Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenās ainavu arhitektes M. Veinbergas p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā ainavu arhitekteI. Avdeviča
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieces K. Zīvertes p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieces G. Kalītes p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājaL. Sarma
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietnieks projektēšanas jautājumos  V. Bakanovs
  Protokolē:  
Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 16 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 15 jautājums par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 2 jautājumi par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Dobeles ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 058 0053)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 22 cm Rīgā, Dobeles ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 058 0053) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 75,13 EUR (septiņdesmit pieci euro, trīspadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Robežu ielā 1D (kadastra numurs 0100 055 0010, kadastra apzīmējums 0100 055 0356), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 Baltās apses ø 68, 89, 26, 41, 52, 44 cm, 1 kļavu ø 32 cm Rīgā, Robežu ielā 1D (kadastra numurs 0100 055 0010, kadastra apzīmējums 0100 055 0356) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1365,96 EUR (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit pieci euro, deviņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Viskaļu ielā 3B (kadastra numurs 0100 088 0168, kadastra apzīmējums 0100 088 0164) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.11.2022.

1.2.4. § Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 01.08.2022. lēmuma (protokols Nr. 31, 1.2.1.§) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Gardenes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 056 2049), saistībā ar būvniecību” atcelšanu un par koku ciršanu Rīgā, Gardenes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 056 2049), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 01.08.2022. lēmumu (protokols Nr. 31, 1.2.1.§) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Gardenes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 056 2049), saistībā ar būvniecību”
 2. atļaut cirst 1 pīlādzi ø 18 cm (celma caurmērs 27 cm), 2 Holandes liepas ø 34, 41 cm un 13 bērzus ø 50, 24, 38, 35, 19 (celma caurmērs 24 cm), 28, 46, 34, 33, 32, 36, 46, 22 cm Rīgā, Gardenes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 056 2049) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2608,14 EUR (divi tūkstoši seši simti astoņi euro, četrpadsmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Sēlpils ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 064 2025) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 34/24/39, 34/29 cm un 1 kļavu ø 49 cm Rīgā, Sēlpils iela 9 (kadastra apzīmējums 0100 064 2025) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 722,14 EUR (septiņi simti divdesmit divi euro, četrpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 2. līnijā 55 (kadastra apzīmējums 0100 088 0056) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 2. līnijā 55 (kadastra apzīmējums 0100 088 0056).

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 301 (kadastra numurs 0100 091 0388; kadastra apzīmējums 0100 091 0463) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 liepas ø 53, 69, 78, 71 cm Rīgā, Brīvības gatvē 301 (kadastra numurs 0100 091 0388; kadastra apzīmējums 0100 091 0463) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2313,58 EUR (divi tūkstoši trīs simti trīspadsmit euro, piecdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Misas ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 079 0202)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 71 cm Rīgā, Misas ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 079 0202);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 161,64 EUR (viens simts sešdesmit viens euro, sešdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Tukuma ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 056 0111)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 zirgkastaņas ø 60, 40 cm Rīgā, Tukuma ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 056 0111);
 2. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 37 cm Rīgā, Tukuma ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 056 0111);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 168,47 EUR (viens simts sešdesmit astoņi euro, četrdesmit septiņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ārlavas ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 055 0184)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.10.2022.

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 073 0306, kadastra apzīmējums 0100 073 0307), pie Mālu ielas 28

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.10.2022.

1.3.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brucenes ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 107 2264)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.10.2022.

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Aizupes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 083 0145)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.11.2022.

1.3.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 055 0212)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 66 cm Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 055 0212);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 300,51 EUR (trīs simti euro, piecdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 106 2200), pie Kantora ielas 64

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.10.2022.

1.3.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Malienas ielā 89 (kadastra apzīmējums 0100 122 0255)

Nolemj:

 1. 1 kļavu ø 30 cm Rīgā, Malienas ielā 89 (kadastra apzīmējums 0100 122 0255);

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Krustabaznīcas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 091 3127), pie Krustabaznīcas ielas 9

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 50 cm Rīgā, Krustabaznīcas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 091 3127), pie Krustabaznīcas ielas 9;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Ģipša ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 062 0024)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 57 cm un 1 bērzu ø 40 cm Rīgā, Ģipša ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 062 0024);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 694,36 EUR (seši simti deviņdesmit četri euro, trīsdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Skandu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 080 0584)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 12 apses ø 31, 28, 22/24, 36, 34, 44, 38, 30, 23, 30, 21/29, 28 cm un 1 bērzs ø 17 cm Rīgā, Skandu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 080 0584);
 2. atļaut cirst 7 apses ø 45, 26, 33, 32, 33, 34/35, 24 cm Rīgā, Skandu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 080 0584);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 553,65 EUR (pieci simti piecdesmit trīs euro, sešdesmit pieci centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par koku ciršanu Rīgā, Kangaru ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 102 0073)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 57 cm un 1 bērzu ø 33 cm Rīgā, Kangaru ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 102 0073);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 334,66 EUR (trīs simti trīsdesmit četri euro, sešdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Vētras ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 108 0230)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.10.2022.

1.3.15. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Imantas 6. līnijā 3 (kadastra apzīmējums 0100 93 0297)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.10.2022.

1.3.16. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 454D (kadastra apzīmējums 0100 125 0726)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.10.2022.

1.3.17. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Aglonas ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 078 2036)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.10.2022.

1.3.18. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Preiļu ielā 4B (kadastra apzīmējums 0100 121 1316)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 70/82 cm Rīgā, Preiļu ielā 4B (kadastra apzīmējums 0100 121 1316).

1.3.19. § Par koka ciršanu Rīgā, Melnavas ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 078 0298)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 Rietumu tūju ø 25 cm Rīgā, Melnavas ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 078 0298);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 45,53 EUR (četrdesmit pieci euro, piecdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.20. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 83 (kadastra apzīmējums 0100 078 0683)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.10.2022.

1.3.21. § Par koka ciršanu Rīgā, Gaismas ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 071 1165; kadastra numurs 0100 071 0784)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 43 cm Rīgā, Gaismas ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 071 1165; kadastra numurs 0100 071 0784);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 195,79 EUR (viens simts deviņdemit pieci euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.22. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 2. līnijā 48 (kadastra apzīmējums 0100 088 0046)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.10.2022.

1.3.23. § Par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 3. šķērslīnijā 12E (kadastra apzīmējums 0100 114 0531)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 55, 38, 32 cm Rīgā, Jaunciema 3. šķērslīnijā 12E (kadastra apzīmējums 0100 114 0531);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 284,57 EUR (divi simti astoņdesmit četri euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.24. § Par koka ciršanu Rīgā, Meža prospektā 26 (kadastra apzīmējums 0100 094 0049)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 30 cm Rīgā, Meža prospektā 26 (kadastra apzīmējums 0100 094 0049);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 136,60 EUR (viens simts trīsdesmit seši euro, sešdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.25. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ilzenes ielā 1D (kadastra apzīmējums 0100 012 0197)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.10.2022.

1.3.26. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 092 0214; kadastra apzīmējums 0100 092 2610), pie Aizpriežu ielas 50

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 40, 44 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 092 0214; kadastra apzīmējums 0100 092 2610), pie Aizpriežu ielas 50;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 191,23 EUR (viens simts deviņdesmit viens euro, divdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
273 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.