RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 41 (05.10.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 15 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 16 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 2 jautājumi par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Eiženijas ielā 9 (64. grupa, 2112. grunts; kadastra apzīmējums 0100 064 0282) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 13 kļavas ø 20, 36, 26, 49, 33, 63, 23, 25, 24, 28, 27/30, 38/50, 58 cm Rīgā, Eiženijas ielā 9 (64. grupa, 2112. grunts; kadastra apzīmējums 0100 064 0282) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4524,73 EUR (četri tūkstoši pieci simti divdesmit četri euro, septiņdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 15.06.2020. lēmuma (protokols Nr. 32, 1.2.2. §) “Par koku ciršanu Rīgā, Tāšu ielā 10 (82. grupa, 2249. grunts) saistībā ar būvniecību” atcelšanu un par koku ciršanu Rīgā, Tāšu ielā 10 (82. grupa, 2249. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 15.06.2020. lēmumu (protokols Nr. 32, 1.2.2. §) “Par koku ciršanu Rīgā, Tāšu ielā 10 (82. grupa, 2249. grunts) saistībā ar būvniecību”;
 2. atļaut cirst 6 bērzus ø 55/42, 29, 39, 32, 17 (celma caurmērs 23 cm), 40 cm, 1 egli ø 19 cm (celma caurmērs 25 cm), 1 ozolu ø 17 cm (celma caurmērs 20 cm), 1 ošlapu kļavu ø 17/13/16/21 cm Rīgā, Tāšu ielā 10 (82. grupa, 2249. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1620,36 EUR (viens tūkstotis seši simti divdesmit euro, trīsdesmit seši centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 156 (107. grupa, 107. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.11.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Spulgas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 9003), posmā no Graudu ielas līdz Bātas ielai, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 melnalksni ø 38 cm Rīgā, Spulgas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 9003);
 2. atļaut cirst 2 blīgznas ø 33, 35 cm, 2 melnalkšņus ø 20, 27 cm, 7 kļavas ø 25/35, 25, 27, 40, 30, 20, 23/25/25/33 cm un 2 ievas ø 25/15, 25 cm Rīgā, Spulgas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 9003), posmā no Graudu ielas līdz Bātas ielai pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3540,40 EUR (trīs tūkstoši pieci simti četrdesmit euro, četrdesmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 99C (27. grupa, 2015. grunts; kadastra apzīmējums 0100 027 0024) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 21 cm, 1 ošlapu kļavu ø 11/10/10 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 99C (27. grupa, 2015. grunts; kadastra apzīmējums 0100 027 0024), pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 488,75 EUR (četri simti astoņdesmit astoņi euro, septiņdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu Rīgā, Skanstes ielā 70 (24. grupa, 1. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 10.11.2020. līdz 24.11.2020. rīkot publisko apspriešanu par 2 ošlapu kļavu ø 20, 24 cm, 7 apšu ø 31, 31, 36, 24, 23, 33, 41 cm, 5 bērzu ø 19 (celma caurmērs 26 cm), 22, 31, 16 (celma caurmērs 23 cm), 24 cm ciršanu Rīgā, Skanstes ielā 70 (24. grupa, 1. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 03.11.2020. Ne vēlāk kā līdz 09.11.2020. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 09.11.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā, šajā gadījumā planšeti novietot pie Skanstes ielas pret Skanstes ielas 70 un Skanstes ielas 3 robežu;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.12.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Rencēnu ielā bez numura (121. grupa, 1599. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 1598), pie Mazās Rencēnu ielas 6 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 bērzus ø 35, 30, 29, 24 cm Rīgā, Mazajā Rencēnu ielā (121. grupa, 1599. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 1598) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 503,70 EUR (pieci simti trīs euro, septiņdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Lubānas ielā 102 (121. grupa, 1602. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 sudrabkļavas ø 31, 27/29/24, 17/30/14/15, 34/32 cm, 2 kļavas ø 25, 20 cm Rīgā, Lubānas ielā 102 (121. grupa, 1602. grunts);
 2. atļaut cirst 7 bērzus ø 29, 25, 22/23, 17/14 (celma caurmērs 34 cm), 36, 19 (celma caurmērs 26 cm), 41 cm, 14 priedes ø 24, 29, 27, 29, 32, 32, 28, 27, 33, 38, 22, 22, 24/17, 21 cm, 4 apses ø 28/28, 18 (celma caurmērs 26 cm), 15 (celma caurmērs 21 cm), 25 cm, 1 blīgznu ø 27/18/27/32 cm, 1 ievu ø 20/18/10/11/14 cm Rīgā, Lubānas ielā 102 (121. grupa, 1602. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5478,34 EUR (pieci tūkstoši četri simti septiņdesmit astoņi euro, trīsdesmit četri centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu Rīgā, Krāsotāju ielā 7 (34. grupa, 2010. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 03.11.2020. līdz 16.11.2020. rīkot publisko apspriešanu par 3 Holandes liepu ø 36, 48, 47 cm ciršanu Rīgā, Krāsotāju ielā 7 (34. grupa, 2010. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 27.10.2020. Ne vēlāk kā līdz 02.11.2020. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 02.11.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā, šajā gadījumā planšeti novietot pie žoga Sparģeļu ielas pusē;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.12.2020.

 

 1. Par administratīvās lietas par koku ciršanu izbeigšanu Rīgā, Krustpils ielā bez numura (126. grupa, 2080. grunts) un Rīgā, Krustpils ielā 153 (126. grupa, 2027. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā bez numura (126. grupa, 2080. grunts) un Rīgā, Krustpils ielā 153 (126. grupa, 2027. grunts).

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Blaumaņa ielā 23 (30. grupa, 39. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 03.11.2020. līdz 16.11.2020. rīkot publisko apspriešanu par 2 gobu ø 22/19, 42 cm, 2 bērzu ø 43, 24/23 cm, 3 ošlapu kļavu ø 38, 43, 57 cm, 2 kļavu ø 29, 31 cm, 2 ozolu ø 68, 47 cm ciršanu Rīgā, Blaumaņa ielā 23 (30. grupa, 39. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 26.10.2020. Ne vēlāk kā līdz 02.11.2020. iesniegt vienpusēju planšeti Būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 02.11.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Blaumaņa ielā 23 (30. grupa, 39. grunts), šajā gadījuma Blaumaņa ielas teritorijā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.12.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Kaivas ielā 47B (92. grupa, 412. grunts; kadastra apzīmējums 0100 092 0359) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 51 cm Rīgā, Kaivas ielā 47B (92. grupa, 412. grunts; kadastra apzīmējums 0100 092 0359) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 435,40 EUR (četri simti trīsdesmit pieci euro, četrdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 4 (122. grupa, 2117. grunts) saistībā ar teritorijas labiekārtošanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.11.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Kaķasēkļa dambī 31 (13. grupa, 133. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 21 balto vītolu ø 35, 15/20, 15/30/20, 10/15/15/20/25, 35/30/20/20/15, 35, 25, 30, 20, 30, 30, 30, 35, 35, 20/20/20, 25, 40, 20, 35, 30, 30 cm un 1 apsi ø 15/20 cm Rīgā, Kaķasēkļa dambī 31 (13. grupa, 133. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3022,20 EUR (trīs tūkstoši divdesmit divi euro, divdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Gāršas ielā 14 (120. grupa, 845. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.11.2020.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 83 (63. grupa, 70. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 41, 37 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā 83 (63. grupa, 70. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 102,90 EUR (viens simts divi euro, deviņdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Apakšgrāvja ielā 5 (97. grupa, 90. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 20 cm Rīgā, Mazajā Apakšgrāvja ielā 5 (97. grupa, 90. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 45,53 EUR (četrdesmit pieci euro, piecdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 78D (93. grupa, 344. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 47, 37/38, 28 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 35 (93. grupa, 23. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 153,90 EUR (viens simts piecdesmit trīs euro, deviņdesmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bātas ielā 11 (107. grupa, 90. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.11.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Apuzes ielā 19 (81. grupa, 139. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 61 cm Rīgā, Apuzes ielā 19 (81. grupa, 139. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 277,74 EUR (divi simti septiņdesmit septiņi euro, septiņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 205A (119. grupa, 2091. grunts), Rīgā, Krūmiņsalas ielā 3 (119. grupa, 2173. grunts), Rīgā, Bauskas ielā 203 (119. grupa, 2063. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.11.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kabiles ielā 26 (106. grupa, 102. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0965)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.11.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Neatkarības laukumā 2 (9. grupa, 51. grunts), pie Torņa ielas

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 50 cm Rīgā, Neatkarības laukumā 2 (9. grupa, 51. grunts);
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 77 (33. grupa, 107. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vilkābeli ø 16 cm (celma caurmērs 21 cm), 1 ozolu ø 19 cm (celma caurmērs 24 cm), 1 bērzu ø 37 cm Rīgā, Bruņinieku ielā 77 (33. grupa, 107. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 243,59 EUR (divi simti četrdesmit trīs euro, piecdesmit deviņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Stabu ielā 119 (32. grupa, 23. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 gobu 22 cm, 9 ošlapu kļavas ø 20/25/24, 20/17, 39/34/30/24, 26, 28/27/16/23, 19/14 (celma caurmērs 31 cm), 23, 26, 32 cm, 1 bērzu ø 18 (celma caurmērs ø 28 cm) cm Rīgā, Stabu ielā 119 (32. grupa, 23. grunts).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Steigas ielā 12 (71. grupa, 2732. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 38 cm Rīgā, Steigas ielā 12 (71. grupa, 2732. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 173,02 EUR (viens simts septiņdesmit trīs euro, divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 52 (70. grupa, 213. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 52 (70. grupa, 213. grunts).

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Annas Sakses ielā 2 (84. grupa, 73. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.11.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Strautu ielā 26 (121. grupa, 526. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.11.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vecmīlgrāvja 1. līnijā 46 (111. grupa, 59. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.11.2020.

 

1.4. PAPILDUS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA PAR KOKU CIRŠANU
SAISTĪBĀ AR TERITORIJAS KOPŠANU

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās (75. grupa, 2078. grunts), pie Malduguņu ielas 2

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.12.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lejupes ielā 5 (119. grupa, 364. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.12.2020.

0 Patīk
509 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.