Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis  

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja           A.Dubava  
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja       I.Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas eksperteI. Kukule  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte  
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” vadītājsJ. Lediņš
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieksA. Urtāns

Protokolē:

Komisijas priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksO.Cvetkova  

Darba kārtībā:

 • 21 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 27 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā;
 • 3 jautājumi par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Robežu ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 083 0134) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 50/28, 66 cm Rīgā, Robežu ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 083 0134) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1229,36 EUR (viens tūkstotis divi simti divdesmit deviņi euro, trīsdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Zalves ielā 103A (kadastra apzīmējums 0100 081 0558) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 88 cm un 1 ozolu ø 27 cm Rīgā, Zalves ielā 103A (kadastra apzīmējums 0100 081 0558).

1.2.3. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Bauskas ielā 35A (kadastra apzīmējums 0100 052 0066) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 liepas ø 60/38, 33, 40 cm Rīgā, Mazajā Bauskas ielā 35A (kadastra apzīmējums 0100 052 0066);
 2. Rīgā, Mazajā Bauskas ielā 35A (kadastra apzīmējums 0100 052 0066) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Lejupes ielā 9 (kadastra numurs 0100 119 2008, kadastra apzīmējums 0100 119 0380) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 11 kļavas ø 37, 40/25, 27, 27, 26, 28, 28, 27, 29, 26/24/12, 21 cm un 1 ošlapu kļavu ø 28 cm Rīgā, Lejupes ielā 9 (kadastra numurs 0100 119 2008, kadastra apzīmējums 0100 119 0380) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3314,17 EUR (trīs tūkstoši trīs simti četrpadsmit euro, septiņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Juglas ielā 103 (kadastra apzīmējums 0100 092 0829, kadastra numurs 0100 092 2608) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 27/29, 14/27 cm Rīgā, Juglas ielā 103 (kadastra apzīmējums 0100 092 0829, kadastra numurs 0100 092 2608) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 414,05 EUR (četri simti četrpadsmit eiro euro, pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Juglas ielā 24 (kadastra numurs 0100 123 2183, kadastra apzīmējums 0100 123 0387), zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 123 0396), zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 123 0398), Mazajā Juglas ielā 14 (kadastra numurs 0100 123 0484, kadastra apzīmējums 0100 123 0388), zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 123 0399), zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 123 0400), zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 123 0302), Mazajā Juglas ielā 18 (kadastra numurs 0100 123 0487, kadastra apzīmējums 0100 123 0391), zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 123 0402) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.12.2021.

1.2.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mazās Juglas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 123 0132, kadastra apzīmējums 0100 123 0096), zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 123 0491, kadastra apzīmējums 0100 123 0394), zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 123 491, kadastra apzīmējums 0100 123 0393) un Mazajā Juglas ielā 24 (kadastra numurs 0100 123 2183, kadastra apzīmējums 0100 123 0387) no Ūnijas ielas līdz Liepkalna ielai saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.12.2021.

1.2.8. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Fridriha Candera ielā 9A (kadastra numurs 0100 076 2073, kadastra apzīmējums 0100 076 0645) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 6 Holandes liepas ø 59, 51, 50, 41, 42, 45 cm Rīgā, Fridriha Candera ielā 9A (kadastra numurs 0100 076 2073, kadastra apzīmējums 0100 076 0645);
 2. 11 Holandes liepas ø 41, 33, 25, 23/21, 27, 18/18/26, 18, 15, 25, 18, 53 cm, 5 kļavas ø 39, 37, 45, 40, 30 cm un 2 ozolus ø 62, 63 cm Rīgā, Fridriha Candera ielā 9A (kadastra numurs 0100 076 2073, kadastra apzīmējums 0100 076 0645) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.9. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kāļu ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 073 2197) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.11.2021.

1.2.10. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Matrožu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 062 9008), pie Matrožu ielas 8 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Matrožu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 062 9008), pie Matrožu ielas 8.

1.2.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Balasta dambī 68A (kadastra apzīmējums 0100 062 0035) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 28 cm Rīgā, Balasta dambī 68A (kadastra apzīmējums 0100 062 0035) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 298,80 EUR (divi simti deviņdesmit astoņi euro, astoņdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.12. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 093 0025), pie Jūrmalas gatves 72 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.12.2021.

1.2.13. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 121 0780), pie Skudru ielas 41A saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.11.2021.

1.2.14. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Krasta ielā 40 (kadastra apzīmējums 0100 048 2038) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 kokus ø 25 cm un ø 24/30/10/15 Rīgā, Krasta ielā 40 (kadastra apzīmējums 0100 048 203);
 2. atļaut cirst 5 kokus ø 20/24/14/8/19/16 cm, ø10/13/13/9/10/12/15 cm, ø 23 cm, ø 37 cm ,ø 25/21/23/24/8 cm Rīgā, Krasta ielā 40 (kadastra apzīmējums 0100 048 203) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē; (vai arī) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3099,02 EUR (trīs tūkstoši deviņdesmit deviņi euro, divi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.15. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Ulbrokas ielā 8A (kadastra apzīmējums 0100 121 2834) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 aso egli ø 53 cm Rīgā, Ulbrokas ielā 8A (kadastra apzīmējums 0100 121 2834).

1.2.16. § Par koka ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 53 (kadastra apzīmējums 0100 121 1225) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 34/37 cm Rīgā, Krustpils ielā 53 (kadastra apzīmējums 0100 121 1255) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 606,15 EUR (seši simti seši euro, piecpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.17. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Sila ielā 31A (kadastra apzīmējums 0100 121 4020) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.12.2021.

1.2.18. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Ganu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 018 0077) saistībā ar būvniecību un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. 09.11.2021. līdz 23.11.2021. rīkot publisko apspriešanu par 3 bērzu ø 46/47, 49, 38 cm, 1 liepas ø 59 cm, 2 ievu ø 29/28, 17/11/20/20/18/19/25 cm, 2 ošlapu kļavu ø 33, 29 cm, 1 papeles ø 85 cm ciršanu Rīgā, Ganu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 018 0077);
 2. līdz 01.11.2021. Ne vēlāk kā līdz 08.11.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, otru vienpusējo planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Brīvības ielā 49/53;
 3. līdz 08.11.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (pie iebrauktuves teritorijā);
 4. līdz 13.12.2021.

1.2.19. § Par administratīvā  akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu Rīgā, Ēvalda Valtera ielā 44 (kadastra apzīmējums 0100 092 2182) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.10.2021.

1.2.20. Par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā (kadastra apzīmējums 0100 120 9014) saistībā ar elektroapgādes izbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 15/20, 15/5 cm un 1 bērzu ø 15 cm Rīgā, Vecāķu prospektā (kadastra apzīmējums 0100 120 9014) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 533,58 EUR (pieci simti trīsdesmit trīs euro, piecdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
 4.  

1.2.21. § Par koku ciršanu Rīgā, Saulgriežu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 120 1102) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 22 priedes ø 34 (Nr.1), 37 (Nr.2), 20 (Nr.3), 37/45 (Nr.4), 34 (Nr.5), 32 (Nr.6), 15 (celma caurmērs 20 cm, bez Nr.), 29 (Nr.7), 35 (Nr.8), 39 (Nr.10), 25 (Nr.11; kalstoša), 25 (Nr.12; kalstoša), 32 (Nr.13), 29 (Nr.14), 38 (Nr.15), 40 (Nr.16), 38 (Nr.17), 36 (Nr.18), 32 (Nr.19), 28 (Nr.20), 32 (Nr.21), 30 (Nr.22) cm  un 2 bērzus ø 23 (Nr.9), 50 (Nr.23) Rīgā, Saulgriežu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 120 1102) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 6304,75 EUR (seši tūkstoši trīs simti četri euro, septiņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

stājies spēkā pie Rīgas domes priekšsēdētāja, Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539.

2.2.1. § Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.09.2021. lēmuma (protokols Nr. 38, 1.2.3. §) “Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Zalves ielā 66 (kadastra numurs 0100 076 0359, kadastra apzīmējums 0100 076 0357) saistībā ar būvniecību” atcelšanu un par koka ciršanu Rīgā, Zalves ielā 66 (kadastra numurs 0100 076 0359, kadastra apzīmējums 0100 076 0357) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 pīlādzi ø 28 cm Rīgā, Zalves ielā 66 (kadastra numurs 0100 076 0359, kadastra apzīmējums 0100 076 0357) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 119,52 EUR (viens simts deviņpadsmit euro, piecdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.3. TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Cēres ielā 46 (kadastra apzīmējums 0100 106 0092)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.12.2021.

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Nometņu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 061 0112)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.12.2021.

1.3.3. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Sējas ielā 88B (kadastra apzīmējums 0100 106 2383)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 61 cm Rīgā, Sējas ielā 88B (kadastra apzīmējums 0100 106 2383);
 2. atļaut cirst 2 bērzus ø 32, 20 cm Rīgā, Sējas ielā 88B (kadastra apzīmējums 0100 106 2383);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 118,38 EUR (viens simts astoņpadsmit euro, trīsdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 056 0019)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.11.2021.

1.3.5. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Zemītes ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 075 0084)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 77 cm Rīgā, Zemītes ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 075 0084).

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Apes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 086 0259)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.12.2021.

1.3.7. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Miera ielā 87 (kadastra apzīmējums 0100 025 0137)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.11.2021.

1.3.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Talsu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 057 0053)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 56 cm Rīgā, Talsu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 057 0053);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 15,94 EUR (piecpadsmit euro, deviņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Robežu ielā 42 (kadastra apzīmējums 0100 083 0068)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Robežu ielā 42 (kadastra apzīmējums 0100 083 0068).

1.3.10. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 057 0165)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 057 0165).

1.3.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Sabiles ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 059 0182) un par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Sabiles ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 059 2047), pie Sabiles ielas 15

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Sabiles ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 059 2047), pie Sabiles ielas 15;
 2. atļaut cirst 2 apses ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 27 cm un 2 blīgznas ø 8/8/9/9/11/12 (celma caurmērs 25 cm), 28 cm Rīgā, Sabiles ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 059 0182);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 234,94 EUR (divi simti trīsdesmit četri euro, deviņdesmit četri centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Beberbeķu 6. līnijā 5M (kadastra apzīmējums 0100 082 2470)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.11.2021.

1.3.13. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mežotnes ielā 71 (kadastra numurs 0100 075 0916, kadastra apzīmējums 0100 075 0824)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.11.2021.

1.3.14. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Puškina ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 041 0051)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Puškina ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 041 0051).

1.3.15. § Par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 041 0069)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 29 un 48 cm Rīgā, Slokas ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 041 0069);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 97,98 EUR (deviņdesmit septiņi euro, deviņdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16.§ Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Dārziņu ielā 176 (kadastra apzīmējums 0100 125 2063)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 38 cm Rīgā, Dārziņu ielā 176 (kadastra apzīmējums 0100 125 2063).

1.3.17. Par koku ciršanu Rīgā, Salaspils ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 078 0677)

Nolemj:

 1. Rīgā, Salaspils ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 078 0677);

1.3.18. § Par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā starp 105 un 103 (kadastra apzīmējums 0100 044 2007)

Nolemj:

1.3.19. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Sesku ielā 65 (kadastra apzīmējums 0100 071 0330) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.12.2021.

1.3.20. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 3 k-8 (kadastra apzīmējums 0100 078 0337) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.11.2021.

1.3.21.§ Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Pavasara gatvē bez numura (kadastra apzīmējums 0100 121 2266), pie ēkas Pavasara gatvē 3 saistībā ar teritorijas kopšanu.

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.12.2021.

1.3.22. § Par koka ciršanu Rīgā, Kalpaka bulvārī 13 (kadastra apzīmējums 0100 009 0057)

Nolemj:

 1. 1 gobu ø 43 cm Rīgā, Kalpaka bulvārī 13 (kadastra apzīmējums 0100 009 0057);

1.3.23. § Par koka ciršanu Rīgā, Pētersalas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 012 0091)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 osi ø 45 cm Rīgā, Rīgā, Pētersalas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 012 0091), pie ēkas Pētersalas ielā 6 ar nosacījumu, ka 10 darbdienas pirms koka ciršanas uzsākšanas rakstveidā koka ciršanas ierosinātājs paziņo par to Iekšlietu ministrijai un Valsts policijai, kā arī koka ciršanas ierosinātājs nodrošina Valsts policijas pārstāvja klātbūtne koka ciršanas procesā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 64,03 EUR (sešdesmit četri euro, trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.24. § Par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 291 k-3 (kadastra apzīmējums 0100 072 0079), pie ēkas Maskavas ielā 291 k-6 saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 36/32 cm, 1 ošlapu kļavu ø 24 cm un 1 papeli ø 70 cm Rīgā, Maskavas ielā 291 k-3 (kadastra apzīmējums 0100 072 0079), pie ēkas Maskavas ielā 291 k-6;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 480,81 EUR (četri simti astoņdesmit euro, astoņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.25. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Juglas ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 092 9010), pie Juglas ielas 2

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Juglas ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 092 9010), pie Juglas ielas 2.

1.3.26. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Puikules ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 9018), pie Puikules ielas 20 un koku ciršanu Rīgā, Puikules ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 120 1256)

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 bērza ø 22 (koks Nr.1) cm un 2 liepu ø 24 (koks Nr.2), 23 (koks Nr.3) cm ciršanu Rīgā, Puikules ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 9018), pie Puikules ielas 20;
 2. atļaut cirst 3 priedes ø 24 (koks Nr. 5), 23 (koks Nr.6), 20 (koks Nr.9) cm un 1 bērzu ø 41 (koks Nr.8) cm Rīgā, Puikules ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 120 1256);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 398,40 EUR (trīs simti deviņdesmit astoņi euro, četrdesmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.27. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Puikules ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 9018), pie Puikules ielas 20

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 22 cm un 2 liepas ø 24 , 23 cm Rīgā, Puikules ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 9018), pie Puikules ielas 20.

2.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 54/63/43/37/21 cm Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Šarlotes ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 024 0269)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.12.2021.

2.3.3. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0115)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 30 cm Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0115);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 22 cm Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0115);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
578 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.