RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 6 (08.02.2021.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Meģe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdzes, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 9 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 7 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Tīklu ielā 2 (kadastra Nr. 0100 062 0028, kadastra apzīmējums 0100 062 0083) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 21, 25 cm, 1 blīgznu ø 23/27 cm Rīgā, Tīklu ielā 2 (kadastra Nr. 0100 062 0028, kadastra apzīmējums 0100 062 0083) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1408,65 EUR (viens tūkstotis četri simti astoņi euro, sešdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Liepājas ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 105 0480), Rīgā, Liepājas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 105 9007) un Rīgā, Brūkleņu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 105 9005) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Liepājas ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 105 0480), Rīgā, Liepājas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 105 9007) un Rīgā, Brūkleņu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 105 9005).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 078 9000) un Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 126 2132), pie Višķu ielas saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
  • 1 liepu ø 36 cm Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 078 9000);
  • 4 liepas ø 19 (celma caurmērs 23 cm), 12/10 (celma caurmērs 28 cm), 10/10/10/8/8 (celma caurmērs 47 cm), 10/10/10/9 (celma caurmērs 53 cm) cm Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 126 2132), pie Višķu ielas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1383,03 EUR (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit trīs euro, trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 1E (kadastra apzīmējums 0100 078 0516) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 vītolus ø 12/27/37/23/19/12 , 16/18, 15, 19/17 (celma caurmērs 20-33 cm), 20/20 cm, 2 blīgznas ø 12/12, 18 cm (celma caurmērs 23-24 cm), 2 bērzus ø 15, 15 cm (celma caurmērs 22-24 cm), 2 kļavas ø 26, 22 cm, 23 papeles ø 17, 17, 18, 18, 18 (celma caurmērs 24 cm), 20, 25, 27, 27/25, 25/20, 19/20, 14 (celma caurmērs 20 cm), 23, 23, 22, 20, 22, 20, 20, 28, 28, 25, 29 cm Rīgā, Prūšu ielā 1E (kadastra apzīmējums 0100 078 0516) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3498,56 EUR (trīs tūkstoši četri simti deviņdesmit astoņi euro, piecdesmit seši cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Franča Trasuna ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 118 0042) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.04.2021.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu Rīgā, Burtnieku ielā 32A (kadastra apzīmējums 0100 089 2139), Rīgā, Raunas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 089 0021) un Rīgā, Burtnieku ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 089 0022), pie Burtnieku ielas 32A saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 16.03.2021. līdz 29.03.2021. rīkot publisko apspriešanu par 1 egles ø 45 cm, 6 bērzu ø 40, 37, 44, 32, 25, 35 cm, 2 kļavu ø 48, 44 cm ciršanu Rīgā, Burtnieku ielā 32A (kadastra apzīmējums 0100 089 2139), par 1 bērza ø 35 cm ciršanu Rīgā, Raunas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 089 0021), pie Burtnieku ielas 32A un 1 gobas ø 67 cm ciršanu Rīgā, Burtnieku ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 089 0022), pie Burtnieku ielas 32A;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 09.03.2021. Ne vēlāk kā līdz 15.03.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 15.03.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā, šajā gadījumā planšeti novietot Rīgā, Burtnieku un Raunas ielas stūrī, ietves malā;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.04.2021.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā 131 (kadastra apzīmējums 0100 092 0784) saistībā būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.03.2021.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Bolderājas ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 080 0409)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.04.2021.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Gustava Kluča ielā 10 (18. grupa, 72. grunts; kadastra apzīmējums 0100 018 0193) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamu koku 1 trauslo vītolu ø 125/74 cm Rīgā, Gustava Kluča ielā 10 (18. grupa, 72. grunts; kadastra apzīmējums 0100 018 0193);
 2. saistībā ar zemesgabala apbūves projektu atļaut cirst 2 trauslos vītolus ø 84/67, 88/63/45/68 cm un 1gobu ø 33 cm Rīgā, Gustava Kluča ielā 10 (18. grupa, 72. grunts; kadastra apzīmējums 0100 018 0193) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3675,29 EUR (trīs tūkstoši seši simti septiņdesmit pieci euro, divdesmit deviņi centi);
 3. saistībā ar žoga nojaukšanas darbiem atļaut cirst 1 bērzu ø 24 cm un 1 balto vītolu ø 29 cm Rīgā, Gustava Kluča ielā 10 (18. grupa, 72. grunts; kadastra apzīmējums 0100 018 0193) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 503,70 EUR (pieci simti trīs euro, septiņdesmit centi);
  • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ziepniekkalna ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 073 2013), pie Ziepniekkalna ielas 21B saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.04.2021.

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Priedaines ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 9010), pie Priedaines ielas 25A

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Priedaines ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 9010), pie Priedaines ielas 25A.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Kalpaka bulvārī 13 (kadastra apzīmējums 0100 009 0057)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 19/21 cm Rīgā, Kalpaka bulvārī 13 (kadastra apzīmējums 0100 009 0057);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Lāčplēša ielā 86 (40. grupa, 42. grunts, kadastra apzīmējums 0100 040 0122)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 osi ø 38 cm Rīgā, Lāčplēša ielā 86 (40. grupa, 42. grunts, kadastra apzīmējums 0100 040 0122).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Kaivas ielā 49A (kadastra apzīmējums 0100 092 0342)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 25 cm Rīgā, Kaivas ielā 49A (kadastra apzīmējums 0100 092 0342);
 2. atļaut cirst 1 ozolu ø 28 cm Rīgā, Kaivas ielā 49A (kadastra apzīmējums 0100 092 0342);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 127,49 EUR (viens simts divdesmit septiņi euro, četrdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 024 9010, pie Krišjāņa Valdemāra ielas 104

Nolemj:

 1. atļaut cirst kalstošus 3 bērzus ø 36, 38, 32 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 024 9010, pie Krišjāņa Valdemāra ielas 104;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 120,67 EUR (viens simts divdesmit euro, sešdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 4. šķērslīnijā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 087 0057)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 bērzus ø 24, 14 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 26 cm), 21 cm, 1 apsi ø 25 cm Rīgā, Čiekurkalna 4. šķērslīnijā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 087 0057);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 14/14/16 (celma caurmērs 46 cm) un 1 ošlapu kļavu ø 29 cm Rīgā, Čiekurkalna 4. šķērslīnijā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 087 0057);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 152,99 EUR (viens simts piecdesmit divi euro, deviņdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
475 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.