Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV.Freimanis

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā ainavu arhitekteM.Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas eksperteI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG.Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” vadītājsJ. Lediņš
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietnieks projektēšanas jautājumosV.Bakanovs

Protokolē:

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS.Erdmane

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 14 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 16 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1.1.1. § Par patvaļīgu koka ciršanu un par koka bojāšanu līdz pilnīgam augtspējas zudumam Rīgā, Šampētera ielā 2 (kadastra numurs 0100 076 0184, kadastra apzīmējums 0100 076 0628)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu […] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 liepas ø 25 cm patvaļīgu ciršanu un par 1 liepas ø 34 cm bojāšanu līdz pilnīgam augtspējas zudumam Rīgā, Šampētera ielā 2 (kadastra numurs 0100 076 0184, kadastra apzīmējums 0100 076 0628) 432,56 EUR (četri simti trīsdesmit divi euro, piecdesmit seši centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 146 (kadastra apzīmējums 0100 107 0573) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 41 cm un 1 egli ø 28 cm Rīgā, Vienības gatvē 146 (kadastra apzīmējums 0100 107 0573) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 589,07 EUR (pieci simti astoņdesmit deviņi euro, septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 24 (kadastra numurs 0100 054 0017, kadastra apzīmējums 0100 054 0182) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 054 2001), pie Jelgavas ielas 57

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.04.2022.

1.2.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 054 0101) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.04.2022.

1.2.4. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0115) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.04.2022.

1.2.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Sporta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 019 0086) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 73 cm Rīgā, Sporta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 019 0086) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 623,22 EUR (seši simti divdesmit trīs euro, divdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Pupuķu un Krūmiņsalas ielu teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 119 0031) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 41 cm un 1 papeli ø 64 cm Rīgā, Pupuķu un Krūmiņsalas ielu teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 119 0031);
 2. atļaut cirst 16 papeles ø 36, 26, 41, 37, 26, 65, 48, 68, 68, 95/30, 55, 35, 63, 59, 46, 34 (kalstoša) cm un 2 bērzus ø 14 (celma caurmērs 20 cm), 32 cm Rīgā, Pupuķu un Krūmiņsalas ielu teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 119 0031) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2944,67 EUR (divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit četri euro, sešdesmit septiņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.11.2021. lēmumu (protokols Nr. 48, 1.2.2. §) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 073 0020), pie Tumes ielas 25 un Rīgā, Tumes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 073 9001), pie Tumes ielas 25 saistībā ar būvniecību” atcelšanu daļā, ar kuru atļauts cirst 1 kļavu ø 64 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 073 0020), pie Tumes ielas 25

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.11.2021. lēmumu (protokols Nr. 48, 1.2.2. §) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 073 0020), pie Tumes ielas 25 un Rīgā, Tumes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 073 9001), pie Tumes ielas 25 saistībā ar būvniecību” daļā, ar kuru atļauts cirst 1 kļavu ø 64 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 073 0020), pie Tumes ielas 25 un daļā, ar kuru noteikts zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2212,01 EUR (divi tūkstoši divi simti divpadsmit euro, viens cents);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar 5 bērzu ø 43, 14 (celma caurmērs 25 cm), 29, 32, 35 cm, 4 kļavu ø 19 (celma caurmērs 23 cm), 16/11 (celma caurmērs 26 cm), 11/11 (celma caurmērs 21 cm), 15 (celma caurmērs 22 cm) cm un 1 ošlapu kļavas ø 19/20/18/16/16 cm ciršanu Rīgā, Tumes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 073 9001), pie Tumes ielas 25 1665,63 EUR (viens tūkstotis seši simti sešdesmit pieci euro, sešdesmit trīs centi).

1.2.8. § Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 28.02.2022. lēmuma (protokols Nr. 9, 1.2.11.§) “Par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 072 0368), pie Maskavas ielas 220B, saistībā ar būvniecību” atcelšanu daļā par zaudējumu par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu

Nolemj:

atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 28.02.2022. lēmumu (protokols Nr. 9, 1.2.11.§) “Par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 072 0368), pie Maskavas ielas 220B, saistībā ar būvniecību” daļā, ar kuru noteikts zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 563,46 EUR (pieci simti sešdesmit trīs euro, četrdesmit seši centi) un daļā, ar kuru noteikts, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību.

1.2.9. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Stendera ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 094 0021) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 tūju ø 21 cm, 5 priedes ø 30, 50, 55, 35, 45 cm un 1 kļavu ø 40 cm Rīgā, Stendera ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 094 0021);
 2. Rīgā, Stendera ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 094 0021) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2048,94 EUR (divi tūkstoši četrdesmit astoņi euro, deviņdesmit četri centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi

1.2.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 113 2476), pie Trīsciema 2 līnijas, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.04.2022.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Jelgavas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 054 9002), pie Jelgavas ielas 57

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 46, 60 cm Rīgā, Jelgavas ielas sarkanajās līnijās

(kadastra apzīmējums 0100 054 9002), pie Jelgavas ielas 57.

1.3.2. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Viskaļu ielā 16A (kadastra apzīmējums 0100 085 0048)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 65 cm Rīgā, Viskaļu ielā 16A (kadastra apzīmējums 0100 085 0048);
 2. atļaut cirst 10 papeles ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 37, 43, 44 50, 50, 55, 56, 59, 70 cm un 1 vītolu ø 60 cm Rīgā, Viskaļu ielā 16A (kadastra apzīmējums 0100 085 0048);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 985,31 EUR (deviņi simti astoņdesmit pieci euro, trīsdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Pakalniešu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 091 9011), pie Pakalniešu ielas 16

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 24/24/27 cm Rīgā, Pakalniešu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 091 9011), pie Pakalniešu ielas 16;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 53A (kadastra apzīmējums 0100 080 0621)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 75 cm Rīgā, Buļļu ielā 53A (kadastra apzīmējums 0100 080 0621);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 341,49 EUR (trīs simti četrdesmit viens euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 2 (kadastra apzīmējums 0100 093 0039)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 bērzus ø 58, 62, 72 cm m Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 2 (kadastra apzīmējums 0100 093 0039).

1.3.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Gaviezes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 082 0292), pie Gaviezes ielas 9 un Rīgā, Mežmalas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 082 0995), pie Mežmalas ielas 9

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 melnalkšņus ø 23, 48 cm un 2 kļavas ø 36, 30 cm Rīgā, Gaviezes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 082 0292), pie Gaviezes ielas 9
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 50 cm Rīgā, Mežmalas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 082 0995), pie Mežmalas ielas 9;
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vestienas ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 038 2032) un Rīgā, Vestienas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 038 0186), pie Vestienas ielas 2B, saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.05.2022.

1.3.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Visbijas prospektā 45 (kadastra apzīmējums 0100 094 0072)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.04.2022.

1.3.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Vaduguņu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 120 0693)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.04.2022.

0 Patīk
339 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.