RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 18 (05.05.2021.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas ekspertes p.i. I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitektes p.i. E. Mendziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdzes, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 14 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 19 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1.2.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zasulauka ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 076 0338) un Rīgā, Zasulauka ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 076 0257) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.06.2021.

 

1.2.2. § Par koku ciršanu saistībā ar projektu “Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras izbūve 1435 mm platuma sliežu ceļiem, posmā no Lāčplēša ielas līdz Jelgavas ielai (t.sk. jaunā Dzelzceļa tilta pār Daugavu izbūve)”

Nolemj:

atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:

 1. 1 kļavu ø 42 cm Rīgā, Jelgavas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 054 0162, kadastra apzīmējums 0100 054 0115);
 2. 3 vītolus ø 30, 60, 75 cm Rīgā, Jelgavas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 050 0004);
 3. 6 gobas ø 17, 17, 22, 26, 30, 33 cm, 2 kļavas ø 21, 24 cm, 2 melnalkšņus ø 18, 29/40 cm, 17 ošus ø 14/25/34, 19, 21, 21, 21, 21/27, 21/44, 24/34, 28/32, 31, 32, 33, 38, 43, 44, 47/59, 58/60 cm, 13 ošlapu kļavas ø 11/22, 13/14/17, 14/19/21/24/26, 15/20/22, 17, 17, 19, 19, 22, 27, 33, 37/44, 46 cm, 4 Pensilvānijas ošus ø 17, 18/28/45, 30, 35 cm un 1 vītolu ø 62/66 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 050 2029, kadastra apzīmējums 0100  050 2029);
 4. 2 gobas ø 20, 27/31 cm, 1 osi ø 11/20/21/25 cm un 2 Pensilvānijas ošus ø 9/22/30/34/37, 24/33 cm Rīgā, Mūkusalas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 050 2032);
 5. 1 balto apsi ø 92 cm, 2 vītolus ø 60, 63/82 cm un 1 Pensilvānijas osi ø 35/35 cm Rīgā, Jelgavas ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 049 2047);
 6. 1 gobu ø 26/35/39 cm, 1 kļavu ø 38 cm, 2 bērzus ø 43, 55 cm, 7 papeles ø 32, 44, 45, 50, 57, 62, 62 cm, 1 melnalksni ø 34 cm un 1 liepu ø 18/23/24/31 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 051 2016, kadastra apzīmējums 0100 051 0043).

 

1.2.3. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Jēkabpils ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 045 0026) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 100 cm Rīgā, Jēkabpils ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 045 0026).

 

1.2.4. § Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Sedas ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 122 0336), Rīgā, Hipokrāta ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 122 0339), Rīgā, Sedas ielā bez adreses (kadastra numurs 0100 122 9999, kadastra apzīmējums 0100 122 0012), pie Sedas ielas 12 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.07.2021.

 

1.2.5. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu Rīgā, Lubānas ielā 155 (kadastra apzīmējums 0100 121 1563) un Rīgā, Reinvaldu ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 121 0981) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 18.05.2021. līdz 31.05.2021. rīkojama publiskā apspriešana par 1 ozola ø 64 cm Rīgā, Reinvaldu ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 121 0981), 207 bērzu ø 12 (celma caurmērs 20 cm) – 45 cm, 6 priežu ø 13 (celma caurmērs 20 cm) – 20 cm, 2 kļavu ø 13 cm (celma caurmērs 20 cm), 1 apses ø 27 cm, 1 vīksnas ø 32 cm, 7 ozolu ø 12 (celma caurmērs 20 cm) – 16 (celma caurmērs 25 cm), 2 blīgznu ø 25/19/19/18/17/17/17/15/15/13/11, 24/21/15 cm ciršanu Rīgā, Lubānas ielā 155 (kadastra apzīmējums 0100 121 1563) sakarā ar loģistikas centru jaunbūvju būvniecību;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 11.05.2021. Ne vēlāk kā līdz 17.05.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 17.05.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Lubānas ielas malā, pie Reinvaldu ielas, labi redzamā vietā;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.06.2021.

 

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 117 0049), pie Kurzemes prospekta 131 līdz Rīgas teritorijas robežai saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 • atļaut cirst 10 liepas ø 28, 51, 28, 44, 40, 50, 19 (celma caurmērs 25 cm), 44, 41, 65 cm Rīgā, Slokas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 117 0049), pie Kurzemes prospekta 131 līdz Rīgas teritorijas robežai saistībā pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3500,27 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro, divdesmit septiņi centi);
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.7. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu un par papildus informācijas pieprasīšanu Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0115) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.06.2021.

 

1.2.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Skanstes ielā 70 (kadastra apzīmējums 0100 024 0001) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 • atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 20, 24 cm, 7 apses ø 31, 31, 36, 24, 23, 33, 41 cm, 5 bērzus ø 19 (celma caurmērs 26 cm), 22, 31, 16 (celma caurmērs 23 cm), 24 cm Rīgā, Skanstes ielā 70 (kadastra apzīmējums 0100 024 0001) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3440,49 EUR (trīs tūkstoši četri simti četrdesmit euro, četrdesmit deviņi centi);
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Baņutas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 127 0215) saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanu

Nolemj:

 • saistībā ar būvniecību:

o      atļaut cirst 6 priedes ø 39 (koks Nr.3), 38/37 (koks Nr.8), 50 (koku grupa Nr.7), 22/26 (koku grupa Nr.7), 38 (koks Nr.4), 31 cm (koks Nr.5) cm un 1 apsi ø 29 cm (koks Nr.6) Rīgā, Baņutas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 127 0215) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;

o      noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1958,42 EUR (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit astoņi euro, četrdesmit divi centi);

o      noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;

 • saistībā ar teritorijas kopšanu:

o      atļaut cirst 1 ievu ø 22 cm (koks Nr. 1), 1 kļavu ø 18 cm (celma caurmērs 28 cm; koks Nr.9) un 1 priedi ø 15/16 (celma caurmērs 41 cm; koku grupā Nr.2) cm Rīgā, Baņutas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 127 0215);

o      noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 145,71 EUR (viens simts četrdesmit pieci euro, septiņdesmit viens cents);

o      noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.2.10. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Murjāņu ielā 70 (kadastra apzīmējums 0100 123 0540) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 • atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 47 (Nr. 50), 41 (Nr. 51) cm Rīgā, Murjāņu ielā 70 (kadastra apzīmējums 0100 123 0540);
 • atļaut cirst 1 bērzu ø 50 (Nr. 8) cm Rīgā, Murjāņu ielā 70 (kadastra apzīmējums 0100 123 0540) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 213,43 EUR (divi simti trīspadsmit euro, četrdesmit trīs centi);
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ūdeļu ielā 37A (kadastra apzīmējums 0100 123 2501) saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.07.2021.

 

1.2.12. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Āķa ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 113 2573) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.06.2021.

 

1.2.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar dzelzceļa stacijas Mangaļi un Ziemeļblāzma un ceļa posma Mangaļi-Ziemeļblāzma būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.07.2021.

 

1.2.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rudzu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 113 2678), pie Kātu ielas 8 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.06.2021.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Robežu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 055 9005), pie Robežu ielas 15

Nolemj:

 • atļaut cirst 1 liepu ø 61 cm Rīgā, Robežu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 055 9005), pie Robežu ielas 15;
 • noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 146 (kadastra apzīmējums 0100 027 0031)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.07.2021.

 

1.3.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Ķengaraga ielā 10A (kadastra apzīmējums 0100 072 0114)

Nolemj:

 • atļaut cirst 1 kļavu ø 27 cm, 6 liepas ø 28, 26, 23/19, 22, 18 (celma caurmērs 25 cm), 29 cm, 3 bērzus ø 50, 54, 34 cm Rīgā, Ķengaraga ielā 10A (kadastra apzīmējums 0100 072 0114);
 • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1485,48 EUR (viens tūkstotis četri simti astoņdesmit pieci euro četrdesmit astoņi centi);
 • noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Zeltiņu ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 071 0380)

Nolemj:

 • atļaut cirst 1 lapegli ø 47 cm, 1 ošlapu kļavu ø 31 cm Rīgā, Zeltiņu ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 071 0380);
 • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 270,46 EUR (divi simti septiņdesmit euro, četrdesmit seši centi);
 • noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.5. § Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lomonosova ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 046 9002), pie Lomonosova ielas 10

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.07.2021.

 

1.3.6. § Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 226 k-4 (kadastra numurs 0100 089 0031, kadastra apzīmējums 0100 089 2177) un Rīgā, Brīvības gatvē 226 k-3 (kadastra numurs 0100 089 2177, kadastra apzīmējums 0100 089 0098)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.07.2021.

 

1.3.7. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Zārdu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 076 9001), pie Zārdu ielas 1

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 vītolus ø 64 un 74 cm Rīgā, Zārdu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 076 9001), pie Zārdu ielas 1.

 

1.3.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Ķīpsalas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 062 2092), pie krustojuma ar Āzenes ielu

Nolemj:

 • atļaut cirst 1 papeli ø 58/60 cm Rīgā, Ķīpsalas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 062 2092), pie krustojuma ar Āzenes ielu;
 • noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Zārdu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 076 0345)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.06.2021.

 

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Krūmu ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 117 0096)

Nolemj:

 • atļaut cirst 1 bērzu ø 65 cm Rīgā, Mazajā Krūmu ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 117 0096);
 • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 147,98 EUR (viens simts četrdesmit septiņi euro, deviņdesmit astoņi centi);
 • noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Staburaga ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 9005), pie Staburaga ielas 14

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.06.2021.

 

1.3.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 6. šķērslīnijā 12 (kadastra apzīmējums 0100 088 0006)

Nolemj:

 • atļaut cirst 1 kļavu ø 79 cm Rīgā, Čiekurkalna 6. šķērslīnijā 12 (kadastra apzīmējums 0100 088 0006);
 • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 359,70 EUR (trīs simti piecdesmit deviņi euro, septiņdesmit centi);
 • noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.13. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Saivas ielā (kadastra apzīmējums 0100 120 1523)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.05.2021.

 

1.3.14. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Sniega ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 111 0037)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.06.2021.

 

1.3.15. § Par koku ciršanu Rīgā, Aizsaules ielā 1B (kadastra apzīmējums 0100 090 0027)

Nolemj:

 • atļaut cirst 7 bērzus ø 35 (Nr. 46636), 51 (Nr. 46693), 41 (Nr. 46671), 44, 33, 37, 36 cm un 1 ievu ø18/16 (celma caurmērs 26 cm; Nr. 46642) cm Rīgā, Aizsaules ielā 1B (kadastra apzīmējums 0100 090 0027);
 • noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.16. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ciedru ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 111 0182)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.07.2021.

 

1.3.17. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema gatvē (kadastra apzīmējums 0100 113 0192), pie Jaunciema gatves 271”

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 papeles ø 95 cm ciršanu Rīgā, Jaunciema gatvē (kadastra apzīmējums 0100 113 0192), pie Jaunciema gatves 271.

 

1.3.18. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Saivas ielā (kadastra apzīmējums 0100 120 1523)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.05.2021.

 

1.3.19. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Viļa Olava ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 094 0133)

Nolemj:

 • atteikt atļaut cirst 2 priedes ø 42, 57 cm Rīgā, Viļa Olava ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 0940 133);
 • atļaut cirst 2 priedes ø 41, 43 cm Rīgā, Viļa Olava ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 094 0133);
 • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 382,47 EUR (trīs simti astoņdesmit divi euro, četrdesmit septiņi centi);
 • noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

0 Patīk
484 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.