RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 27 (05.07.2021.)

Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētāja p.i., Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i V. Freimanis

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Mēģe
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” vadītājs J.Lediņš
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i. M.Slimbahs
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas eksperte, galvenā speciāliste, Komisijas sekretāre A. Pūpola

Darba kārtībā:

 • 12 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 21 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

1.2. BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Sātiņu ielā 9C (kadastra apzīmējums 0100 082 2568) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Sātiņu ielā 9C (kadastra apzīmējums 0100 082 2568).

 

1.2.2. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Zebrenes ielā 3A (kadastra apzīmējums 0100 099 2315) un Rīgā, Zebrenes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 2403), pie Zebrenes ielas 3A saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Zebrenes ielā 3A (kadastra apzīmējums 0100 099 2315) un Rīgā, Zebrenes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 2403), pie Zebrenes ielas 3A.

 

1.2.3. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Beverīnas ielā 7A (kadastra apzīmējums 0100 107 2309) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Beverīnas ielā 7A (kadastra apzīmējums 0100 107 2309).

 

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Druvienas ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 0084) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst ārpus meža zemes 6 bērzus ø 30, 43, 52, 27, 36, 22/44 cm Rīgā, Druvienas ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 0084) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1084,23 EUR (viens tūkstotis astoņdesmit četri euro, divdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Zeltiņu ielā 20A (kadastra apzīmējums 0100 071 0494) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 33 cm, 1 robīniju ø 22/17/12/12 cm Rīgā, Zeltiņu ielā 20A (kadastra apzīmējums 0100 071 0494) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 819,58 EUR (astoņi simti deviņpadsmit euro, piecdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.6. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 049 0209), pie Raņķa dambja 5 un Rīgā, Raņķa dambī 5 (kadastra apzīmējums 0100 049 0028) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 049 0209), pie Raņķa dambja 5 un Rīgā, Raņķa dambī 5 (kadastra apzīmējums 0100 049 0028).

 

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Baložu ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 060 2073) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 24 un 28 cm Rīgā, Baložu ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 060 2073) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 443,93 EUR (četri simti četrdesmit trīs euro, deviņdesmit trīs centi).

 

1.2.8. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 166D (kadastra apzīmējums 0100 073 2188) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 166D (kadastra apzīmējums 0100 073 2188).

 

1.2.9. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 201 k-16 (kadastra apzīmējums 0100 086 0310) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.08.2021.

 

1.2.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Kūduma ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 120 0551) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 20 cm Rīgā, Kūduma ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 120 0551) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 170,74 EUR (viens simts septiņdesmit euro, septiņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Pakalnes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 120 0531) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.08.2021.

 

1.2.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zibens ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 120 2654) un zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 120 2686) saistībā ar elektroapgādes kabeļa izbūvi

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.08.2021.

 

1.3. TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Akmeņu ielā 17A (kadastra numurs 0100 049 0222, kadastra apzīmējums 0100 049 0218)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 79 cm un 1 bērzu ø 55 cm Rīgā, Akmeņu ielā 17A (kadastra numurs 0100 049 0222, kadastra apzīmējums 0100 049 0218);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Garozes ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 052 0015)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.08.2021.

 

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lapu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 058 0148)

Nolemj:

atkāroti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.08.2021.

 

1.3.4. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 146 (kadastra apzīmējums 0100 027 0031)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 146 (kadastra apzīmējums 0100 027 0031).

 

1.3.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 268 k-6 (kadastra apzīmējums 0100 078 0901)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.08.2021.

 

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 078 0334), pie Maskavas ielas 260 k-3

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 59 cm Rīgā, Maskavas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 078 0334), pie Maskavas ielas 260 k-3;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 107,46 EUR (viens simts septiņi euro, četrdesmit seši centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.7. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 82 (kadastra apzīmējums 0100 070 2453)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 82 (kadastra apzīmējums 0100 070 2453).

 

1.3.8. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Ieriķu ielā 18 un 22 (kadastra apzīmējums 0100 070 0066)

 

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 melnās papeles piramidālo formu ø 125 cm (Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājams koks) Rīgā, Ieriķu ielā 18 un 22 (kadastra apzīmējums 0100 070 0066).

 

1.3.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Mangaļu prospektā 17 (kadastra apzīmējums 0100 120 0135)

Nolemj:

 1. atļaut cirst kalstošas 2 papeles ø 38, 42 cm Rīgā, Mangaļu prospektā 17 (kadastra apzīmējums 0100 120 0135);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 29,14 EUR (divdesmit deviņi euro, četrpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.10. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Mazajā Dārza ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 064 0055)

 

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 46/52 un 33/31 cm un 1 kļavas stumbeni ø 68 cm Rīgā, Mazā Dārza ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 064 0055).

 

1.3.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Lielajā ielā 16 (kadastra apzīmējum 0100 102 0033)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.08.2021.

 

1.3.12. § Par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 105 (kadastra apzīmējums 0100 024 0217)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 vītolus ø 18/16/15/26, 12/23/12, 13/8/13/9 cm Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 105 (kadastra apzīmējums 0100 024 0217);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 710,30 EUR (setiņi simti desmit euro, trīsdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.13. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 125 0466, pie Maskavas ielas 462

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 30 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 125 0466, pie Maskavas ielas 462;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 5. šķērslīnijā 11 (kadastra apzīmējums 0100 088 0012)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.08.2021.

 

1.3.15. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Berģu ielā 116 (kadastra apzīmējums 0100 127 0380)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.08.2021.

 

1.3.16. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 429 k-21 (kadastra apzīmējums 0100 091 2193) un Brīvības gatvē 429A (kadastra apzīmējums 0100 091 0439)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.07.2021.

 

1.3.17. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Cirsmas ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 120 0436)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.08.2021.

 

1.3.18. § Par koka ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 68 (kadastra apzīmējums 0100 120 0091)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 80 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 68 (kadastra apzīmējums 0100 120 0091);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 145,70 EUR (viens simts četrdesmit pieci euro, septiņdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.19. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 93A (kadastra apzīmējums 0100 120 1134)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 58 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 93A (kadastra apzīmējums 0100 120 1134);
 2. atļaut cirst 1 priedi ø 41 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 93A (kadastra apzīmējums 0100 120 1134);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 186,68 EUR (viens simts astoņdesmit seši euro, sešdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.20. § Par koku ciršanu Rīgā, Ciedru ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 111 0182)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 egles ø 50, 28 cm Rīgā, Ciedru ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 111 0182);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 355,15 EUR (trīs simti piecdesmit pieci euro, piecpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.21. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema 3. līnijā 57 (kadastra apzīmējums 0100 114 0778)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.08.2021.

 

0 Patīk
368 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.