Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis  

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja           A.Dubava  
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja       I.Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas eksperteI. Kukule  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte  
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieksA.Urtāns  

Protokolē:

Komisijas priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksO.Cvetkova  

Darba kārtībā:

 • 13 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 32 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 3 jautājumi par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā;
 • 5 jautājumi par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 054 0101) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 39 cm Rīgā, Vienības gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 054 0101) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 332,95 EUR (trīs simti trīsdesmit divi euro, deviņdesmit pieci centi).

1.2.2. §bPar administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rītausmas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 107 2343) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.12.2021.

1.2.3. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Pūces ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 071 2559) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 kļavas ø 37, 34, 37/38 cm Rīgā, Pūces ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 071 2559);
 2. Rīgā, Pūces ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 071 2559) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Baņutas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 127 0435, kadastra apzīmējums 0100 127 0424), pie Baņutas ielas 9 un Rīgā, Berģu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 127 0518, kadastra apzīmējums 0100 127 0088), pie Berģu ielas 74 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:

 1. 1 bērzu ø 37 cm Rīgā, Baņutas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 127 0435, kadastra apzīmējums 0100 127 0424), pie Baņutas ielas 9;
 2. 1 bērzu ø 37 cm Rīgā, Berģu ielas sarkanās līnijas (kadastra numurs 0100 127 0518, kadastra apzīmējums 0100 127 0088), pie Berģu ielas 74.

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Ūdeļu ielā 20 (kadastra numurs 0100 123 0053 kadastra apzīmējums 0100 123 0086) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 75 cm, 3 blīgznas ø 30/29/42/26/47, 19/32/35/38/40, 30/14 cm, 2 bērzus ø 21, 36 cm Rīgā, Ūdeļu ielā 20 (kadastra numurs 0100 123 0053 kadastra apzīmējums 0100 123 0086) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1803,94 EUR (viens tūkstotis astoņi simti trīs euro, deviņdesmit četri centi);

1.2.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 122 2117) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 25/38 cm Rīgā, Hipokrāta ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 122 2117) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 537,84 EUR (pieci simti trīsdesmit septiņi euro, astoņdesmit četri centi);

1.2.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku Rīgā, Nīcgales ielā 17A (kadastra apzīmējums 0100 070 2297) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējumi 0100 070 0152) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.12.2021.

1.2.8. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kaplavas ielā 2C (kadastra apzīmējums 0100 107 0025) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.12.2021.

1.2.9. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Paula Lejiņa ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 093 0129), pie Paula Lejiņa ielas 3 saistībā ar

Nolemj:

 1. 16.11.2021. līdz 29.11.2021. rīkot publisko apspriešanu par 1 vītola ø 45/27/35/40 cm, 1 kļavas ø 30 cm, 1 ozola ø 90 cm un 1 zirgkastaņas ø 53 cm ciršanu Rīgā, Paula Lejiņa ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 093 0129), pie Paula Lejiņa ielas 3;
 2. līdz 09.11.2021. Ne vēlāk kā līdz 15.11.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. līdz 15.11.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. līdz 17.12.2021.

1.2.10. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Beberbeķu 5. līnijas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 082 0593), pie Beberbeķu 5. līnijas 8B saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.12.2021.

1.2.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Tīklu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 062 2095) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 30/43 cm, 1 liepu ø 32 cm un 1 kļavu ø 23 cm Rīgā, Tīklu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 062 2095) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 594,19 EUR (pieci simti deviņdesmit četri euro, deviņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 94 (kadastra apzīmējums 0100 033 0136) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.01.2022.

1.2.13. § Par koku ciršanu Rīgā, Ēvalda Valtera ielā 44 (kadastra apzīmējums 0100 092 2182) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 28 bērzus ø 27 (Nr.1), 14 (celma caurmērs 20 cm, Nr.10), 14/17/17 (Nr.11), 21 (Nr.13), 21 (Nr.14), 17 (celma caurmērs 25 cm, Nr.23, 24 grupa), 17 (celma caurmērs 28 cm, Nr.23, 24 grupa), 13 (celma caurmērs 22 cm, Nr.23, 24 grupa), 15 (celma caurmērs 27 cm, Nr.25), 15/12 (celma caurmērs 25 cm, Nr.30), 24 (Nr.53), 18 (celma caurmērs 24 cm, Nr.56), 22 (Nr.59), 22 (Nr.60), 15 (celma caurmērs 20 cm, Nr.63), 17 (celma caurmērs 20 cm, Nr.65), 16 (celma caurmērs 23 cm, Nr.68), 18 (celma caurmērs 23 cm, Nr.69), 16 (celma caurmērs 22 cm, Nr.70), 27 (Nr.72), 27 (Nr.72), 25 (Nr.73), 19 (Nr.74), 18 (celma caurmērs 25 cm, Nr.76), 18 (celma caurmērs 24 cm, Nr.80), 28 (Nr.81), 24 (Nr.84), 21 (Nr.85), 16/15/14 (Nr.91) cm, 3 kļavas ø 29 (Nr.2), 15/18 (Nr.16), 18/11 (Nr.17) cm, 35 priedes ø 30 (Nr.12), 15 (celma caurmērs 22 cm, Nr.15), 15 (celma caurmērs 23 cm, Nr.31), 15 (celma caurmērs 22 cm, Nr.32), 20 (Nr.33), 30 (Nr.34), 30 (Nr.35), 17 (celma caurmērs 24 cm, Nr.41), 22/24 (Nr.48), 26 (Nr.49), 15 (celma caurmērs 22 cm, Nr.50), 19 (celma caurmērs 23 cm, Nr.54), 18 (celma caurmērs 22 cm, Nr.55), 22 (Nr.57), 25 (Nr.61), 16 (celma caurmērs 20 cm, Nr.64), 16 (celma caurmērs 20 cm, Nr.75), 28 (Nr.89), 18/16 (Nr.90), 25 (Nr.92), 24/23 (Nr.93), 29 (Nr.94), 16 (celma caurmērs 20 cm, Nr.95), 27 (Nr.104), 25 (Nr.115), 21/22 (Nr.116), 20 (Nr.117), 27 (Nr.118), 27 (Nr.119), 29 (Nr.120), 28 (Nr.121), 25 (Nr.122), 22 (Nr.123), 29 (Nr.127), 29 (Nr.128) cm, 5 blīgznas ø 19/17/18/17 (Nr. 8), 18/17 (Nr.9), 27/22/38 (Nr. 20), 25/43/20/20 (Nr.21), 25/19/35/28 (Nr.22) cm Rīgā, Ēvalda Valtera ielā 44 (kadastra apzīmējums 0100 092 2182) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 12342,34 EUR (divpadsmit tūkstoši trīs simti četrdesmit divi euro, trīsdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2.2.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 056 0245 un 0100 056 406), pie Kolkasraga ielas saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.12.2021.

2.2.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kooperatīva ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 093 0070) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.12.2021.

2.2.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0115)

Nolemj:

atļaut cirst 1 bērzu ø 30 cm (inventarizācijas Nr. 2935) Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0115) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Sabiles ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 059 2047), pie Sabiles ielas 15B

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 robīniju ø 13/15/18/21 cm Rīgā, Sabiles ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 059 2047) pie Sabiles ielas 15B;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 305,07 EUR (trīs simti pieci euro, septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

akts stājies spēkā pie Rīgas domes priekšsēdētāja, Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539.

1.3.2. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 257 (kadastra apzīmējums 0100 086 0023)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 1 bērza ø 43 cm ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 257 (kadastra apzīmējums 0100 086 0023).

1.3.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Linezera ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 092 0336)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 58 cm, 1 ozolu ø 48 cm un 1 liepu ø 43 cm Rīgā, Linezera ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 092 0336);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 27.09.2021. lēmuma (protokols Nr. 39, 1.3.3.§) “Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Ūdeļu ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 123 2195)” atcelšanu daļā par zaudējumu par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu

Nolemj:

atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 27.09.2021. lēmumu (protokols Nr. 39, 1.3.3.§) “Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Ūdeļu ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 123 2195)” daļā, ar kuru noteikts zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 598,74 EUR (pieci simti deviņdesmit astoņi euro, septiņdesmit četri centi) un daļā, ar kuru noteikts, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību.

1.3.5. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 070 0213)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 070 0213).

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema 8. šķērslīnijā 10 (kadastra apzīmējums 0100 114 0685), Jaunciema kapu teritorijā

Nolemj:

 1. 1 priedi ø 40 cm Rīgā, Jaunciema 8. šķērslīnijā 10 (kadastra apzīmējums 0100 114 0685), Jaunciema kapu teritorijā;

1.3.7. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Murjāņu ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 124 0139)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Murjāņu ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 124 0139).

1.3.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Codes ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 106 0707)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 melnalksni ø 46 cm Rīgā, Codes ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 106 0707);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 41,89 EUR (četrdesmit viens euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Zemītes ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 075 0391)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.12.2021.

1.3.10. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jāņa Endzelīna ielā 44 (kadastra apzīmējums 0100 076 0038)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.12.2021.

1.3.11. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bukas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 074 0445)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.12.2021.

1.3.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Šampētera ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 076 0184)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 44 cm Rīgā, Šampētera ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 076 0184);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 20,03 EUR (divdesmit euro, trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par koka ciršanu Rīgā, Beberbeķu 9. līnijā 10 (kadastra apzīmējums 0100 082 0181)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 47 cm Rīgā, Beberbeķu 9. līnijā 10 (kadastra apzīmējums 0100 082 0181);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 107,00 EUR (viens simts septiņi euro, nulle centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 98 (kadastra apzīmējums 0100 033 0024)

nolemj: Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 98 (kadastra apzīmējums 0100 033 0024).

1.3.15. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 107A (kadastra apzīmējums 0100 080 2227)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.12.2021.

1.3.16. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Vērgales ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 082 1411), pie Vērgales ielas 18 un par koku ciršanu Rīgā, Vērgales ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 082 2754)

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 2 melnalkšņu ø 58, 46 cm ciršanu Rīgā, Vērgales ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 082 1411), pie Vērgales ielas 18.
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 55 cm Rīgā, Vērgales ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 082 2754);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 125,21 EUR (viens simts divdesmit pieci euro, divdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Stūres ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 077 0082)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst ievu ø 49 cm un papeli ø 108 cm Rīgā, Stūres ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 077 0082).

1.3.18. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Kurzemes prospektā 1A (kadastra apzīmējums 0100 093 0656)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 6 bērzus ø 63, 48, 49, 48, 53, 53  cm Rīgā, Kurzemes prospektā 1A (kadastra apzīmējums 0100 093 0656);
 2. atļaut cirst 2 kļavas ø 19 (celma caurmērs 25 cm), 46 cm un 1 bērzu ø 32 cm Rīgā, Kurzemes prospektā 1A (kadastra apzīmējums 0100 093 0656);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 368,81 EUR (trīs simti sešdesmit astoņi euro, astoņdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.19. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Ķemmdziju iela 25 (kadastra apzīmējums 0100 110 2053)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 47 cm Rīgā, Ķemmdziju ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 110 2053);
 2. atļaut cirst 2 bērzus ø 25, 25 cm Rīgā, Ķemmdziju ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 110 2053);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 113,82 EUR (viens simts trīspadsmit euro, astoņdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

akts stājies spēkā pie Rīgas domes priekšsēdētāja, Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539.

1.3.20. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 064 0152), pie Slokas ielas 55

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 56 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 064 0152), pie Slokas ielas 55;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 25,50 EUR (divdesmit pieci euro, piecdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.21. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzirciema ielā 109 (kadastra apzīmējums 0100 077 0184)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.12.2021.

1.3.22. § Par koka ciršanu Rīgā, Vecā Buļļu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 067 0165)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 53 cm Rīgā, Vecā Buļļu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 067 0165;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 120,66 EUR (viens simts divdesmit euro, sešdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms kokā ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.23. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Ķiburgas ielā 11E (kadastra apzīmējums 0100 082 1381)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 bērzus ø 17 (celma caurmērs 29 cm), 23, 25 cm Rīgā, Ķiburgas ielā 11E (kadastra apzīmējums 0100 082 1381);
 2. atļaut cirst 5 blīgznas ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 21/24/13, 11/12/13/14 (celma caurmērs 32 cm), 33, 17/27 cm Rīgā, Ķiburgas ielā 11E (kadastra apzīmējums 0100 082 1381);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 367,90 EUR (trīs simti sešdesmit septiņi euro, deviņdesmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.24. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Buļļu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 80 9007), pie Buļļu ielas 58

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.12.2021.

1.3.25. § Par koka ciršanu Rīgā, Kleistu ielā 83 (kadastra apzīmējums 0100 104 2039)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 39/44 cm Rīgā, Kleistu ielā 83 (kadastra apzīmējums 0100 104 2039);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 377,91 EUR (trīs simti septiņdesmit septiņi euro, deviņdesmit viens centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.26. § Par koka ciršanu Rīgā, Cidoniju ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 125 0130) pie Cidoniju ielas 43

Nolemj:

 1. Rīgā, Cidoniju ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 125 0130) pie Cidoniju ielas 43;

akts stājies spēkā, pie Rīgas domes priekšsēdētāja, Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539.

1.3.27. § Par koku ciršanu Rīgā, Ilūkstes ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 121 1297)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 18 cm (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm) un 1 papeli ø 51 cm Rīgā, Ilūkstes ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 121 1297);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 133,87 EUR (viens simts trīsdesmit trīs euro, astoņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.28. § Par koka ciršanu Rīgā, Grēcinieku ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 001 0145)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 koku robīniju ø 46 cm. Rīgā, Grēcinieku ielā 10 ( kadastra apzīmējums 0100 001 0145).
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.29. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Stopiņu ielā 4A (kadastra apzīmējums 0100 071 0125) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 nokareno zeltzaru vītolu ø 50 cm un 1 trauslo vītolu ø 98 cm Rīgā Stopiņu ielā 4A (kadastra apzīmējums 0100 071 0125).

1.3.30. § Par koka ciršanu Rīgā, Ludzas ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 045 0121) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 63 cm Rīgā, Ludzas ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 045 0121);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 114,74 EUR (viens simts četrpadsmit euro, septiņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.31. § Par koka ciršanu Rīgā, Pavasara gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 2266), pie ēkas Pavasara gatvē 3 saistībā ar teritorijas kopšanu.

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 14 cm (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, Pavasara gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 2266), pie ēkas Pavasara gatvē 3;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 63,74 EUR (sešdesmit trīs euro, septiņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.32. § Par koka ciršanu Rīgā, Sarkandaugavas ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 016 0129)

Nolemj:

 1. Rīgā, Sarkandaugavas ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 016 0129);

2.3.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Spāres ielā 1B (kadastra apzīmējums 0100 075 0553) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.12.2021.

2.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 050 2037) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.12.2021.

2.3.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 101 (kadastra apzīmējums 0100 107 0153) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.12.2021.

2.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Šcecinas ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 084 0106) un Rīgā, Kokneses prospektā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 084 0072) pie Šcecinas ielas 3

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.11.2021.

2.3.5. § Par atteikumu izskatīt pēc būtības iesniegumu par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 19.04.2021. lēmumā (protokols Nr. 16, 1.3.19. §) noteikto zaudējuma atlīdzību par koka ciršanu Rīgā, Ceļinieku ielā 10

(kadastra apzīmējums 0100 016 0066)

Nolemj:

atteikt izskatīt pēc būtības Višvadžīta (Vishvajeet) 27.09.2021. iesniegumu (reģistrēts Nr. DA-21-2171-pi).

0 Patīk
449 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.