RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 14 (06.04.2021.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdzes, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 9 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 17 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 2 jautājumi par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Zasulauka ielā 3 (kadastra numurs 0100 076 0603, kadastra apzīmējums 0100 076 0539)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 tūjas ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 15 (celma caurmērs 21 cm), 18 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, Zasulauka ielā 3 (kadastra numurs 0100 076 0603, kadastra apzīmējums 0100 076 0539) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 167,33 EUR (viens simts sešdesmit septiņi euro, trīsdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zolitūdes ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 082 0594) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.06.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 050 0111), Rīgā, Jelgavas ielā 12 (kadastra numurs 0100 050 0110; kadastra apzīmējums 0100 050 0067) un Rīgā, Jelgavas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 050 2029) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • 1 zirgkastaņu ø 61 cm Rīgā, Jelgavas ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 050 0111);
  • 1 kļavu ø 32 cm, 2 blīgznas ø 16/18/20/22/25, 25/12 cm, 2 bērzus ø 18, 19 cm, 2 gobas ø 18, 20 cm un 2 ošlapu kļavas ø 20, 22 cm Rīgā, Jelgavas ielā 12 (kadastra numurs 0100 050 0110; kadastra apzīmējums 0100 050 0067);
  • 3 ošlapu kļavas ø 18, 19, 22 cm Rīgā, Jelgavas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 050 2029);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5231,20 EUR (pieci tūkstoši divi simti trīsdesmit viens euro, divdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 47A (kadastra apzīmējums 0100 122 2131) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt pagarināt publiskās apspriešanas termiņu par 2 ošlapu kļavu ø 28/29/22/20, 30/28/27 cm, 2 zirgkastaņu ø 29, 20/9 cm, 7 papeļu ø 20/18, 16/11 (celma caurmērs 32 cm), 12 (celma caurmērs 20 cm), 16, 16 (celma caurmērs 22-23 cm), 26/20/24, 58/33 cm ciršanu Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 47A (kadastra apzīmējums 0100 122 2131);
 2. atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 28/29/22/20, 30/28/27 cm, 2 zirgkastaņas ø 29, 20/9 cm, 7 papeles ø 20/18, 16/11 (celma caurmērs 32 cm), 12 (celma caurmērs 20 cm), 16, 16 (celma caurmērs 22-23 cm), 26/20/24, 58/33 cm Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 47A (kadastra apzīmējums 0100 122 2131) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2045,54  EUR (divi tūkstoši četrdesmit pieci euro, piecdesmit četri centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Imantas 1. līnijas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 0108), pie Imantas 1. līnijas 19 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 1 bērzu ø 28 cm Rīgā, Imantas 1. līnijas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 0108), pie Imantas 1. līnijas 19, pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Ceriņu ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 082 2358), pie Ceriņu ielas 14 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 49 cm Rīgā, Ceriņu ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 082 2358), pie Ceriņu ielas 14.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Slokas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 117 0049), pie Kurzemes prospekta 131 līdz Rīgas teritorijas robežai saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 13.04.2021. līdz 26.04.2021. rīkot publisko apspriešanu par 10 liepu ø 28, 51, 28, 44, 40, 50, 19 (celma caurmērs 25 cm), 44, 41, 65 cm ciršanu Rīgā, Slokas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 117 0049), pie Kurzemes prospekta 131 līdz Rīgas teritorijas robežai;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 08.04.2021. Ne vēlāk kā līdz 12.04.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijā (atbilstoši Rīgas domes 20.01.2021. pieņemtajam lēmumam Nr. 343 “Par Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra izveidi, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju likvidāciju” ar 01.05.2021. tiek likvidētas pašvaldības izpilddirekcijas);
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 12.04.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (pie Rīgā, Slokas ielas 148);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.05.2021.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Vērgales ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100082 2770) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu ozolu ø 55 cm Rīgā, Vērgales ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 082 2770) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 93,91 EUR (deviņdesmit trīs euro, deviņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildu koku ciršanu Rīgā, Berģos saistībā ar objekta “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Berģos, Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā” būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā:

 1. Rīgā, Augstienes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 127 0354) 1 kļavu ø 65 cm (koks Nr.1), pie ēkas Lejasciema ielā 15 un 1 kļavu ø 40 cm (koks Nr.3), 1 priedi ø 25 cm (koks Nr.2), pie Augstienes ielas 5;
 2. Rīgā, Maltuves ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 127 9008), pie Berģu ielas 81 4 priedes ø 40 (koks Nr.1), 35 (koks Nr.2), 40/60 (koks Nr.3.,4), 40 (koks Nr.5) cm;
 3. Rīgā, Rijas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 127 2132) 1 priedi ø 35 cm (koks Nr.1), pie ēkas Rijas ielā 4 un Rijas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 127 0583) 1 priedi ø 40 cm (koks Nr.2), pie Rijas ielas 3;
 4. Rīgā, Zanes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 127 0585), pie Zanes ielas 7 5 priedes ø 50 (koks Nr.1), 45 (koks Nr.2), 35 (koks Nr.3), 55 (koks Nr.4), 50 (koks Nr.5) cm.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Kapseļu ielā 4E (kadastra apzīmējums 0100 059 0167)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 43/51, 60 cm Rīgā, Kapseļu ielā 4E (kadastra apzīmējums 0100 059 0167);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 701,19 EUR (septiņi simti viens euro, deviņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Mikus ielā 4A (kadastra numurs 0100 081 0080, kadastra apzīmējums 0100 081 0081)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 50 cm Rīgā, Mikus ielā 4A (kadastra numurs 0100 081 0080, kadastra apzīmējums 0100 081 0081);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 227,66 EUR (divi simti divdesmit septiņi euro, sešdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Jāņa Endzelīna ielā 46 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 099 2247)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 65/40, 72 cm Rīgā, Jāņa Endzelīna ielā 46 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 099 2247);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 322,36 EUR (trīs simti divdesmit divi euro, trīsdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Doles ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 052 0076) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 052 0254, kadastra apzīmējums 0100 052 0201)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.06.2021.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brūkleņu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 105 9005), pie Dāliju ielas 8A

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.06.2021.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kalna ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 045 0099)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.06.2021.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Laboratorijas ielā 6A (kadastra apzīmējums 0100 035 0047)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu bērzu ø 53 cm Rīgā, Laboratorijas ielā 6A (kadastra apzīmējums 0100 035 0047);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 60,33 EUR (sešdesmit euro, trīsdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Maltas ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 078 0459)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz  04.06.2021.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Zeltiņu ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 071 0621)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.06.2021.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Strautu ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 121 0068)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.06.2021.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 447B (kadastra apzīmējums 0100 126 2063) un Rīgā, Maskavas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 126 2028)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.06.2021.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Stūrīša ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 116 0073)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 70 cm Rīgā, Stūrīša ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 116 0073);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 35 cm Rīgā, Stūrīša ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 116 0073);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 79,68 EUR (septiņdesmit deviņi euro, sešdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 093 0619)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 63 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 093 0619);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 286,85 EUR (divi simti astoņdesmit seši euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Reņģes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 066 0247)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 38 cm Rīgā, Reņģes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 066 0247);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 86,51 EUR (astoņdesmit seši euro, piecdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 47 (kadastra apzīmējums 0100 089 0211)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 33/31, 46 cm Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 47 (kadastra apzīmējums 0100 089 0211);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 250,42 EUR (divi simti piecdesmit euro, četrdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bukultu ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 014 0181)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.05.2021.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 3. līnija 6 (kadastra apzīmējums 0100 114 2193)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.05.2021.

 

PAPILDUS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanas pagarināšanu par koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu Rīgā, Buļļu ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 067 0348)saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. pagarināt publiskās apspriešanas procedūru līdz 27.04.2021. par 1 ozola ø 76 cm, 1 zirgkastaņas ø 35 cm, 3 kļavu ø 31/39, 55, 65 cm, 1 bērza ø 46 cm un 1 liepas ø 28/31 cm ciršanu Rīgā, Buļļu ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 067 0348);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 08.04.2021. atjaunot un atkārtoti izvietot publiskās apspriešanas planšeti objektā Rīgā, Buļļu ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 067 0348) un veikt labojumus par publiskās apspriešanas beigu datumu esošajās planšetēs, kas atrodas Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā un Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā;
 3. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.05.2021.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 45 (kadastra apzīmējums 0100 088 0018) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.04.2021.

0 Patīk
434 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.