Sēdi vada:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā ainavu arhitekteM. Veinberga
  
Komisijas locekļi:  
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieces K. Zīvertes p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceA. Maderniece
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekteL. Tomiņa
  
Protokolē:  
Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 16 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 23 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Liepājas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 075 2223), pie Liepājas ielas 37, Rīgā, Mežotnes ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 075 9999, kadastra apzīmējums 0100 075 9001), pretim Mežotnes ielai 24, Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 075 9999, kadastra apzīmējums 0100 075 0687), pretim Liepājas ielai 76, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.09.2022.

1.2.2. § Par koka ciršanu Rīgā, Katrīnas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 011 0002) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalnu kļavu ø 17/24 cm Rīgā, Katrīnas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 011 0002) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 875,06 EUR (astoņi simti septiņdesmit pieci euro, seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Vēžu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 012 0022)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Vēžu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 012 0022).

1.2.4. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Valmieras ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 038 0101)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 5 bērzus ø, 41, 29, 29, 37/39, 17/18 cm (celma caurmērs 35 cm) Rīgā, Valmieras ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 038 0101);
 2. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  •  28 kokus – 6 zirgkastaņas ø 15 (celma caurmērs 22 cm), 20, 24, 39, 48, 51 cm, 5 bērzus ø 20/26, 27, 34, 48, 58 cm, 2 pīlādžus ø 17 (celma caurmērs 25 cm), 31 cm, 8 liepas ø 25, 31, 43, 44, 45, 47, 48, 51 cm, 5 kļavas ø 37, 37, 38, 41, 50 cm, 1 sarkano ozolu ø 33 cm, 1 ošlapu kļavu ø 44 cm Rīgā, Valmieras ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 038 0101);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 19403.01 EUR (deviņpadsmit tūkstoši četri simti trīs euro, viens cents);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Laktas ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 018 0250) saistībā ar būvniecību, un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 06.09.2022. līdz 19.09.2022. rīkot publisko apspriešanu par 34 koku10 blīgznu ø 36, 21/24/13/11/22/16/15/19/22, 13/11/13, 21, 13, 7/9/12/12/18, 10/11/12/15/16, 12/14/17, 9/12, 8/9/16/8 cm; 7 bērzu ø 30, 25, 21, 20, 62, 35, 32 cm; 1 pīlādža ø 10/10/10/11 cm (celma caurmērs 24 cm), 9 ošlapu kļavu ø 21, 17, 11/13/13/13/15/15/15/16/18, 8/9/9/10/12, 10/17, 14/15/18, 9/12, 11/14, 20/10 cm; 1 apses ø 35 cm; 1 papeles ø 12/15/16 cm (celma caurmērs 38 cm); 3 balto vītolu ø 49, 16/32, 17 cm; 1 kļavas ø 15 cm (celma caurmērs 22 cm); 1 gobas ø 12/12/14/18 cm (celma caurmērs 40 cm) ciršanu Rīgā, Laktas ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 018 0250);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 30.08.2022. Ne vēlāk kā līdz 05.09.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 05.09.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.10.2022.

1.2.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Sēlpils ielā 9

(kadastra apzīmējums 0100 064 2025) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.09.2022.

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Grants ielā 36 (kadastra apzīmējums 0100 110 0102) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 7 apses ø 17 (celma caurmērs 23 cm), 19 (celma caurmērs 25 cm, 16 (celma caurmērs 23 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 20, 16 (celma caurmērs 21 cm), 20 cm, 4 priedes ø 20, 48, 40, 32 cm, 1 liepu ø 17/18/23 cm un 1 bērzu ø 23/28 cm Rīgā, Grants ielā 36 (kadastra apzīmējums 0100 110 0102) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2326,39 EUR (divi tūkstoši trīs simti divdesmit seši euro, trīsdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Dzintara ielā 67 (kadastra apzīmējums 0100 108 2034)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Dzintara ielā 67 (kadastra apzīmējums 0100 108 2034).

1.2.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 2. līnijā 55 (kadastra apzīmējums 0100 088 0056) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.09.2022.

1.2.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ķīšezera ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 084 2144) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.09.2022.

1.2.11. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Marsa gatvē 7 (kadastra apzīmējums 0100 071 1495), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 32 cm Rīgā, Marsa gatvē 7 (kadastra apzīmējums 0100 071 1495).

1.2.12. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 045 0110), pie Kalna ielas 6 un Rīgā, Kalna ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 045 0111) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  • 2 ievas ø 24, 22 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 045 0110), pie Kalna ielas 6;
  • 1 ievu ø 27 cm un 1 liepu ø 49 cm Rīgā, Kalna ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 045 0111);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 729,93 EUR (septiņi simti divdesmit deviņi euro, deviņdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.13. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Linezera ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 092 0481) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.09.2022.

1.2.14. § Par koku ciršanu Rīgā, Linezera ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 092 0481) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 1 apsi ø 51 cm, 2 priedes ø 42, 21 cm, 1 kļavu ø 25 cm, 1 bērzu ø 47 cm un 3 egles ø 49, 49 53 cm Rīgā, Linezera ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 092 0481) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;

1.2.15. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Juglas ielā 13 (kadastra numurs 0100 092 0303, kadastra apzīmējums 0100 092 0634) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 46 cm un 1 kļavu ø 46 cm Rīgā, Juglas ielā 13 (kadastra numurs 0100 092 0303, kadastra apzīmējums 0100 092 0634);
 2. 1 zirgkastaņu ø 24/28 cm, 6 kļavas ø 43/30, 47, 38, 28/36/22, 23, 37 cm, 1 ošlapu kļavu ø 42 cm, 2 Holandes liepas ø 66, 71 cm, 4 gobas ø 34, 29, 71, 89 cm un 1 vilkābeli ø 12/17/15 cm Rīgā, Juglas ielā 13 (kadastra numurs 0100 092 0303, kadastra apzīmējums 0100 092 0634) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5871,91 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti septiņdesmit viens euro, deviņdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.16. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 092 2517), pie Ēvalda Valtera ielas 44, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 092 2521), pie Ēvalda Valtera ielas 44, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 092 2522), pie Ēvalda Valtera ielas 44, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 092 2523), pie Ēvalda Valtera ielas 44, Rīgā, Ēvalda Valtera ielā 44 (kadastra numurs 0100 092 2182; kadastra apzīmējumu 0100 092 0834) un Rīgā, Ēvalda Valtera iela 11 (kadastra numurs 01400 092 0601; kadastra apzīmējums 0100 092 0174) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  • 2 priedes ø 47, 45 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējumiem 0100 092 2517), pie Ēvalda Valtera ielas 44;
  • 2 papeles ø 24, 12/14/12/11 (celma caurmērs 26 cm), 2 vītolus ø 28/18, 20 cm un 1 blīgznu ø 39 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 092 2521), pie Ēvalda Valtera ielas 44;
  • 1 gobu ø 18/18/19/18 (celma caurmērs 52 cm) Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 092 2522), pie Ēvalda Valtera ielas 44;
  • 2 ievas ø 11/12/11/11 (celma caurmērs 37 cm),22 cm, 2 priedes ø 19 (celma caurmērs 22 cm), 20 cm, 2 bērzus ø 16 (celma caurmērs 23 cm), 21 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 092 2523), pie Ēvalda Valtera ielas 44;
  • 1 bērzu ø 29 cm un 2 papeles ø 27/28, 20/10/16 cm Rīgā, Ēvalda Valtera ielā 44 (kadastra numurs 0100 092 2182; kadastra apzīmējumu 0100 092 0834);
  • 4 priedes ø 30, 20, 23, 18 (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Valtera ielā 11 (kadastra numurs 01400 092 0601; kadastra apzīmējums 0100 092 0174);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4269,48 EUR (četri tūkstoši divi simti sešdesmit deviņi euro, četrdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 182 (kadastra numurs 0100 082 0268, kadastra apzīmējums 0100 082 0314)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.09.2022.

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Virgas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 082 0053) un Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 082 0387), pretim Gaviezes ielai 11

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.09.2022.

1.3.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Kantora ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 105 0150)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 51 cm Rīgā, Kantora ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 105 0150);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 232,21 EUR (divi simti trīsdesmit divi euro, divdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 60 (kadastra numurs 0100 052 0180, kadastra apzīmējums 0100 052 0162)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 45 cm, 1 Balto vītolu ø 53 cm Rīgā, Bauskas ielā 60 (kadastra numurs 0100 052 0180, kadastra apzīmējums 0100 052 0162);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 198,98 EUR (viens simts deviņdesmit astoņi euro, deviņdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Tukuma ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 056 0107)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 lapegli ø 36 cm, 1 gobu ø 32 cm Rīgā, Tukuma ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 056 0107);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 309,61 EUR (trīs simti deviņi euro, sešdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Lenču ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 018 0062)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 63 cm Rīgā, Lenču ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 018 0062);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Tallinas ielā 58 (kadastra apzīmējums 0100 034 0008)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Tallinas ielā 58 (kadastra apzīmējums 0100 034 0008).

1.3.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 37B (kadastra apzīmējums 0100 093 0323)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 vītolus ø 97, 85 cm, 1 osi ø 74 cm, 2 liepas ø 40, 45 cm, 2 ozolus ø 39, 29 cm atļaut cirst 1 egli ø 41 cm Rīgā, Jūrmalas gatve 37B (kadastra apzīmējums 0100 093 0323);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 186,68 EUR (simtu astoņdesmit seši euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Kooperatīva ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 093 0076)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 53 cm Rīgā, Kooperatīva ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 093 0076);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 48,26 EUR (četrdesmit astoņi euro, divdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 35 (kadastra apzīmējums 0100 093 0023)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 35 (kadastra apzīmējums 0100 093 0023).

1.3.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Baltegļu ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 080 0630)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 apsi ø 33 cm un 3 blīgznas ø 18, 23, 20 cm Rīgā, Baltegļu ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 080 0630);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 171,20 EUR (simtu septiņdesmit viens euro, divdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Imantas ielā 3 B (kadastra apzīmējums 0100 093 0742)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ievu ø 35 cm Rīgā, Imantas ielā 3B (kadastra apzīmējums 0100 093 0742);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 79,68 EUR (septiņdesmit deviņi euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Pureņu ielā 4A (kadastra apzīmējums 0100 082 2043)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Pureņu ielā 4A (kadastra apzīmējums 0100 082 2043).

1.3.14. § Par koka ciršanu Rīgā, Pakalnes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 120 0531)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 46 cm Rīgā, Pakalnes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 120 0531);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 209,45 EUR (divi simti deviņi euro, četrdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ilzenes ielā 1D (kadastra apzīmējums 0100 012 0197)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.09.2022.

1.3.16. § Par koka ciršanu Rīgā, Sila ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 121 2156)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 92 cm Rīgā, Sila ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 121 2156);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 418,89 EUR (četri simti astoņpadsmit euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par koka ciršanu Rīgā, Aiviekstes ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 046 0115)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 36 cm Rīgā, Aiviekstes ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 046 0115);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 163,91 EUR (viens simts euro, deviņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.18. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Rudens ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 121 2454)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.09.2022.

1.3.19. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Salacas ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 072 0039)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 papeles ø 70, 75 cm Rīgā, Salacas ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 072 0039).

1.3.20. § Par koka ciršanu Rīgā, Vizlas ielā 1 (kadastra numurs 0100 078 2245; kadastra apzīmējums 0100 078 0188)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 39 cm Rīgā, Vizlas ielā 1 (kadastra numurs 0100 078 2245; kadastra apzīmējums 0100 078 0188);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.21. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 092 0214; kadastra apzīmējums 0100 092 2610), pie Aizpriežu ielas 50

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.09.2022.

1.3.22. § Par koku ciršanu Rīgā, Juglas ielā 2 (kadastra numurs 0100 092 0620, kadastra apzīmējums 0100 092 0098) un Rīgā, Juglas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 092 9999, kadastra apzīmējums 0100 092 9010), pie Juglas ielas 2

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  • 1 vītolu ø 98 cm Rīgā, Juglas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 092 9999, kadastra apzīmējums 0100 092 9010), pie Juglas ielas 2;
  • 1 riekstkoku ø 55/37 cm, Rīgā, Juglas ielā 2 (kadastra numurs 0100 092 0620, kadastra apzīmējums 0100 092 0098);
  • 1 vītolu ø 75/65 cm, Rīgā, Juglas ielā 2 (kadastra numurs 0100 092 0620, kadastra apzīmējums 0100 092 0098);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 517,25 EUR (pieci simti septiņpadsmit euro, divdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.23. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 071 2006), pie Gunāra Astras ielas 13

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 071 2006), pie Gunāra Astras ielas 13.

0 Patīk
307 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.