RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 15 (06.04.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece, Komisijas priekšsēdētāja vietniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamentaVides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 10 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 12 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 194A (107. grupa, 2322. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 0601)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 vītola ø 19/24/25/22/17/23 cm Rīgā, Vienības gatvē 194A (107. grupa, 2322. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 0601) patvaļīgu ciršanu 443,93 EUR (četri simti četrdesmit trīs euro, deviņdesmit trīs centi).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Vakarbuļļu ielā 8 (109. grupa, 42. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Vakarbuļļu ielā 8 (109. grupa, 42. grunts).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Admirāļu ielā 15A (110. grupa, 2098. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.07.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (93. grupa, 21. grunts) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (93. grupa, 22. grunts), Jūrmalas gatvē saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.05.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Kabiles ielā 12 (106. grupa, 1042. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0954) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 35 cm Rīgā, Kabiles ielā 12 (106. grupa, 1042. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0954) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 149,40 EUR (viens simts četrdesmit deviņi euro, četrdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par zaudējumu atlīdzības samaksas atcelšanu par koku ciršanu Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 2003. grunts)

Nolemj:

atcelt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 24 565,85 EUR (divdesmit četri tūkstoši pieci simti sešdesmit pieci euro, astoņdesmit pieci centi) Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 2003. grunts).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Ilūkstes ielā bez numura (71. grupa, 2388. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 19 (celma caurmērs 27 cm) 32 cm, 1 ievu ø 30/31 cm, 1 robīniju ø 31/21 cm, 3 pīlādžus ø 23, 15 (celma caurmērs 20 cm), 20 cm, 2 egles ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 23 cm Rīgā, Ilūkstes ielā bez numura (71. grupa, 2388. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1485,48 EUR (viens tūkstotis četri simti astoņdesmit pieci euro, četrdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Ikšķiles ielā 1 (78. grupa, 2221. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 38 cm un 1 papeli ø 59 cm Rīgā, Ikšķiles ielā 1 (78. grupa, 2221. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 363,69 EUR (trīs simti sešdesmit trīs euro, sešdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 232 (89. grupa, 183. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 38 cm Rīgā, Brīvības gatvē 232 (89. grupa, 183. grunts);
 2. atļaut cirst 1 kalstošu Kanādas egli ø 17 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Brīvības gatvē 232 (89. grupa, 183. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 29,03 EUR (divdesmit deviņi euro, trīs centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Starta ielā 17 (86. grupa, 2018. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.05.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 347 (91. grupa, 2256. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.06.2020.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Pārslas ielā 3 (56. grupa, 136. grunts; kadastra apzīmējums 0100 056 0337) un Pārslas ielas sarkanajās līnijās (56. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 056 0151), pie Pārslas ielas 3

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.06.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Kooperatīva ielā 4 (93. grupa, 76. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 robīnijas ø 41, 45, 50 cm Rīgā, Kooperatīva ielā 4 (93. grupa, 76. grunts);
 2. atļaut cirst 1 robīniju ø 42 cm Rīgā, Kooperatīva ielā 4 (93. grupa, 76. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 191,23 EUR (viens simts deviņdesmit viens euro, divdesmit trīs centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Gustava ielas sarkanās līnijas, pie mājas Gustava ielā 10 (54. grupa, 173. grunts; kadastra apzīmējums 0100 054 2036)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 bērzu ø 63 cm Rīgā, Gustava ielas sarkanajās līnijās, pie mājas Gustava ielā 10 (54. grupa, 173. grunts; kadastra apzīmējums 0100 054 2036).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Pārmiju ielā 14A (78. grupa, 491. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.06.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Augusta Deglava ielā 67 (71. grupa, 160. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 108 cm Rīgā, Augusta Deglava ielā 67 (71. grupa, 160. grunts).

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Krāslavas ielā 9 (40. grupa, 73. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz  29.05.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 120 1681, pie Bākas ielas 13

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.05.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vecmīlgrāvja 1. līnijā 46 (111. grupa, 59. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.07.2020.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Rāmuļu ielā 37 (14. grupa, 2080. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Rāmuļu ielā 37 (14. grupa, 2080. grunts).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Viestura prospektā 81 (95. grupa, 2009. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 5 liepas ø 41, 33, 30, 37, 34 cm Rīgā, Viestura prospektā 81 (95. grupa, 2009. grunts);
 2. atļaut cirst 3 liepas ø 29, 25, 17 (celma caurmērs 25 cm) cm Rīgā, Viestura prospektā 81 (95. grupa, 2009. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 323,27 EUR (trīs simti divdesmit trīs euro, divdesmit septiņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Ulža ielā 7 (127. grupa, 174. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 80 cm Rīgā, Ulža ielā 7 (127. grupa, 174. grunts).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Silciema ielā 3 (92. grupa, 743. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 ošlapu kļavu ø 26 cm Rīgā, Silciema ielā 3 (92. grupa, 743. grunts);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

PAPILDJAUTĀJUMA IKZSKATĪŠANA SAISTĪBĀ AR TERITORIJAS KOPŠANU

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Jāņa Asara ielā 24 (36. grupa, 2. grunts) Grīziņkalna parkā

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 baltegles ø 22, 29, 27 cm Rīgā, Jāņa Asara ielā 24 (36. grupa, 2. grunts), Grīziņkalna parkā;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
395 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.