RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 28 (08.07.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts,Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

Rīgas domes deputāts V. Petrovs
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte M. Veinberga
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. K. Zīverte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 12 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 14 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par koka ciršanu Rīgā, Kurzemes prospektā 160A (117. grupa, 201. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 30 cm Rīgā, Kurzemes prospektā 160A (117. grupa, 201. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 128,06 EUR (viens simts divdesmit astoņi euro, seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

2. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Kaplavas ielā 10A (107. grupa, 2199. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 41 cm Rīgā, Kaplavas ielā 10A (107. grupa, 2199. grunts);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 47 cm, 5 kļavas ø 33, 35, 74, 56, 65 cm, 1 apsi ø 32 cm un 1 egli ø 25 cm Rīgā, Kaplavas ielā 10A (107. grupa, 2199. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2768,62 EUR (divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit astoņi euro, sešdesmit divi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

3. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielā 43 (50. grupa, 28. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 21 cm (Inventarizācijā Nr. 7459), 1 blīgznu ø 23 cm (Nr. 7460), 3 kļavas ø 19 (celma caurmērs 23 cm), 23, 26 cm (Nr. 7439, 7451, 7450) un 1 ievu ø 17 cm (celma caurmērs 20 cm; Nr. 7445) Rīgā, Mūkusalas ielā 43 (50. grupa, 28. grunts);
 2. atļaut cirst 5 ošlapu kļavas ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 18/11 (celma caurmērs 26 cm), 20, 22 cm, 9 gobas ø 16/19 (celma caurmērs 32 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 20/12/16, 21, 21, 23/26/16, 27, 27, 38 cm, 13 kļavas ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 20, 22, 23, 24, 32, 33, 35/30 cm un 3 blīgznas ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 21 cm Rīgā, Mūkusalas ielā 43 (50. grupa, 28. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 14654,16 EUR (četrpadsmit tūkstoši seši simti piecdesmit četri euro, sešpadsmit centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

4. Par koku ciršanu Rīgā, Graudu ielā 10 (73. grupa, 32. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0526) un Rīgā, Graudu ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 073 0218), pie Graudu ielas 10 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • 1 ošlapu kļavu ø 18 cm (celma caurmērs 21 cm) un 1 kļavu ø 28/17/26/24 cm Rīgā, Graudu ielā 10 (73. grupa, 32. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0526);
  • 9 ošlapu kļavas ø 16 (celma caurmērs 23 cm), 16/12 (celma caurmērs 25 cm), 17 (celma caurmērs 20 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm), 21, 24/21/20, 25, 26, 35 cm, 1 papeli ø 38 cm, 1 kļavu ø 28 cm un 1 bērzu ø 30 cm Rīgā, Graudu ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 073 0218), pie Graudu ielas 10;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2126,10 EUR (divi tūkstoši viens simts divdesmit seši euro, desmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

5. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Skaistkalnes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 073 0243), pie Skaistkalnes ielas 17 un par koku ciršanu Rīgā, Skaistkalnes ielā 17 (73. grupa, 209. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 49 cm Rīgā, Skaistkalnes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 073 0243), pie Skaistkalnes ielas 17;
 2. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 52 cm un 1 liepu ø 45 cm Rīgā, Skaistkalnes ielā 17 (73. grupa, 209. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 561,75 EUR (pieci simti sešdesmit viens euro, septiņdesmit pieci centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

6. Par koku ciršanu Rīgā, Bērzlapu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 0184), pretī Vienības gatvei 162A, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 27/21 cm Rīgā, Bērzlapu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 0184), pretī Vienības gatvei 162A pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 409,79 EUR (četri simti deviņi euro, septiņdemsit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

7. Par koka ciršanu Rīgā, Drustu ielā 31 (105. grupa, 30. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 43 cm Rīgā, Drustu ielā 31 (105. grupa, 30. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 367,10 EUR (trīs simti sešdesmit septiņi euro, desmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

8. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 29 (58. grupa, 152. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 56 cm Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 29 (58. grupa, 152. grunts);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 36 cm Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 29 (58. grupa, 152. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 307,34 EUR (trīs simti septiņi euro, trīsdesmit četri centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

9. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Cēsu ielā 19 (26. grupa, 104. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.08.2019.

 

10. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ēvalda Valtera ielā 44 (92. grupa, 2182. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.08.2019.

 

11. Par informācijas sniegšanu un par atteikumu uzsākt publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā bez numura, Sergeja Eizenšteina ielā bez numura (122. grupa, 2121. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt uzsākt publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā bez numura; Sergeja Eizenšteina ielā bez numura (122. grupa, 2121. grunts) saistībā ar būvniecību.

 

12. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu saistībā ar Lojas ielas izbūvi Rīgā

Nolemj:

lūgt Iesniedzējam līdz 30.08.2019. iesniegt Būvvaldes Apstādījumu inspekcijā nepieciešamos dokumentus: dokumentu, kas apliecina meža zemes un ārpus meža zemes robežas objektam; koriģētu ģenerālplāna skici, kurā atzīmēti dabā esoši cirst paredzētie koki; šķērsprofilu griezumus Lojas ielai, kur attēloti ielas izbūves risinājumi un līmeņu starpības risinājumi un informāciju, kādi pasākumi tiks ievēroti, lai nepasliktinātu saglabāt paredzēto koku augšanas stāvokli, pie līmeņu starpības izlīdzināšanas darbiem.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ielejas ielā 42 (108. grupa, 2062. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.08.2019.

 

2. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Flotes ielā 9 (103. grupa, 135. grunts) un Rīgā, Flotes ielas sarkanajās līnijās (103. grupa, 2062. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.08.2019.

 

3. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Biešu ielas sarkanajās līnijās (54. grupa, 9004. grunts) un par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Indriķa ielā 8A (54. grupa, 55. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 2 kļavu ø 37, 58 cm ciršanu Rīgā, Biešu ielas sarkanajās līnijās (54. grupa, 9004. grunts);
 2. atteikt atļaut cirst 3 kļavas ø 69, 65, 36 cm un 1 ošlapu kļavu ø 39 cm Rīgā, Indriķa ielā 8A (54. grupa, 55. grunts).;
 3. atļaut cirst 5 kļavas ø 21, 32, 46, 40, 23 cm un 2 bērzus ø 23, 22 cm Rīgā, Indriķa ielā 8A (54. grupa, 55. grunts).;
 4. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

4. Par koku ciršanu Rīgā, Volguntes ielā 42 (76. grupa, 125. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 24, 31/21 cm un 1 bērzu 18 (celma caurmērs 26 cm) Rīgā, Volguntes ielā 42 (76. grupa, 125. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 203,99 EUR (divi simti trīs euro, deviņdesmit deviņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

5. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Liesmas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 0222), pie Liesmas ielas 4

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Liesmas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 0222), pie Liesmas ielas 4.

 

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Codes ielā 41A (106. grupa, 2302. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.08.2019.

 

7. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Šampētera ielā bez numura (76. grupa, 177. grunts; kadastra apzīmējums 0100 076 0162), pie Šampētera ielas 1A

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Šampētera ielā bez numura (76. grupa, 177. grunts; kadastra apzīmējums 0100 076 0162), pie Šampētera ielas 1A.

 

8. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Robežu ielā 31 (75. grupa, 315. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Robežu ielā 31 (75. grupa, 315. grunts).

 

9. Par koka ciršanu Rīgā, Dīķa ielā 15 (74. grupa, 591. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 54 cm Rīgā, Dīķa ielā 15 (74. grupa, 591. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 122,94 EUR (viens simts divdesmit divi euro, deviņdesmit četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

10. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Zaubes ielā 8 (24. grupa, 108. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 08.2019. līdz 09.09.2019. rīkot publisko apspriešanu par 1 oša ø 46/37 cm Rīgā, Zaubes ielā 8 (24. grupa, 108. grunts) ciršanu;
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 08.2019. Ne vēlāk kā līdz 26.08.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 08.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā Rīgā, Zaubes ielā 8 (24. grupa, 108. grunts) (pie žoga Zaubes ielas pusē).
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.2019.

 

11. Par koka ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 15 (121. grupa, 2449. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 baltegli ø 38 cm Rīgā, Krustpils ielā 15 (121. grupa, 2449. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 173,02 EUR (viens simts septiņdesmit trīs euro, divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

12. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 4 (78. grupa, 2032. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.10.2019.

 

13. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Mazajā Juglas ielā 47 (123. grupa, 2156. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst aizsargājamu koku – 1 kļavu ø 99 cm Rīgā, Mazajā Juglas ielā 47 (123. grupa, 2156. grunts).

 

14. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 24 (86. grupa, 2034. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.09.2019.

0 Patīk
452 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.