RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 24 (08.06.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece, komisijas priekšsēdētāja vietniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 6 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 12 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par patvaļīgu koku ciršanu saistībā ar būvniecību Rīgā, Morica ielā 22 (64. grupa, 160. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 gobas ø 25/20 cm un 1 zirgkastaņas ø 20 cm Rīgā, Morica ielā 22 (64. grupa, 160. grunts) patvaļīgu ciršanu 554,91 EUR (pieci simti piecdesmit četri euro, deviņdesmit viens cents).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 188 (27. grupa, 71. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 31 cm Rīgā, Brīvības ielā 188 (27. grupa, 71. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 330,82 EUR (trīs simti trīsdesmit euro, astoņdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Laboratorijas ielā 2 (35. grupa, 49. grunts) un Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 124 (35. grupa, 53. grunts), pie Laboratorijas ielas 2 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 ozolus ø 72, 76 cm Rīgā, Laboratorijas ielā 2 (35. grupa, 49. grunts);
 2. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • 2 ozolus ø 35, 56 cm, 1 liepu ø 46 cm, 1 osi ø 58 cm Rīgā, Laboratorijas ielā 2 (35. grupa, 49. grunts);
  • 1 kļavu ø 68 cm Rīga, Aleksandra Čaka ielā 124 (35. grupa, 53. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nosakāms 5613,23 EUR (pieci tūkstoši seši simti trīspadsmit euro, divdesmit trīs centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 6E (121. grupa, 300. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 0967) saistībā ar būvju nojaukšanu

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 bērzus ø 49, 38, 43, 25 cm Rīgā, Krustpils ielā 6E (121. grupa, 300. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 0967) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 661,64 EUR (seši simti sešdesmit viens euro, sešdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Žagatu ielā 11 (70. grupa, 574. grunts, kadastra apzīmējums 0100 070 0516), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 kļavas ø 54, 54, 44 cm Rīgā, Žagatu ielā 11 (70. grupa, 574. grunts, kadastra apzīmējums 0100 070 0516).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 14I (18. grupa, 2007. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 8 bērzus ø 46, 32, 29/31, 45, 38, 65/53, 49, 53 cm, 2 papeles ø 45/70/70, 74 cm Rīgā, Hanzas ielā 14I (18. grupa, 2007. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 6917,31 EUR (seši tūkstoši deviņi simti septiņpadsmit euro, trīsdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Bukultu ielā 1D (14. grupa, 78. grunts, kadastra apzīmējums 0100 014 0077) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 7 ošlapu kļavas ø 25, 17 (celma caurmērs 23 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 19 (celma caurmērs 26 cm), 23/16/33, 19/17/31 cm Rīgā, Bukultu ielā 1D (14. grupa, 78. grunts, kadastra apzīmējums 0100 014 0077) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 799,06 EUR (septiņi simti deviņdesmit deviņi euro, seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Imantas 6. līnijā 3C (93. grupa, 630. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0602)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.07.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Slokas ielā 179 (80. grupa, 2144. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 robīnijas ø 23, 27 cm Rīgā, Slokas ielā 179 (80. grupa, 2144. grunts).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Tālavas gatvē 7 (117. grupa, 203. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 smiltsērkšķi ø 30 cm un 1 pīlādzi ø 18/20 cm Rīgā, Tālavas gatvē 7 (117. grupa, 203. grunts);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Loka ielas sarkanajās līnijās (80. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 9006), pie Loka ielas 14 un par koka ciršanu Rīgā, Kuldīgas ielas sarkanajās līnijās (60. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 060 9003), pie Kuldīgas ielas 31

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  • 1 priedi ø 56 cm Rīgā, Loka ielas sarkanajās līnijās (80. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 9006), pie Loka ielas 14;
  • 1 osi ø 35 cm Rīgā, Kuldīgas ielas sarkanajās līnijās (60. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 060 9003), pie Kuldīgas ielas 31;
 1. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Baseina ielā 2 (76. grupa, 333. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 44, 75 cm Rīgā, Baseina ielā 2 (76. grupa, 333. grunts);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 47 cm Rīgā, Baseina ielā 2 (76. grupa, 333. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 214,00 EUR (divi simti četrpadsmit euro, nulle centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 73 (31. grupa, 2008. grunts), pie Lāčplēša ielas 73A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 34 cm Rīgā, Lāčplēša ielā 73 (31. grupa, 2008. grunts), pie Lāčplēša ielas 73A;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 48,38EUR (četrdesmit astoņi euro, trīsdesmit astoņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Lokomotīves ielas sarkanajās līnijās (126. grupa, 9000. grunts), pie Lokomotīves ielas 141

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 apses ø 60, 61 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 126 9000, pie Lokomotīves ielas 141;
 2. atļaut cirst 1 apsi ø 41 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 126 9000, pie Lokomotīves ielas 141;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 74,67 EUR (septiņdesmit četri euro, sešdesmit septiņi centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 250 (72. grupa, 410. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 40 cm Rīgā, Maskavas ielā 250 (72. grupa, 410. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 72,85 EUR (septiņdesmit divi euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Juglas ielā 2C (92. grupa, 68. grunts) un Juglas ielā 2 (92. grupa, 98. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  • 5 vītolus ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 56, 47/35, 54, 38 cm Rīgā, Juglas ielā 2 (92. grupa, 98. grunts);
  • 9 vītolus ø 36, 32, 63, 33/46, 41, 19 (celma caurmērs 23 cm), 36, 34, 37/15 cm Rīgā, Juglas ielā 2C (92. grupa, 68. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 752,90 EUR (septiņi simti piecdesmit divi euro, deviņdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Trīsciema 5. līnijā 1 (113. grupa, 2628. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 23/10/15/14/23/19/16 cm Rīgā, Trīsciema 5. līnijā 1 (113. grupa, 2628. grunts).

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Atlantijas ielā 87 (120. grupa, 2456. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.07.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Aplokciema ielā bez numura (68. grupa, 2006. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli 46 cm (Nr. 7624) Rīgā, Aplokciema ielā bez numura (68. grupa, 2006. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 83,78 EUR (astoņdesmit trīs euro, septiņdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
515 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.