RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 28 (06.07.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšnieces p.i. K. Ermansone
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 12 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 19 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Dauguļu ielā 26 (105. grupa, 517. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0553) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 egli ø 43 cm Rīgā, Dauguļu ielā 26 (105. grupa, 517. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0553).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Spulgas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 9003), posmā no Graudu ielas līdz Bātas ielai, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 melnalksni ø 38 cm Rīgā, Spulgas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 9003);
 2. atļaut cirst 2 blīgznas ø 33, 35 cm, 2 melnalkšņus ø 20, 27 cm, 7 kļavas ø 25/35, 25, 27, 40, 30, 20, 23/25/25/33 cm un 2 ievas ø 25/15, 25 cm Rīgā, Spulgas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 9003), posmā no Graudu ielas līdz Bātas ielai pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3540,40 EUR (trīs tūkstoši pieci simti četrdesmit euro, četrdesmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves realizāciju, dzelzceļa stacijas saistītās infrastruktūras sagatavošanas darbi stacijas Ziemeļu zonā, būvdarbu izpildei Dienvidu zonā 4 kārta: posmā no Maskavas ielas līdz Lāčplēša ielai

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.08.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Ilūkstes ielā 109 (71. grupa, 1542. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 35 cm Rīgā, Ilūkstes ielā 109 (71. grupa, 1542. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 149,40 EUR (viens simts četrdesmit deviņi euro, četrdesmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Viļānu ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 046 2056, pie Viļānu ielas 14

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 35 cm Rīgā, Viļānu ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 046 2056, pie Viļānu ielas 14;
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 31 cm Rīgā, Viļānu ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 046 2056, pie Viļānu ielas 14 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 264,65 EUR (divi simti sešdesmit četri euro, sešdesmit pieci centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Pildas ielā 1 (71. grupa, 207. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Pildas ielā 1 (71. grupa, 207. grunts).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Dzelzavas ielā 120C (92. grupa, 2594. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 36 cm Rīgā, Dzelzavas ielā 120C (92. grupa, 2594. grunts).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā 110 (71. grupa, 1316. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 42 cm, 2 robīnijas ø 22, 29 cm Rīgā, Dzelzavas ielā 110 (71. grupa, 1316. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 614,68 EUR (seši simti četrpadsmit euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ulbrokas ielā 34A (92. grupa, 2324. grunts, kadastra apzīmējums 0100 092 0183) un Rīgā, Ulbrokas ielas sarkanajās līnijās (92. grupa, 9013. grunts), pie Ulbrokas ielā 34A saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.09.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 62 (24. grupa, 342. grunts, kadastra apzīmējums 0100 024 0405) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 56 cm Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 62 (24. grupa, 342. grunts, kadastra apzīmējums 0100 024 0405) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 1195,21 EUR (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit pieci euro, divdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Līču ielā 9 (113. grupa, 2050. grunts) saistībā ar būvniecību un par koka ciršanu saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 41 cm Rīgā, Līču ielā 9 (113. grupa, 2050. grunts) saistībā ar būvniecību;
 2. atļaut cirst 1 priedi ø 31/25 cm Rīgā, Līču ielā 9 (113. grupa, 2050. grunts) teritorijas kopšanas nolūkā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 254,98 EUR (divi simti piecdesmit četri euro, deviņdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Puikules ielā 20 (120. grupa, 53. grunts, kadastra apzīmējums 0100 120 1256) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.08.2020.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Baltajā ielā 5 (63. grupa, 41. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.09.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 47 (53. grupa, 206. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 63 cm Rīgā, Bauskas ielā 47 (53. grupa, 206. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 143,43 EUR (viens simts četrdesmit trīs euro, četrdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Beverīnas ielā bez numura (107. grupa, 334. grunts), pie Beverīnas ielas 3

Nolemj:

atļaut cirst 1 ozolu ø 121 cm Rīgā, Beverīnas ielā bez numura (107. grupa, 334. grunts), pie Beverīnas ielas 3.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Pārslas ielā 3 (56. grupa, 136. grunts; kadastra apzīmējums 0100 056 0337)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 50 cm Rīgā, Pārslas ielā 3 (56. grupa, 136. grunts; kadastra apzīmējums 0100 056 0337);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 45,53 EUR (četrdesmit pieci euro, piecdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ģertrūdes ielā 123 (32. grupa, 109. grunts) un par koka ciršanu Rīgā, Ģertrūdes ielā 121 (32. grupa, 110. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ģertrūdes ielā 123 (32. grupa, 109. grunts);
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 48 cm Rīgā, Ģertrūdes ielā 121 (32. grupa, 110. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 682,98 EUR (seši simti astoņdesmit divi euro, deviņdesmit astoņi centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koka ciršanu Rīgā, A. Čaka ielā 97 (33. grupa, 36. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 01.09.2020. līdz 14.09.2020. rīkot publisko apspriešanu par 1 bērza ø 51 cm plānoto ciršanu Rīgā, A. Čaka iela 97 (33. grupa, 36. grunts);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 08.2020. jāiesniedz vienpusēja planšete Būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot to pie Būvvaldes telpās izvietotās pasta kastes, un ne vēlāk kā līdz 31.08.2020. vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 31.08.2020. vienu no (elektroniski) saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (konkrētajā gadījumā Rīgā, pie A. Čaka iela 97 ēkas fasādes, A. Čaka ielas pusē);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.10.2020.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vaidavas ielā 15A (70. grupa, 2114. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.09.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Zileņu ielā 14 (70. grupa, 10. grunts, kadastra apzīmējums 0100 070 0027), pie Zileņu ielas 12

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 vītolus ø 67, 77, 40 cm Rīgā, Zileņu ielā 14 (70. grupa, 10. grunts, kadastra apzīmējums 0100 070 0027), pie Zileņu ielas 12.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Negaisa ielā 9 (127. grupa, 463. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 41 cm Rīgā, Negaisa ielā 9 (127. grupa, 463. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 186,68 EUR (viens simts astoņdesmit seši euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Murjāņu ielā 99 (124. grupa, 2034. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.09.2020.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Miera ielā 54 (26. grupa, 90. grunts), pie ēkas Miera ielā 54B

Nolemj:

 1. no 11.08.2020. līdz 24.08.2020. rīkot publisko apspriešanu par 1 kļavas ø 28 cm plānoto ciršanu Rīgā, Miera ielā 54 (26. grupa, 90. grunts), pie ēkas Miera ielā 54B;
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 03.08.2020. Ne vēlāk kā līdz 10.08.2020. iesniegt vienpusēju planšeti Būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Būvvaldes telpās izvietotās pasta kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 10.08.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajā koka vai tā tuvumā Rīgā, Miera ielā 54 (26. grupa, 90. grunts), pie ēkas Miera ielā 54B, cilvēkiem labi redzamā vietā.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses, kadastra apzīmējums 0100 091 2152, Lizuma ielas un Brīvības gatves krustojumā

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai 4 ošlapu kļavas ø 30, 25, 40, 50 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses, kadastra apzīmējums 0100 091 2152, Lizuma ielas un Brīvības gatves krustojumā;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Linezera ielā 3 (92. grupa, 336. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 46 (kalstoša), 35/50 cm un 1 liepu ø 46 cm (kalstoša) Rīgā, Linezera ielā 3 (92. grupa, 336. grunts);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Juglas ielā 10 (92. grupa, 314. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Juglas ielā 10 (92. grupa, 314. grunts).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Baibas ielā 2 (127. grupa, 173. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.09.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Vecmīlgrāvja 1. līnijā 46 (111. grupa, 59. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 92, 150 cm Rīgā, Vecmīlgrāvja 1. līnijā 46 (111. grupa, 59. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 440,75 EUR (četri simti četrdesmit euro, septiņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses, kadastra apzīmējums 0100 124 2067, starp dzīvojamām ēkām Rīgā, Murjāņu ielā 56 un Juglas ielā 49

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai 9 robīnijas ø 19/26, 21/18, 15 (celma caurmērs 21 cm), 18/20, 19 (celma caurmērs 23 cm), 21, 27, 20, 20 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses, kadastra apzīmējums 0100 124 2067, starp dzīvojamām ēkām Rīgā, Murjāņu ielā 56 un Juglas ielā 49;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Ganību dambī 61 (13. grupa, 2038. grunts, kadastra apzīmējums 0100 013 0142)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 42 cm Rīgā, Ganību dambī 61 (13. grupa, 2038. grunts, kadastra apzīmējums 0100 013 0142);
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 43 cm Rīgā, Ganību dambī 61 (13. grupa, 2038. grunts, kadastra apzīmējums 0100 013 0142);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 195,79 EUR (viens simts deviņdesmit pieci euro, septiņdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Atlantijas ielā 87 (120. grupa, 2456. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 41/35, 33 cm Rīgā, Atlantijas ielā 87 (120. grupa, 2456. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 248,15 EUR (divi simti četrdesmit astoņi euro, piecpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
401 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.