RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 11 (09.03.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece – Komisijas priekšsēdētāja vietniece E. Piņķe
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 22 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 21 jautājums par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Kaņepju ielā 1 (100. grupa, 38. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 liepas ø 25 cm, 1 bērza ø 40 cm un 1 egles ø 25 сm Rīgā, Kaņepju ielā 1 (100. grupa, 38. grunts) patvaļīgu ciršanu 398,41 EUR (trīs simti deviņdesmit astoņi euro, četrdesmit viens cents).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Beberbeķu ielā 34A (82. grupa, 499. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 49 cm Rīgā, Beberbeķu ielā 34A (82. grupa, 499. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 418,32 EUR (četri simti astoņpadsmit euro, trīsdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 170A (73. grupa, 28. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0068) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.04.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Amālijas ielā 17 (57. grupa, 61. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.04.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dāliju ielā 14 (105. grupa, 58. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.04.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Melnsila ielā 9 (59. grupa, 156. grunts) un Rīgā, Melnsila ielas sarkanajās līnijās (59. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 059 2047), pie Melnsila ielas 7 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.05.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ziepniekkalna ielā 21B (73. grupa, 359. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0537) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.04.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ventspils ielas sarkanajās līnijās (56. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 056 2097) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.05.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 19A (57. grupa, 40. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

lūgt Iesniedzējam līdz 07.04.2020. iesniegt Būvvaldes Apstādījumu inspekcijā informāciju par to, vai zemesgabalā ir paredzēta pazemes stāvu izbūve un ja tāda ir paredzēta, tad iesniegt ģenerālplāna skici ar norādītām pazemes stāva robežām Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 19A (57. grupa, 40. grunts).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielā 78A (52. grupa, 55. grunts; kadastra apzīmējums 0100 052 0108) saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 17 bērzus ø 23, 25, 25, 25, 26, 27, 30, 30, 32, 32, 33, 35, 34, 34, 35, 38, 40 cm Rīgā, Mūkusalas ielā 78A (52. grupa, 55. grunts; kadastra apzīmējums 0100 052 0108);
 2. saistībā ar būvniecību:
  • atļaut cirst 19 apses ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 20 cm), 17/13 (celma caurmērs 25 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 20, 20, 20, 20, 20, 21, 23, 23, 24, 25/22, 25, 25, 28, 32 cm, 5 bērzus ø 15 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 22, 23, 26  cm, 14 vītolus ø 14/20, 17/15/17 (celma caurmērs 25 cm), 20/21, 21/17/16/14/11/11, 24/30, 26/26/19, 27/29/22, 28/72, 29, 32, 37, 39/41/28, 45/36/36, 46/25 cm, 7 blīgznas ø 10/11/11/12 (celma caurmērs 30 cm), 11/15/22, 12/15/14/14 (celma caurmērs 30 cm), 14/12 (celma caurmērs 30 cm), 16/11/11/9/15/12/12/14/14 (celma caurmērs 36 cm), 19 (celma caurmērs 29 cm), 23/21/12 cm un 1 papeli ø 72 cm Rīgā, Mūkusalas ielā 78A (52. grupa, 55. grunts; kadastra apzīmējums 0100 052 0108) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 7310,42 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti desmit euro, četrdesmit divi centi);
  • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 3. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  • atļaut cirst 6 apses ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 20, 20, 24, 32/30/27/30, 36 cm, 5 bērzus ø 15 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 29 cm), 22, 22/16 cm, 7 blīgznas ø 13 (celma caurmērs 23 cm), 17 (celma caurmērs 20 cm), 20, 20, 20, 20/12, 22 cm, 6 vītolus 17/17/15 (celma caurmērs 25 cm), 24/14/23/17/25/25/12/38, 25/23, 31/38/56/38/60, 38/20, 48/27/24/20/44/13/36 cm un 1 papeli ø 43/47 cm Rīgā, Mūkusalas ielā 78A (52. grupa, 55. grunts; kadastra apzīmējums 0100 052 0108);
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2507,06 EUR (divi tūkstoši pieci simti septiņi euro, seši centi);
  • noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Stabu ielā 80 (32. grupa, 47. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 12.05.2020. līdz 25.05.2020. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 liepas ø 32 cm un 1 bērza ø 31 cm ciršanu Rīgā, Stabu ielā 80 (32. grupa, 47. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 05.05.2020. Ne vēlāk kā līdz 11.05.2020. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 05.05.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Stabu ielas pusē, pie Stabu ielas80 žoga);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.06.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Laboratorijas ielā 2 (35. grupa, 49. grunts) un Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 124 (35. grupa, 53. grunts), pie Laboratorijas ielas 2 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.05.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Lauku ielā 14 (36. grupa, 99. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 bērzus ø 51, 24, 52, 37, 48 cm Rīgā, Lauku ielā 14 (36. grupa, 99. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2262,37 EUR (divi tūkstoši divi simti sešdesmit divi euro, trīsdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Daugavpils ielā 13 (39. grupa, 125. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 19/18/12 cm (celma caurmērs 35 cm) Rīgā, Daugavpils ielā 13 (39. grupa, 125. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 167,33 EUR (viens simts sešdesmit septiņi euro, trīsdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 39 (121. grupa, 2052. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 21, 22 cm, 1 blīgznu ø 30/18 cm, 1 kļavu ø 15 cm (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 39 (121. grupa, 2052. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 475,53 EUR (četri simts septiņdesmit pieci euro, piecdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Zaķusalas krastmalā 21 (51. grupa, 51. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 25 cm, 1 bērzu ø 37 cm, 8 vītolus ø 26, 81, 50, 30, 20/20, 32, 40, 30/28/35 cm, 22 papeles ø 54, 54, 35, 50/15/15, 54, 20, 66/40, 30, 20, 28, 28, 28, 23, 24, 32, 31, 24/21, 23/18, 17 (celma caurmērs 24 cm), 24, 31/24, 17/20 cm, 8 ošlapu kļavas ø 31, 36/22, 21/12, 26/14, 32/29, 32/28/29/41, 32, 40 cm Rīgā, Zaķusalas krastmalā 21 (51. grupa, 51. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 6118,67 EUR (seši tūkstoši viens simts astoņpadsmit euro, sešdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā bez numura (125. grupa, 6437. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.05.2020.

 

 1. Par publiskās apspriešanas atkārtotu rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 62 (24. grupa, 342. grunts, kadastra apzīmējums 0100 024 0405) saistībā ar būvniecību un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 11.03.2020. līdz 24.03.2020. atkārtoti rīkot publisko apspriešanu par 2 ozolu ø 56, 82 cm, 1 zirgkastaņas ø 83 cm, 7 aso egļu ø 35, 35, 21, 18 (celma caurmērs 23 cm), 26, 25, 19 (celma caurmērs 24 cm) cm, 5 kļavu ø 41, 41, 31, 55, 31/30 cm, 2 bērzu ø 45, 51 cm Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 62 (24. grupa, 342. grunts, kadastra apzīmējums 0100 024 0405) ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 10.03.2020. Ne vēlāk kā līdz 10.03.2020. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 10.03.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 62 (24. grupa, 342. grunts), Krišjāņa Valdemāra ielas pusē, labi redzamā vietā, kur tā ir pamanāma, skaidri izlasāma un kur ir vislielākā iedzīvotāju plūsma;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.04.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Aizkraukles ielā 21 (115. grupa, 307. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 1 kļavu ø 45 cm, 1 ciedru priedi ø 20 cm un 1 ošlapu kļavu ø 45 cm Rīgā, Aizkraukles ielā 21 (115. grupa, 307. grunts) attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Gaujas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 090 9000), zemesgabalā bez adreses, kadastra apzīmējums 0100 090 0010 un zemesgabalā bez adreses, kadastra apzīmējums 0100 017 0090 saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 31.03.2020. līdz 15.04.2020. rīkot publisko apspriešanu par 29 liepu ø 54, 43, 40, 60, 37, 42, 45, 40, 39, 45, 42, 46, 43, 47, 43, 42, 43, 37, 40, 43, 37, 36, 39, 39, 49, 33, 33, 33, 38 cm un 1 kļavas ø 16/11 (celma caurmērs 40 cm) cm ciršanu Rīgā, Gaujas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 090 9000), par 1 gobas ø 20/20 cm ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses, kadastra apzīmējums 0100 090 0010 un par 1 ošlapu kļavas ø 35/35/35/35 cm ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses, kadastra apzīmējums 0100 017 0090;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 23.03.2020. Ne vēlāk kā līdz 30.03.2020. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 30.03.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Gaujas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 090 9000).
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.05.2020.

 

 1. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 03.02.2020. lēmuma (protokols Nr. 6., 1.2.10. §) “Par koku ciršanu Rīgā, Tālivalža ielā; Āraišu ielā bez numura (115. grupa, 2033. grunts) saistībā ar būvniecību” atcelšanu un par koku ciršanu Rīgā, Tālivalža ielā; Āraišu ielā bez numura (115. grupa, 2033. grunts) saistībā ar būvniecību un par koka ciršanu saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 03.02.2020. lēmumu (protokols Nr. 6., 1.2.10. §) “Par koku ciršanu Rīgā, Tālivalža ielā; Āraišu ielā bez numura (115. grupa, 2033. grunts) saistībā ar būvniecību”;
 2. saistībā ar savrupmājas būvniecību:
  • atļaut cirst 1 bērzu ø 45 cm, 1 kļavu ø 55 cm, pīlādžu puduri ar pīlādžu stumbriem ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 19 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm) cm Rīgā, Tālivalža ielā; Āraišu ielā bez numura (115. grupa, 2033. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 883,61 EUR (astoņi simti astoņdesmit trīs euro, sešdesmit viens cents);
  • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
 3. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  • atļaut cirst 1 papeli ø 90 cm Rīgā, Tālivalža ielā; Āraišu ielā bez numura (115. grupa, 2033. grunts);
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 163,91 EUR (viens simts sešdesmit trīs euro, deviņdesmit viens cents);
  • noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Krapes ielā 1 (68. grupa, 211. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 gobas ø 31, 39 cm Rīgā, Krapes ielā 1 (68. grupa, 211. grunts);
 2. atļaut cirst 2 liepas ø 50, 35 cm un 1 bērzu ø 50 cm Rīgā, Krapes ielā 1 (68. grupa, 211. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 939,09 EUR (deviņi simti trīsdesmit deviņi euro, deviņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema gatvē 326 (113. grupa, 291. grunts) saistībā ar nojaukšanas darbiem

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 priedes ø 20, 20, 20 cm Rīgā, Jaunciema gatvē 326 (113. grupa, 291. grunts);
 2. atļaut cirst 12 ošlapu kļavas ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 17/16/18, 17 (celma caurmērs 22 cm), 20, 15 (celma caurmērs 20 cm), 20, 20, 25, 30/20 cm, 1 blīgznu ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 5 apses ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 30, 15/15 (celma caurmērs lielāks par 20 cm), 20, 20 cm, Rīgā, Jaunciema gatvē 326 (113. grupa, 291. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1403,52 EUR (viens tūkstotis četri simti trīs euro, piecdesmit divi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Beberbeķu ielā 34A (82. grupa, 499. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 osi ø 76 cm Rīgā, Beberbeķu ielā 34A (82. grupa, 499. grunts).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 106 (82. grupa, 591. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 1038)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 42/39 , 36/37/40/40 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 106 (82. grupa, 591. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 1038);
 2. atļaut cirst 1 sarkano ozolu ø 52 cm un 1 liepu ø 51 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 106 (82. grupa, 591. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 1038);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 283,21 EUR (divi simti astoņdesmit trīs euro, divdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 83 (63. grupa, 70. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 34 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā 83 (63. grupa, 70. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 154,81 EUR (viens simts piecdesmit četri euro, astoņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Kuldīgas ielā 19A (63. grupa, 2074. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 kļavas ø 35, 35, 36/31 cm Rīgā, Kuldīgas ielā 19A (63. grupa, 2074. grunts).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Vecajā Buļļu ielā 6 (67. grupa, 114. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 50 cm Rīgā, Vecajā Buļļu ielā 6 (67. grupa, 114. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 227,66 EUR (divi simti divdesmit septiņi euro, sešdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 20 (55. grupa, 172. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.04.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 (54. grupa, 27. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.04.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 36 (54. grupa, 69. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.04.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Priedaines ielā 17A (99. grupa, 2109. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.04.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kartupeļu ielā 37 (73. grupa, 534. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0518)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.04.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bišu ielā 1 (58. grupa, 58. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.04.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Atgāzenes ielā 26 (74. grupa, 60. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 8 bērzus ø 46, 34, 38/50, 36, 36, 28, 34, 58 cm Rīgā, Atgāzenes ielā 26 (74. grupa, 60. grunts):
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Valguma ielā 4A (49. grupa, 253. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 bērzus ø 33, 35, 46 cm Rīgā, Valguma ielā 4A (49. grupa, 253. grunts).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Šampētera ielā 125 (81. grupa, 309. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 78 cm Rīgā, Šampētera ielā 125 (81. grupa, 309. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 71,03 EUR (septiņdesmit viens euro, trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 40 (29. grupa, 18. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 57 cm Rīgā, Bruņinieku ielā 40 (29. grupa, 18. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 648,83 EUR (seši simti četrdesmit astoņi euro, astoņdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Krāslavas ielā 9 (40. grupa, 73. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.05.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Pildas ielā 27 (118. grupa, 101. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu kļavu ø 29 cm Rīgā, Pildas ielā 27 (118. grupa, 101. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 26,41 EUR (divdesmit seši euro, četrdesmit viens cents);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Tilta ielā 14 (16. grupa, 93. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.05.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Kārļa Vatsona ielā 17 (84. grupa, 251. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 39 cm Rīgā, Kārļa Vatsona ielā 17 (84. grupa, 251. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 177,57 EUR (viens simts septiņdesmit septiņi euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanuRīgā, Tadenavas ielā 1 (127. grupa, 197. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 priedes ø 39, 47 cm Rīgā, Tadenavas ielā 1 (127. grupa, 197. grunts);
 2. atļaut cirst 1 priedi ø 50 cm Rīgā, Tadenavas ielā 1 (127. grupa, 197. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 227,66 EUR (divi simti divdesmit septiņi euro, sešdesmit seši centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Atlantijas ielā 54 (120. grupa, 2499. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 1 bērza ø 46 cm un 1 priedes ø 47 cm ciršanu Rīgā, Atlantijas ielā 54 (120. grupa, 2499. grunts).

0 Patīk
425 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.