RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 23 (07.06.2021.)

Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētāja, Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Mēģe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas eksperte, galvenā speciāliste, Komisijas sekretāre A. Pūpola

Darba kārtībā:

 • 6 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 20 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

1.2. BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu un administratīvā  akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Tallinas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 026 0078) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 07.2021. līdz 09.08.2021. rīkot publisko apspriešanu par 1 bērza ø 46 cm ciršanu Rīgā, Tallinas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 026 0078);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 07.2021. Ne vēlāk kā līdz 26.07.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 07.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā. Šajā gadījumā Rīgā, Tallinas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 026 0078), ietves tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.08.2021.

 

1.2.2. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 148B (kadastra apzīmējums 0100 048 0004) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 133 cm Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājams koks (dižkoks), 1 liepu ø 56 cm Rīgā, Maskavas ielā 148B (kadastra apzīmējums 0100 048 0004);
 2. atļaut cirst 3 papeles ø 30, 26, 47 cm, 9 gobas ø 15, 14, 16, 16 (celmu caurmēri 20-24 cm), 20, 24, 21, 21, 29 cm Rīgā, Maskavas ielā 148B (kadastra apzīmējums 0100 048 0004) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1854,29 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit četri euro, divdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.3. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Reinvaldu ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 121 0981) un par koku ciršanu Rīgā, Lubānas ielā 155 (kadastra apzīmējums 0100 121 1563) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 64 cm Rīgā, Reinvaldu ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 121 0981);
 2. atļaut cirst 207 bērzus ø 12 (celma caurmērs 20 cm) – 45 cm, 6 priedes ø 13 (celma caurmērs 20 cm) – 20 cm, 2 kļavas ø 13 cm (celma caurmērs 20 cm), 1 apsi ø 27 cm, 1 vīksnu ø 32 cm, 7 ozolus ø 12 (celma caurmērs 20 cm) – 16 (celma caurmērs 25 cm), 2 blīgznas ø 25/19/19/18/17/17/17/15/15/13/11, 24/21/15 cm Rīgā, Lubānas ielā 155 (kadastra apzīmējums 0100 121 1563) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 20 025,78 EUR (divdesmit tūkstoši divdesmit pieci euro, septiņdesmit astoņi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 123 0117), pie Mazās Juglas saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 18 baltalkšņus ø 20, 22/21, 22, 30, 21, 26/20, 20, 20, 19 (celma caurmērs 23 cm), 22, 23, 20, 20, 25, 20, 23, 22, 30/15 cm, 2 melnalkšņus ø 36, 24/16 cm, 1 vīksnu ø 8/8/7 cm (celma caurmērs 26 cm), 2 ievas ø 19 (celma caurmērs 22 cm), 12/15 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 123 0117), pie Mazās Juglas pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2615,82 EUR (divi tūkstoši seši simti piecpadsmit euro, astoņdesmit divi cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.5. § Par atteikumu atļaut cirst kokus, par koku ciršanu un par koku pārstādīšanu

Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0115) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 liepas ø 41, 41, 42, 48 cm Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0115);
 2. atļaut pārstādīt 2 Tatārijas kļavas ø 32 un 34 cm Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0115);
 3. atļaut cirst 3liepas ø 46, 48, 29 cm, 1 kļavu ø 57 cm, 3 Rietumu tūjas ø 18 (celma caurmērs 23 cm), 20, 28 cm, 2 bērzus ø 31, 38 cm un 3 egles ø 24, 27, 47 cm Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0115) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas.

 

1.2.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Beverīnas ielā 7A (kadastra apzīmējums 0100 107 2309) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.07.2021.

 

1.3. TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 1.3.1. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu  Rīgā, Strautu ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 121 0068)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Strautu ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 121 0068).

 

1.3.2. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 447B (kadastra apzīmējums 0100 126 2063) un Rīgā, Maskavas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 126 2028)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 447B (kadastra apzīmējums 0100 126 2063) un Rīgā, Maskavas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 126 2028).

 

1.3.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Kuršu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 115 0155)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 17/11/12/31 cm Rīgā, Kuršu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 115 0155);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 115,10 EUR (viens simts piecpadsmit euro, desmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Kraujas ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 127 2021)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 38 cm Rīgā, Kraujas ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 127 2021);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 34,60 EUR (trīsdesmit četri euro, sešdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.5. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Brīvības gatvē 226 k-3 (kadastra numurs 0100 089 2177, kadastra apzīmējums 0100 089 0098) un par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 226 k-4 (kadastra numurs 0100 089 0031, kadastra apzīmējums 0100 089 2177)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 35 cm Rīgā, Brīvības gatvē 226 k-3 (kadastra numurs 0100 089 2177, kadastra apzīmējums 0100 089 0098);
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 38 cm Rīgā, Brīvības gatvē 226 k-4 (kadastra numurs 0100 089 0031, kadastra apzīmējums 0100 089 2177);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 173,02 (viens simts septiņdesmit trīs euro, divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mārkalnes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 091 0320)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.08.2021.

 

1.3.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Putu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 120 0160)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 37 cm Rīgā, Putu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 120 0160);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 168,47 EUR (viens simts sešdesmit astoņi euro četrdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 8. šķērslīnijā 2A (kadastra apzīmējums 0100 088 2026)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 blīgznas ø 30, 41 cm Rīgā, Čiekurkalna 8. šķērslīnijā 2A (kadastra apzīmējums 0100 088 2026);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 129,31 EUR (viens simts divdesmit deviņi euro, trīsdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.9. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Jaunciema 3. līnijā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 114 9006), pie Jaunciema 3. šķērslīnijas 13

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø  83 cm Rīgā, Jaunciema 3. līnijā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 114 9006), pie Jaunciema 3. šķērslīnijas 13.

 

1.3.10. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kokneses prospektā 7 (kadastra apzīmējums 0100 084 0109)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.07.2021.

 

1.3.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ernsta Bergmaņa ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 094 0251)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.08.2021.

 

1.3.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.07.2021.

 

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Lazdu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 082 2434)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.07.2021.

 

1.3.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Dārza ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 064 0055)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.07.2021.

 

1.3.15. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Bāriņu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 057 0149)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 tūju ø 44 cm un 1 zirgkastaņu ø 75 cm Rīgā, Bāriņu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 057 0149);
 2. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 71 cm Rīgā, Bāriņu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 057 0149);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 323,28 EUR (trīs simti divdesmit trīs euro, divdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.16. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Bātas ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 107 0092)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 30, 29 cm Rīgā, Bātas ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 107 0092);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 30 cm Rīgā, Bātas ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 107 0092);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 68,30 EUR (sešdesmit astoņi euro, trīsdesmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.17. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzelzceļa ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 106 0174)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.07.2021.

 

1.3.18. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Elku ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 026 0135) un par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Elku ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 026 0134)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 robīniju ø 52 cm Rīgā, Elku ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 026 0135);
 2. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 2 zirgkastaņu ø 47, 23 cm ciršanu Rīgā, Elku ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 026 0134).

 

1.3.19. § Par koku ciršanu Rīgā, Augstienes ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 127 0395)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 priedes ø 37, 37 cm Rīgā, Augstienes ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 127 0395);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 336,94 EUR (trīs simti trīsdesmit seši euro, deviņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.20. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 93A (kadastra apzīmējums 0100 120 1134)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.07.2021.

0 Patīk
330 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.