RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 50 (07.12.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Meģe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 8 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 17 jautājums par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 0087), pie krustojuma ar Muižas ielu un Rīgā, Dumbrāja ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 2143) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • 1 bērzu ø 24 cm Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 0087), pie krustojuma ar Muižas ielu;
  • 3 bērzus ø 21, 35, 39 cm Rīgā, Dumbrāja ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 2143);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 507,97 EUR (pieci simti septiņi euro, deviņdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielā 71 (50. grupa, 148. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.02.2021.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā 14 (50. grupa, 120. grunts; kadastra apzīmējums 0100 050 0072), Rīgā, Jelgavas ielā 16 (50. grupa, 122. grunts; kadastra apzīmējums 0100 050 0073) un Rīgā, Jelgavas ielā 18 (50. grupa, 188. grunts; kadastra apzīmējums 0100 050 0074) saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 15.12.2020. līdz 30.12.2020. rīkot publisko apspriešanu par 1 gobas ø 32 cm ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā 14 (50. grupa, 120. grunts; kadastra apzīmējums 0100 050 0072), 1 bērza ø 40 cm un 1 blīgznas ø 30 cm ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā 16 (50. grupa, 122. grunts; kadastra apzīmējums 0100 050 0073) un 1 kļavas ø 20/20 cm, 2 liepu ø 38/29/25, 20 cm, 2 apšu ø 10/10 (celma caurmērs 20 cm), 21 cm, 1 blīgznas ø 30 cm, 1 bērza ø 24 cm, 3 vītolu ø 18 (celma caurmērs 225 cm), 11 (celma caurmērs 20 cm), 17 cm (celma caurmērs 21 cm), 5 bērzu ø 26, 34, 24, 30, 26 cm, 1 papeles ø 83 cm un 3 baltalkšņu ø 24, 21/19, 20 cm ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā 18 (50. grupa, 188. grunts; kadastra apzīmējums 0100 050 0074);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 08.12.2020. Ne vēlāk kā līdz 14.12.2020. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 14.12.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (ietves malā pie zemesgabalu robežas);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.02.2021.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lubānas ielā (121. grupa, 44. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 1123), pie Reinvaldu ielas 17, Rīgā, Lubānas ielā (121. grupa, 44. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 1123), pie krustojuma ar Reinvaldu ielu, Rīgā, Reinvaldu ielā (121. grupa, 9999. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 0784), pie krustojuma ar Lubānas ielu, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.02.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielas sarkanajās līnijās zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 125 9010, pie Maskavas ielas 493 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu papeli ø 80 cm, 1 kļavu ø 24/27 cm, 1 bērzu ø 60 cm Rīgā, Maskavas ielas sarkanajās līnijās zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 125 9010, pie Maskavas ielas 493 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 746,16 EUR (septiņi simti četrdesmit seši euro, sešpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Gustava Kluča ielā 10 (18. grupa, 72. grunts; kadastra apzīmējums 0100 018 0193) saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 12.01.2021. līdz 25.01.2021. rīkot publisko apspriešanu par 2 trauslo vītolu ø 84/67, 88/63/45/68 cm, 1 gobas ø 33 cm, 1 bērza ø 24 cm un 1 baltā vītola ø 29 cm ciršanu Rīgā, Gustava Kluča ielā 10 (18. grupa, 72. grunts; kadastra apzīmējums 0100 018 0193);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 04.01.2021. Ne vēlāk kā līdz 11.01.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 11.01.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Gustava Kluča ielā 10 (18. grupa, 72. grunts; kadastra apzīmējums 0100 018 0193), gājēju ceļa malā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.02.2021.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Miera ielā 30 (23. grupa, 13. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.02.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Aizsila ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 092 0033, pie Aizsila ielas 23, 35 un pie Bajāru ielas 72 saistībā ar inženierkomunikāciju izbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
 • 3 liepas ø 29, 33, 27 cm Rīgā, Aizsila ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 092 0033, pie Aizsila ielas 23;
 • 1 bērzu ø 31/31 cm un 1 priedi ø 44 cm Rīgā, Aizsila ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 092 0033, pie Bajāru ielas 72;
 • 1 priedi ø 48 cm Rīgā, Aizsila ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 092 0033, pie Aizsila ielas 35;
 1. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1809,91 EUR (viens tūkstotis astoņi simti deviņi euro, deviņdesmit viens cents);
 2. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Akāciju ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 9009)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 5 vītolus ø 64, 33/40, 46/48, 40, 28 cm Rīgā, Akāciju ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 9009);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Balasta dambī 56 (62. grupa, 59. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 53 cm Rīgā, Balasta dambī 56 (62. grupa, 59. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 301,65 EUR (trīs simti viens euro, sešdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Ķīpsalas ielā 49 (62. grupa, 2018. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalnu kļavu ø 42 cm Rīgā, Ķīpsalas ielā 49 (62. grupa, 2018. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 95,62 EUR (deviņdesmit pieci euro, sešdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Magoņu ielā 3 (56. grupa, 2076. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.02.2021.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Līvciema ielā 28A (79. grupa, 319. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 66 cm Rīgā, Līvciema ielā 28A (79. grupa, 319. grunts), ievērojot Dabas aizsardzības pārvaldes izdotajā nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļaujā minētos nosacījumus;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 150,26 EUR (viens simts piecdesmit euro, divdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Ugāles ielā 5 (75. grupa, 78. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 102 cm Rīgā, Ugāles ielā 5 (75. grupa, 78. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 464,43 EUR (četri simti sešdesmit četri euro, četrdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Ģertrūdes ielā 109 (32. grupa, 71. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 53 cm Rīgā, Ģertrūdes ielā 109 (32. grupa, 71. grunts).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koka stumbru un par koka stumbra ciršanu Rīgā, Burtnieku ielā 34 (89. grupa, 636. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepas ø 28/32 cm stumbru ø 32 cm Rīgā, Burtnieku ielā 34 (89. grupa, 636. grunts);
 2. atļaut cirst 1 liepas ø 28/32 cm stumbru ø 28 cm Rīgā, Burtnieku ielā 34 (89. grupa, 636. grunts) Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 3. pirms koka stumbra ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Zaķusalas krastmalā 19 (51. grupa, 2034. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Zaķusalas krastmalā 19 (51. grupa, 2034. grunts).

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Lāčplēša ielā 86 (40. grupa, 42. grunts, kadastra apzīmējums 0100 040 0122)

Nolemj:

 1. no 19.01.2021. līdz 01.02.2021. rīkot publisko apspriešanu par 1 oša ø 38 cm ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 86 (40. grupa, 42. grunts, kadastra apzīmējums 0100 040 0122);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 12.01.2021. Ne vēlāk kā līdz 18.01.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 18.01.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā, šajā gadījumā planšeti novietot Rīgā, Lāčplēša ielā 86, pie žoga, pret cirst paredzēto koku;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.02.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Tālivalža ielā 4 (115. grupa, 45. grunts) un zemesgabalā bez adreses, kadastra Nr.0100 115 0293, kadastra apzīmējums 0100 115 0296

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  • 3 bērzus ø 53, 42, 51 cm Rīgā, Tālivalža ielā 4 (115. grupa, 45. grunts);
  • 1 bērzu ø 46 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 115 0293, kadastra apzīmējums 0100 115 0296;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 437,11 EUR (četri simti trīsdesmit septiņi euro, vienpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1. šķērslīnijā 12 (85. grupa, 114. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 113 cm Rīgā, Čiekurkalna 1. šķērslīnijā 12 (grupa, 114. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 205,80 EUR (divi simti pieci euro, astoņdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par zaudējumu atlīdzības samaksas atcelšanu par koka ciršanu Rīgā, Ernsta Bergmaņa ielā, kadastra apzīmējums 0100 094 2028, pretī zemesgabalam Ernsta Bergmaņa ielā 3

Nolemj:

atcelt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 91,06 EUR (deviņdesmit viens euro, seši centi) Rīgā, Ernsta Bergmaņa ielā, kadastra apzīmējums 0100 094 2028, pretī zemesgabalam Ernsta Bergmaņa ielā 3.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (111. grupa, 880. grunts), pie Atlantijas ielas 15

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 32/26/22/38/29/27/31/28/24 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (111. grupa, 880. grunts), pie Atlantijas ielas 15;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 468,07 EUR (četri simti sešdesmit astoņi euro, septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 69A (120. grupa, 2124. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 37 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 69A (120. grupa, 2124. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 168,47 EUR (viens simts sešdesmit astoņi euro, četrdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Vecmīlgrāvja 1. līnijā 46 (111. grupa, 59. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Vecmīlgrāvja 1. līnijā 46 (111. grupa, 59. grunts).

0 Patīk
543 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.