Sēdes norises laiks: 06.03.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša – Šaršūne
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

Piedalās:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola
Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas galvenā teritorijas plānotāja L. Beila
Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas galvenā teritorijas plānotāja O. Boriseviča
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas  kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte A. Pumpure
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas  kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte I. Šablovska
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas  kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenais arhitekts M. Miķelsons
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenais arhitekts J. Vizulis
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā arhitekte N. Skane
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā arhitekte G. Logina
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas nodaļas galvenā arhitekte I. Šavraka
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā arhitekte D. Bērziņa

Nepiedalās:

Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Darba kārtība:

7 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
3 jautājumi par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
nav citu jautājumu.

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Mazstāvu dzīvojamās ēkas jaunbūve Čiekurkalna 2. līnijā 4 (85. grupa, 2071. grunts).

Pasūtītājs: SIA ABata”
Projektētājs: AS Palast Architekts”

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju precizēt apbūves tehnisko rādītāju analīzi, aprēķinot rādītājus zemesgabaliem ar atbilstošu funkciju;
 2. pēc korekciju veikšanas izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus: risināt ēkas apjomu, ievērojot apbūvei raksturīgās jumta formas, teritorijā pie ēkas, apbūves aizsardzības teritorijā, samazināt autostāvvietu skaitu, veidojot to kā labiekārtotu teritoriju ar apstādījumiem atpūtai un rekreācijai, atkāpties ar autostāvvietām pie Gaujas ielas, veidojot ielas apstādījumu joslu ar kokiem un krūmiem, ievērot Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) 165. punktu par autostāvvietu attālumu līdz blakus zemes gabalā esošās dzīvojamās ēkas logiem, paredzot norobežojošus stādījumus gar zemes gabala robežu min. 1,6 m augstumā un veidojot koku stādījumus salās starp autostāvvietām.

 

2. Dzīvojamās mājas jaunbūve Jelgavas ielā 60 (53. grupa, 10. grunts).

Pasūtītājs: SIA LG NIGUĻI”
Projektētājs: fiziska persona

Lēmums:

pamatojoties uz Būvniecības likuma 15. panta trešās daļas 1. punktu, RTIAN 398.2., 408.6 un 408.8. apakšpunktu, atteikt izdot būvatļauju.

 

3. Rindu mājas jaunbūve Stienes ielā 3 (88. grupa, 75. grunts).

Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: SIA Būvekom”

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju precizēt teritorijas apbūves analīzi un attiecīgi tai koriģēt ieceri;
 2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 3. pēc korekciju veikšanas skatīt atkārtoti.

 

4. Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas jaunbūve, esošo ēku un būvju nojaukšana Anniņmuižas bulvārī b/n (117. grupa, 121. grunts).

Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: SIA „Projektēšanas birojs A.I.D.E.”

Lēmums:

pamatojoties uz Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 1. punktu, piekto daļu un RTIAN 452.2. apakšpunktu, veikt publisko apspriešanu.

 

5. Esošās ēkas nojaukšana un tirdzniecības ēkas jaunbūve Slokas ielā 205B (117. grupa, 105. grunts).

Pasūtītājs: SIA „RATALS”
Projektētājs: SIA „CORE projekts”

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) pievienot teritorijas labiekārtojuma, transporta, gājēju un velosipēdistu plūsmu risinājuma analīzi, ievērtējot to kompleksi – visa kvartāla ietvaros; b) koriģēt ēkas arhitektonisko risinājumu, izvēloties mūsdienīgu arhitektūru; ietvert ēkas arhitektoniskajā konceptā tirdzniecības zīmolu/logotipu; c) iesniegt vizualizācijas vides kontekstā, t.sk. no raksturīgākajiem skatu punktiem (Dammes ielas/Slokas ielas krustojuma, no Slokas ielas  virzienā uz Dammes ielu, no Auru ielas virzienā uz Slokas ielu); d) risināt piegādes zonu (t.sk. iekraušana/izkraušana) un saimniecības zonu slēgtā būvapjomā; e) veidot divpakāpju apstādījumu joslu pret dzīvojamo apbūvi, t. sk. pret daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku Slokas ielā 205; f) saņemt Rīgas domes Satiksmes departamenta tehniskos noteikumus, ņemot vērā, ka pa Auru ielu tiek nodrošinātas aktīvs gājēju plūsmas tranzīts no Slokas ielas līdz Zentenes ielai (tiek lietota kā gājēju iela); g) pievienot arborista slēdzienu; h) veikt koku inventarizāciju;
 2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 3. pēc korekciju veikšanas skatīt atkārtoti.

 

6. T/C „SPICE” daļas pārbūve, izbūvējot divas nojumes Jaunmoku ielā 21 (75. grupa, 787. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Plesko Real Estate”
Projektētājs: SIA „Arhitekta G. Vīksnas birojs”

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) iesniegt NO2 aprēķinu, ņemot vērā funkcijas plānoto ietekmi uz vides kvalitāti; b) iesniegt satiksmes drošības analīzi; c) veidot apstādījumus; ar cieto segumu atkāpties no Jaunmoku ielas, paredzot to uz minimālās būvlaides, veidojot ielas apstādījumu joslu ar koku un krūmu stādījumiem, kā arī ar stādījumiem paredzēt atdalīt projektējamo autostāvvietu no Mazirbes ielas; d) koriģēt ēkas risinājumu – ēkas apjomu pagarināt līdz minimālai būvlaidei (3m), tādējādi zem apjoma paredzot arī e-veikala piebraucamo automašīnu uzgaidāmo vietu ar numuru automātu; palielināt parapeta būvmasu; risināt kontekstā ar visas ēkas arhitektūru, rast kompromisu starp korporatīvu stilu un vides kvalitāti;
 2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 3. pēc korekciju veikšanas skatīt atkārtoti.

 

7. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Dzelzavas ielā 74C (71. grupa, 2044. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Laba māja centrā”
Projektētājs: SIA „TECTUM” 

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) telpu eksplikācijā nosaukumiem „telpa” norādīt funkciju; b) neveidot mākslinieku darbnīcas; c) nodrošināt dzīvojamo telpu insolāciju un dabīgo apgaismojumu kāpņu telpās un gaiteņos; d) nodrošināt evakuācijas un dūmaizsargātas kāpņu telpas; e) ēku kompozicionāli veidot atbilstoši veiktajai apbūves analīzei (piem. kā lineāra un punktveida apjoma savienojumu); f) autostāvvietas ejas platumu paredzēt vismaz 6 m; g) saņemt Rīgas domes Satiksmes departamenta tehniskos noteikumus (izbraukšana un iebraukšana); h) saņemt VAS „Latvijas Valsts ceļi” tehniskos noteikumus;
 2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 3. pēc korekciju veikšanas skatīt atkārtoti.

 

 II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

 

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

 

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

 

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes
noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

 

VI Detālplānojumu izskatīšana

1. Detālplānojuma zemes vienībai Krasta ielā 33 (43. grupa, 161. grunts) nodošana publiskai apspriešanai.

Ierosinātājs: SIA ,,SUDRABSALA”
Izstrādātājs: SIA ,,METRUM”

Lēmums:

pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi Nr. 628) 109.1. apakšpunktu, nodot detālplānojuma projektu publiskai apspriešanai, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

 

2. Detālplānojuma zemes vienībām Ventspils ielā 63A un 63D, Lielirbes ielā 9 un b/n (75. grupa, 14., 2032., 2100. un 2106. grunts) nodošana publiskai apspriešanai.

Ierosinātājs: SIA ,,UCTAM Baltics”
Izstrādātājs: SIA ,,METRUM”

Lēmums:

pamatojoties uz Noteikumu Nr. 628 109.1. apakšpunktu, nodot detālplānojuma projektu publiskai apspriešanai, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

 

3. Detālplānojuma zemes vienībai Balasta dambī 2 (62. grupa, 137. grunts) apstiprināšana.

Ierosinātājs: SIA ,,PN Project”
Izstrādātājs: SIA ,,Grupa 93”

Lēmums:

pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu, Noteikumu Nr. 628 118. punktu un 119.1. apakšpunktu, apstiprināt detālplānojumu.

 

VII  Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

IX Citi jautājumi

Jautājumu nav.

0 Patīk
527 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.