Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi: 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldesInženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte  L. Tomiņa    
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 6 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 5 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Senču ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 026 0143) saistībā ar būvniecību, un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 07.02.2023. līdz 20.02.2023. rīkot publisko apspriešanu par 1 pīlādža ø 20/11/7 cm ciršanu Rīgā, Senču ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 026 0143);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 31.01.2023. Ne vēlāk kā līdz 06.02.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 06.02.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.03.2023.

1.2.2. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Senču ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 026 0145) saistībā ar būvniecību, un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 07.02.2023. līdz 20.02.2023. rīkot publisko apspriešanu par 1 bērza ø 43 cm ciršanu Rīgā, Senču ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 026 0145);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 31.01.2023. Ne vēlāk kā līdz 06.02.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 06.02.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.03.2023.

1.2.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 050 0107) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 7/6/6 cm (celma caurmērs 23 cm) un 1 blīgznu ø 24 cm Rīgā, Jelgavas ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 050 0107) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 610,41 EUR (seši simti desmit euro, četrdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 035 0169), pie Aleksandra Čaka ielas 160 un Rīgā, Kroņu ielā 20A (kadastra apzīmējums 0100 070 2366) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 31.01.2023. līdz 13.02.2023. rīkot publisko apspriešanu par 7 liepu ø 38, 44, 36, 34, 38, 42, 39 cm ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 035 0169), pie Aleksandra Čaka ielas 160 un par 1 liepu ø 35 cm un 4 ošlapu kļavu ø 12/22/23, 31, 24, 14/16 cm (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm) ciršanu Rīgā, Kroņu ielā 20A (kadastra apzīmējums 0100 070 2366);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 24.01.2023. Ne vēlāk kā līdz 30.01.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 30.01.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā.

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Zirņu salas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 125 0541; kadastra numurs 01001 250 542), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 blīgznu ø 11 cm (celma caurmērs 24 cm), 2 papeles ø 25/26, 25 cm, 1 vītolu ø 44/29/16 cm Rīgā, Zirņu salas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 125 0541; kadastra numurs 01001 250 542) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.6. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Hipokrāta ielā 18 (kadastra numurs 0100 122 0297, kadastra apzīmējums 0100 122 0289) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Hipokrāta ielā 18 (kadastra numurs 0100 122 0297, kadastra apzīmējums 0100 122 0289).

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Zvārdes ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 083 0002)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 tūju ø 47 cm Rīgā, Zvārdes ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 083 0002);
 2. atļaut cirst 1 tūju ø 26 cm Rīgā, Zvārdes ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 083 0002);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 47,35 EUR (četrdesmit septiņi euro, trīsdesmit pieci centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 24 (kadastra apzīmējums 0100 093 0010)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.02.2023.

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 83 (kadastra apzīmējums 0100 063 0070)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.02.2023.

1.3.4. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Meža prospektā 52 (kadastra apzīmējums 0100 094 0166)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 58 cm Rīgā, Meža prospektā 52 (kadastra apzīmējums 0100 094 0166);
 2. atļaut cirst 1 priedi ø 55 cm Rīgā, Meža prospektā 52 (kadastra apzīmējums 0100 094 0166);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 250,43 EUR (divi simti piecdesmit euro, četrdesmit trīs centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ziemeļblāzmas ielā 42 (kadastra apzīmējums 0100 111 1015)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.02.2023.

0 Patīk
281 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.