Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldesInženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietnieks projektēšanas jautājumos  L. Tomiņa   V. Bakanovs
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 10 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 15 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kartupeļu ielā 39 (kadastra apzīmējums 0100 073 2150), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.12.2022.

1.2.2. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Meteora ielā 12A (kadastra numurs 0100 056 0342, kadastra apzīmējums 0100 056 0339), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Meteora ielā 12A (kadastra numurs 0100 056 0342, kadastra apzīmējums 0100 056 0339).

1.2.3. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Senču ielā 11A (kadastra apzīmējums 0100 026 0144) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Senču ielā 11A (kadastra apzīmējums 0100 026 0144).

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Hospitāļu ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 025 0029) un Rīgā, Hospitāļu ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 025 0030) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  • 1 bērzu ø 25 cm, 1 ievu ø 13/25 cm, 1 liepu ø 29 cm Rīgā, Hospitāļu ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 025 0029);
  • 1 ošlapu kļavu ø 49 cm un 1 kļavu ø 20 cm Rīgā, Hospitāļu ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 025 0030) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2136,44 EUR (divi tūkstoši viens simts trīsdesmit seši euro, četrdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu, Rīgā, Maskavas ielā 117 (kadastra apzīmējums 0100 044 0093), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.12.2022.

1.2.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 078 2168) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.01.2023.

1.2.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kārsavas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 071 2534)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.01.2023.

1.2.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 433 (kadastra apzīmējums 0100 126 0015), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.01.2023.

1.2.9. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 013 0026), pie Ilzenes ielas 1D, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 vītolus ø 105, 86 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 013 0026), pie Ilzenes ielas 1D pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 652,24 EUR (seši simti piecdesmit divi euro, divdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Tadenavas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 127 0226) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 priedes ø 46, 43 cm Rīgā, Tadenavas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 127 0226).

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Vadakstes ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 074 0356)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 61 cm Rīgā, Vadakstes ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 074 0356);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 277,74 EUR (divi simti septiņdesmit septiņi euro, septiņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 053 0096)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 053 0096).

1.3.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 053 0217)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 55 cm Rīgā, Bauskas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 053 0217);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 250,43 EUR (divi simti piecdesmit euro, četrdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ārlavas ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 055 0184)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.11.2022.

1.3.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Robežu ielā 32A (kadastra apzīmējums 0100 083 0866)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.12.2022.

1.3.6. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Mālu ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 073 2198)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 kļavas ø 28/23/19/14, 28, 30 cm un 5 bērzus ø 22, 20, 21/27, 17 (celma caurmērs 26 cm), 20/24 cm Rīgā, Mālu ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 073 2198).

1.3.7. § Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 24.10.2022. lēmuma (protokols Nr. 43, 1.3.1.§) “Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 073 0306, kadastra apzīmējums 0100 073 0307), pie Mālu ielas 28” atcelšanu un par koka ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 073 0306, kadastra apzīmējums 0100 073 0307), pie Mālu ielas 28

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 24.10.2022. lēmumu (protokols Nr. 43, 1.3.1.§) “Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 073 0306, kadastra apzīmējums 0100 073 0307), pie Mālu ielas 28”;
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 23 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 073 0306, kadastra apzīmējums 0100 073 0307), pie Mālu ielas 28;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 104,72 EUR (viens simts četri euro, septiņdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Kantora ielā 8 k-8 (kadastra numurs 0100 106 0865, kadastra apzīmējums 0100 106 0804)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 sudrabkļavu ø 76 cm Rīgā, Kantora ielā 8 k-8 (kadastra numurs 0100 106 0865, kadastra apzīmējums 0100 106 0804).

1.3.9. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Zemesgabalā bez adreses  (kadastra apzīmējums 0100 093 0686), pie Kooperatīva ielas 8A

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 40 cm un 2 bērzus ø 48, 50 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 093 0686), pie Kooperatīva ielas 8A.

1.3.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Miglas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 101 0001)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.12.2022.

1.3.11. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kojusalas ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 048 0032)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.12.2022.

1.3.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Garciema ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 120 0965)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.12.2022.

1.3.13. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Dzelzceļa ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 074 0006) un Rīgā, Dīķa ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 074 0238)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 96 cm Rīgā, Dīķa ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 074 0238);
 2. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 80 cm Rīgā, Dzelzceļa ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 074 0006);
 3. atļaut cirst 4 kļavas ø 36, 35, 43, 46 cm Rīgā, Dzelzceļa ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 074 0006);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Briežu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 069 0204)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 112 cm Rīgā, Briežu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 068 0204);
 2. atļaut cirst 1 priedi ø 18 (celma caurmērs 20 cm) cm, 1 blīgznu ø 18/22/20/18 cm Rīgā, Briežu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 068 0204);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 224,02 EUR (divi simti divdesmit četri euro, divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ciemupes ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 092 0501, kadastra apzīmējums 0100 092 0044), pie Ciemupes ielas 1

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.12.2022.

2.3.1. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Torņakalna ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 054 0045)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 11 kļavas ø 46, 47, 52, 59, 50, 48, 52, 52, 69, 46, 62/60 cm Rīgā, Torņakalna ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 054 0045).

0 Patīk
322 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.