Sēdi vada:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldesInženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
  
Komisijas locekļi:  
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekteL. Tomiņa    
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 8 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 13 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1.1.1. § Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Zolitūdes ielā 76 (kadastra apzīmējums 0100 081 0362)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu […] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 blīgznas ø 25 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Zolitūdes ielā 76 (kadastra apzīmējums 0100 081 0362) 85,37 EUR (astoņdesmit pieci euro, trīsdesmit septiņi centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Andrejostas ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 010 0079) un Rīgā, Andrejostas ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 012 0117) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst, pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  1. 7 kokus – 1 bērzu ø 20 cm, 4 liepas ø 47, 39, 37, 42 cm un 2 Pensilvānijas ošus ø 50, 38 cm Rīgā, Andrejostas ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 010 0079);
  1. 14 kokus – 7 bērzus ø 30, 28/34, 24/33, 25, 37, 42, 32 cm, 2 liepas ø 40, 33 cm, 1 ošlapu kļavu ø 31 cm, 1 Pensilvānijas osi ø 34 cm, 2 Spilvaugļu papeles ø 31, 41 cm un 1 kļavu ø 54 cm Rīgā, Andrejostas ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 012 0117);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 12970,17 EUR (divpadsmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit euro, septiņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Trijādības ielā 4B (kadastra apzīmējums 0100 049 0207) saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 03.01.2023. līdz 16.01.2023. rīkot publisko apspriešanu par 2 liepu ø 50, 38 cm un 2 kļavu ø 40, 49 cm ciršanu Rīgā, Trijādības ielā 4B (kadastra apzīmējums 0100 049 0207);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 27.12.2022. Ne vēlāk kā līdz 02.01.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 02.01.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.02.2023.

1.2.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 99B (kadastra apzīmējums 0100 027 0068) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 7 bērzus ø 27, 27, 22/25/27, 28, 35, 23, 33 cm un 1 egli ø 28 cm Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 99B (kadastra apzīmējums 0100 027 0068) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3233,47 EUR (trīs tūkstoši divi simti trīsdesmit trīs euro, četrdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Dzirciema ielā 44 (kadastra apzīmējums 0100 065 0035) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 48 cm Rīgā, Dzirciema ielā 44 (kadastra apzīmējums 0100 065 0035) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 409,79 EUR (četri simti deviņi euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Ķiburgas ielā 11E (kadastra apzīmējums 0100 082 1381) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 18 (celma caurmērs 21 cm), 21, 24 cm Rīgā, Ķiburgas iela 11E (kadastra apzīmējums 0100 082 1381) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 268,93 EUR (divi simti sešdesmit astoņi euro, deviņdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Flotes ielā 10 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 103 0343) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 20 bērzu ø 20, 20, 62, 20, 34, 28, 38, 37, 26, 45, 20, 29, 25, 36, 29, 51, 56, 23, 34, 26 cm, 73 papeļu ø 58, 65, 50, 100, 78,120, 62, 64, 55, 79, 77, 100, 67, 70, 69, 33, 48/19, 110, 120, 90, 82, 50, 66, 72, 66, 62, 76, 45/37, 59, 62, 90, 46, 39/45/40/21/30, 80, 73, 97, 80, 57, 85, 80, 61, 51, 63/49, 62, 62, 53, 48, 73, 60, 43, 21, 45, 60, 64, 26, 24, 64, 60, 49, 50/34, 58, 69, 45, 30, 72, 79, 55, 43, 76, 74, 110, 120, 72 cm, 9 vītolu ø 91, 60/71, 50, 55, 44, 62, 85, 62, 45 cm, 3 kļavu ø 32, 16 (celma caurmērs 20 cm), 24 cm, 1 lapegles ø 27 cm, 7 liepu ø 48, 31, 42, 37, 40, 40, 41, 33 cm, 1 blīgznas ø 30/29/42/33 cm, 1 ošlapu kļavas ø 53/39 cm Rīgā, Flotes ielā 10 k-15 (kadastra apzīmējums 0100 103 0343) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Preiļu ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 121 0060), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 62 cm Rīgā, Preiļu ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 121 0060) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 264,65 EUR (divi simti sešdesmit četri euro, sešdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 092 2523), pie Ēvalda Valtera ielas 44, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 23/21 cm, 1 bērzu ø 23 cm un 2 blīgznas ø 35/35/38/21, 22/17/21/23/21 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 092 2523), pie Ēvalda Valtera ielas 44 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1269,48 EUR (viens tūkstotis divi simti sešdesmit deviņi euro, četrdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Aizupes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 083 0145)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 103 cm Rīgā, Aizupes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 083 0145).

1.3.2. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Pārslas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 056 0158)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 59/49 cm Rīgā, Pārslas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 056 0158).

1.3.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Tumes ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 073 0047)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.12.2022.

1.3.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Graudu ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 107 0535, kadastra apzīmējums 0100 107 0133), pie Graudu ielas 47

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 60 cm Rīgā, Graudu ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 107 535, kadastra apzīmējums 0100 107 0133), pie Graudu ielas 47;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Baložu ielā 33 (kadastra apzīmējums 0100 060 0349) un Rīgā, Baložu ielā 33 (kadastra apzīmējums 0100 060 0106)

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par kļavas ø 58 cm ciršanu Rīgā, Baložu ielā 33 (kadastra apzīmējums 0100 060 0106);
 2. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par robīnijas ø 57 cm ciršanu Rīgā, Baložu ielā 33 (kadastra apzīmējums 0100 060 0349).

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Miera iela 59 (kadastra apzīmējums 0100 024 0050)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 30 cm Rīgā, Miera ielā 59 (kadastra apzīmējums 0100 024 0050);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 341,49 EUR (trīs simti četrdesmit viens euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Garciema ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 120 0965)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Garciema ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 120 0965).

1.3.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Uriekstes ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 014 0093)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 egles ø 20, 30, 35 cm Rīgā, Uriekstes ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 014 0093);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 387,02 EUR (trīs simti astoņdesmit septiņi euro, divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Stendera ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 094 0215)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 49 cm, 1 priedi ø 30 cm Rīgā, Stendera ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 094 0215);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 359,71 EUR (trīs simti piecdesmit deviņi euro, septiņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Gaujas ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 085 0004)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.01.2023.

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Gliemežu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 111 0288)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 45 cm Rīgā, Gliemežu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 111 0288);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 81,96 EUR (astoņdesmit viens euro, deviņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kaivas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 092 0678, kadastra apzīmējums 0100 092 9004), pie Kaivas ielas 9

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.01.2023.

1.3.13. § Par koka ciršanu Rīgā, Vairoga ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 089 0480, kadastra apzīmējums 0100 089 9003), pie Vairoga ielas 41

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 40/52 cm Rīgā, Vairoga ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 089 0480, kadastra apzīmējums 0100 089 9003), pie Vairoga ielas 41;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
360 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.