/17 (celma caurmērs 20 cm), 40/40, 10/10/25 cm, 1 kļavu ø 26 cm, 3 zirgkastaņas ø 18 (celma caurmērs 24 cm), 24, 20/22 cm un 3 liepas ø 28, 30, 39 cm Rīgā, Ropažu ielā 34 (86. grupa, 351. grunts);
  • 1 ošlapu kļavau ø 35/52 cm Rīgā, Ropažu ielā 15 (86. grupa, 2050. grunts)
 1. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

4. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Vecmīlgrāvja 5. līnijā 18 (112. grupa, 163. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 2 kļavu ø 61, 48/38 cm ciršanu Rīgā, Vecmīlgrāvja 5. līnijā 18 (112. grupa, 163. grunts).

 

5. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Rucavas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 081 0005), pie Zaru ielas 2

Nolemj:

            atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 ozola ø 87 cm ciršanu Rīgā, Rucavas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 081 0005), pie Zaru ielas 2.

 

6. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Tērbatas ielā 2D (5. grupa, 5. grunts), Vērmanes dārzā un K. Barona ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 005 9005), pie Tērbatas ielas 2D un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 02.2019. līdz 25.02.2019. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 2 aso egļu ø 32, 25 cm, 1 duglāzijas ø 17 cm (celma caurmērs 24 cm), 2 kļavu ø 76, 56 cm, 1 Holandes liepas ø 56 cm, 1 tūjas ø 15 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Tērbatas ielā 2D (5. grupa, 5. grunts) Vērmanes dārzā un 2 Holandes liepu ø 20, 37 cm ciršanu Rīgā, K. Barona ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 005 9005), pie Tērbatas ielas 2D ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 02.2019. Ne vēlāk kā līdz 11.02.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 02.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, K. Barona ielas pusē, pie Vērmanes dārza žoga);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.2019.

 

7. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Aristida Briāna ielā 13 (24. grupa, 98. grunts)

Nolemj:

            atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.03.2019.

 

8. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Berģu ielā 8 (127. grupa, 2062. grunts), Vangažu ielā 27 (92. grupa, 2099. grunts), Vangažu ielā 28 (92. grupa, 2191. grunts), Brīvības gatvē 281 (86. grupa, 194. grunts), Silciema ielā 15 k-1 (92. grupa, 83. grunts), Zālīša ielā 3 (89. grupa, 236. grunts)

Nolemj:

            atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.03.2019.

 

9. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Murjāņu ielā 91 (124. grupa, 315. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 2 robīnijām ø 61, 93 cm Robinia pseudoacacia ar stumbra apkārtmēru 1,3 m augstumā virs sakņu kakla 1,91 m un 2,92 m Rīgā, Murjāņu ielā 91 (124. grupa, 315. grunts).

 

10. Par koku ciršanu Rīgā, Zolitūdes ielā 25A (82. grupa, 2194. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 egles ø 56, 42 cm Rīgā, Zolitūdes ielā 25A (82. grupa, 2194. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 446,21 EUR (četri simti četrdesmit seši euro, divdesmit viens cents);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

11. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Slokas ielā 211 (117. grupa, 397. grunts) un par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielas sarkanajās līnijās (117. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 117 0049)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 egli ø 17 (celma caurmērs 22 cm) cm Rīgā, Slokas ielā 211 (117. grupa, 397. grunts);
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 liepu ø 27 cm Rīgā, Slokas ielas sarkanajās līnijās (117. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 117 0049);
 3. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

12. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Kabiles ielā 16 (106. grupa, 104. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Kabiles ielā 16 (106. grupa, 104. grunts).

 

13. Par koku ciršanu Rīgā, Karpu ielā 4 (99. grupa, 2232. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 vītolus ø 46, 27, 44/28, 40 cm Rīgā, Karpu ielā 4 (99. grupa, 2232. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 336,94 EUR (trīs simti trīsdesmit seši euro, deviņdesmit četri centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

14. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ernestīnes ielā 34 (59. grupa, 201. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.03.2019.

0 Patīk
463 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.