RĪGAS DOMES

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 31 (07.08.2023.)

Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietnieces K. ZīvertesK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
  
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane.

Darba kārtībā:

 • 7 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 16 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 3 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Kaivas ielā 47 ( kadastra apzīmējums 0100 092 2284) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.09.2023.

1.2.2. Par koku ciršanu Rīgā, Grenču ielā 2E (kadastra apzīmējums 0100 099 0660) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 24 bērzus ø 28, 38, 31, 55, 39, 32, 31, 23, 34, 36/23/27, 22/20, 31, 20, 21, 20, 35, 38, 33, 19 (celma caurmērs 21 cm), 25, 25, 23, 22, 30 cm, 64 melnalkšņus ø 49, 28/25, 20, 27, 21, 19/16 (celma caurmērs 20 cm), 32, 21, 19/25, 20, 19 (celma caurmērs 25 cm), 21, 22, 21, 18 (celma caurmērs 38 cm), 30, 20, 36, 20/19, 20, 17 (celma caurmērs 22 cm), 22, 20, 19/19/20/18, 22/17/19, 19 (celma caurmērs 30 cm), 20, 24, 15 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 19/21, 28, 22, 20, 20, 17 (celma caurmērs 23 cm), 25, 24, 20, 23, 18 (celma caurmērs 25 cm), 23, 21, 16 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 25, 26/19, 41/24, 55, 43, 27/24/25, 34/27, 23, 27/19/22/27, 35/26, 24/18/38/25, 25, 23, 25, 21/14, 19 (celma caurmērs 22 cm), 10/24, 20 cm, 6 priedes ø 34, 50, 18 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm), 29, 33 cm, 1 ozolu ø 14 cm (celma caurmērs 21 cm), 8 apses ø 21, 24, 20, 21, 29, 38, 18/20, 23 cm. Rīgā, Grenču ielā 2E (kadastra apzīmējums 0100 099 0660) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 23256,27 EUR (divdesmit trīs tūkstoši divi simti piecdesmit seši euro, divdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par Rīgā, Laktas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 017 2026), Sliežu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 017 2041), Sliežu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 016 0139), Sliežu ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 015 2047), Vitrupes ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 068 0015), Vecāķu prospektā 2C (kadastra apzīmējums 0100 113 2399), Mangaļu prospektā 1C (kadastra apzīmējums 0100 120 2323), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.08.2023.

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Trīsciema 1. līnijā 10 (kadastra apzīmējums 0100 113 0612) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 baltalkšņus ø 22, 15(celma caurmērs 20 cm), 14(celma caurmērs 21 cm), 22 cm Trīsciema 1. līnijā 10 (kadastra apzīmējums 0100 113 0612) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 249,29 EUR (divi simti četrdesmit deviņi euro, divdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Traleru ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 9013), pie Traleru ielas 32, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.09.2023.

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 95 (kadastra apzīmējums 0100 120 1156) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 priedes ø 42, 40 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 95 (kadastra apzīmējums 0100 120 1156) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 700,05 EUR (septiņi simti euro, pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 69A (kadastra apzīmējums 0100 120 2124) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 28 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 69A (kadastra apzīmējums 0100 120 2124) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 239,04 EUR (divi simti trīsdesmit deviņi euro, četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 01000700060), pie Vaivadas ielas 8, un Rīgā, Vaidavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 01000702429), pie Vaidavas ielas 8

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.09.2023.

1.3.2. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu un par koku ciršanu Rīgā, Buru ielā 17A (kadastra apzīmējums 0100 050 2013) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 050 0068), pie Buru ielas 5A

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 050 0068), pie Buru ielas 5A;

 1. atļaut cirst 2 balzampapeles ø 39, 24/22/8 cm Rīgā, Buru ielā 17A (kadastra apzīmējums 0100 050 2013);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 423,45 EUR (četri simti divdesmit trīs euro, četrdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Tadaiķu ielā 8 k-2 (kadastra apzīmējums 0100 074 2022)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.09.2023.

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Spāres ielā 1C (kadastra apzīmējums 0100 075 0559)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.09.2023.

1.3.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Grenču ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 099 0636), pie Grenču ielas 5A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 melnalkšņus ø 53, 55 cm Rīgā, Grenču ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 099 0636), pie Grenču ielas 5A;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Līves ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 105 0087)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 58 cm Rīgā, Līves ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 105 0087);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 132,04 EUR (viens simts trīsdesmit divi euro, četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Codes ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 106 1037)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 58, 65 cm Rīgā, Codes ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 106 1037);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 280,02 EUR (divi simti astoņdesmit euro, divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Beberbeķu 9. līnijā 1A (kadastra apzīmējums 0100 082 2675)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 40 cm Rīgā, Beberbeķu 9. līnijā 1A (kadastra apzīmējums 0100 082 2675);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 91,06 EUR (deviņdesmit viens euro, seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Kronvalda bulvāra teritorija (kadastra apzīmējums 0100 010 9999), pie Kronvalda bulvāra 3

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 liepas ø 41, 45, 49, 51 cm Rīgā, Kronvalda bulvāra teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 010 9999), pie Kronvalda bulvāra 3;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par koku ciršanu Rīgā, Beberbeķu ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 082 0076)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 31, 34 cm Rīgā, Beberbeķu ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 082 0076);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 147,97 EUR (viens simts četrdesmit septiņi euro, deviņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazās Zolitūdes ielas teritorijā

(kadastra apzīmējums 0100 082 9021), pie Mazā Zolitūdes ielas 10

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.09.2023.

1.3.12. § Par koku ciršanu Rīgā, Rēznas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 046 9999), pie Rēznas ielas 2

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 41 cm, 1 kļavu ø 68 cm Rīgā, Rēznas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 046 9999), pie Rēznas ielas 2;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par koku ciršanu Rīgā, Stabu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 022 2018), pie Brīvības ielas 76 un Rīgā, Lāčplēša ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 020 9023), pie Baznīcas ielas 25

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 23 cm Rīgā, Stabu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 022 2018), pie Brīvības ielas 76;
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 14 (celma caurmērs 20 cm) cm Rīgā, Lāčplēša ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 020 9023), pie Baznīcas ielas 25;
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Salaspils ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 078 2185)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.08.2023.

1.3.15. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 078 0343), pie Maskavas ielas 349B

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 078 0343), pie Maskavas ielas 349B.

1.3.16. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Jaunciema 5. līnijas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 114 9008), pie Jaunciema 5. līnijas 43

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 54, 63 cm Rīgā, Jaunciema 5. līnijas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 114 9008), pie Jaunciema 5. līnijas 43.

2.2.1. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā,   saistībā ar būvniecību, un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 12.09.2023. līdz 25.09.2023. rīkot publisko apspriešanu par kļavas ø 67 cm ciršanu Rīgā, Augusta Deglava ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 037 0119);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 29.08.2023. Ne vēlāk kā līdz 11.09.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 11.09.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie Zemesgabala robežas, pie gājēju celiņa;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.10.2023.

2.2.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Dignājas ielā 4B (kadastra apzīmējums 0100 073 0347), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 073 2091), pie Dignājas ielas 4B, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 052 9005, kadastra apzīmējums 0100 073 0053), pie Dignājas ielas 4B, Rīgā, Dignājas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 052 9005), pie Dignājas ielas 4B un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 073 9999, kadastra apzīmējums 0100 073 0051), pie Dignājas ielas 4B, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgā, Dignājas ielā 4B (kadastra apzīmējums 0100 073 0347) augošos kokus, kuru celma caurmērs ir lielāks par 20 cm – 50 apses ø 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 27, 28, 28, 28, 30, 31, 31, 32, 32, 32, 44 cm, 72 bērzus ø 14, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 32, 32, 32, 33, 33, 33, 34, 34, 34, 34, 34, 35, 36, 36, 36, 36, 37, 39, 39, 42, 44, 45, 47 cm, 38 kļavas ø 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 31 cm, 10 vītolus ø 36, 37, 48, 35/40/42/28/19, 21/19/22/25/38/45, 18/21/22, 22/18, 14/16/17, 15/23/55/47, 53/49 cm, 8 priedes ø 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 27 cm un 2 robīnijas ø 15, 18 cm pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, ja turpmākajā projektēšanas gaitā tiks saņemti Rīgas domes Satiksmes departamenta tehniskie noteikumi, no kuriem izriet, ka objekta būvniecība nav iespējama bez jaunas ielas izbūves apbūves teritorijas D daļā:
  1. Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 073 2091), pie Dignājas ielas 4B augošos kokus, kuru celma caurmērs ir lielāks par 20 cm -8 apses ø 20, 21, 21, 22, 27, 28, 34, 38 cm, 7 bērziem ø 18, 19, 21, 22, 31, 32, 55 cm, 3 vītolus ø 15, 16, 22/28 cm, 3 kļavām ø 19, 21, 22 cm;
  2. Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 052 9005, kadastra apzīmējums 0100 073 0053), pie Dignājas ielas 4B augošos kokus, kuru celma caurmērs ir lielāks par 20 cm – 1 Kanādas papeli ø 60/75 cm, 6 pelēkās papeles ø 36, 37, 41, 52, 54, 55/60 cm, 9 apses ø 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 31, 32 cm, 9 bērzus ø 16, 18, 19, 19, 20, 22, 23, 26, 26 cm, 1 ozolu ø 23 cm;
  3. Rīgā, Dignājas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 052 9005), pie Dignājas ielas 4B augošos kokus, kuru celma caurmērs ir lielāks par 20 cm – 1 priedi ø 26 cm, 1 kļavu ø 19 cm;
  4. Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 073 9999, kadastra apzīmējums 0100 073 0051), pie Dignājas ielas 4B augošos kokus, kuru celma caurmērs ir lielāks par 20 cm – 12 apses ø 15, 15, 16, 17, 17, 18, 20, 22, 33, 36, 38, 42 cm.

2.2.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 273 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 072 2213) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.09.2023.

2.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Stabu ielā 34 (kadastra numurs 0100 022 0098, kadastra apzīmējums 0100 022 0002)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 divstumbru ošlapu kļavas ø 38/52 cm 1 stumbru ø 38 cm Rīgā, Stabu ielā 34 (kadastra numurs 0100 022 0098, kadastra apzīmējums 0100 022 0002);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 173,07 EUR (viens simts septiņdesmit trīs euro, septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
205 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.