RĪGAS DOMES

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 40 (09.10.2023.)

Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietnieces p.i. Rīgas domes Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK.Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas būvinženiere      L. Plēpe
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane.
  

Darba kārtībā:

 • 6 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 23 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Skaistkalnes ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 073 0157) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 55 cm Rīgā, Skaistkalnes ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 073 0157);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 19 cm, 4 ošlapu kļavas ø 39, 37, 46, 22/24 cm, 5 blīgznas ø 30, 20, 14, 19, 47 cm, 4 liepas ø 17, 18, 17, 22 cm, 1 bērzu ø 54 cm, 1 gobu ø 28 cm Rīgā, Skaistkalnes ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 073 0157) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2281,16 EUR (divi tūkstoši divi simti astoņdesmit viens euro, sešpadsmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Tumes ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 073 2199) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 27, 21 cm, 1 kļavu ø 9/10 cm un 2 bērzus ø 28/33, 18/21 cm Rīgā, Tumes ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 073 2199) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 752,98 EUR (septiņi simti piecdesmit divi euro, deviņdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Lejupes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 119 0364 8001; zemes vienības kadastra apzīmējums, kuras sastāvā ietilpst zemes vienības daļa 0100 119 0474), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 35 cm Rīgā, Lejupes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 119 0364 8001; zemes vienības kadastra apzīmējums, kuras sastāvā ietilpst zemes vienības daļa 0100 119 0474);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 40 cm Rīgā, Lejupes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 119 0364 8001; zemes vienības kadastra apzīmējums, kuras sastāvā ietilpst zemes vienības daļa 0100 119 0474) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 341,49 EUR (trīs simti četrdesmit viens euro, četrdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Grenču ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 099 0052) un Rīgā, Grenču ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 099 0636), pie Grenču ielas 5, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.11.2023.

1.2.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Dārziņu 1. līnijā 16 (kadastra apzīmējums 0100 125 6881), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 50 cm Rīgā, Dārziņu 1. līnijā 16 (kadastra apzīmējums 0100 125 6881) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 213,43 EUR (divi simti trīspadsmit euro, četrdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Sitas ielā 23A (kadastra apzīmējums 0100 121 1813; kadastra numurs 01001211867), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.11.2023.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Volguntes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 076 9004), pie Volguntes ielas 50A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 73 cm Rīgā, Volguntes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 076 9004), pie Volguntes ielas 50A;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par atteikumu atļaut cirst koks un par koka ciršanu Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0115)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 63 cm un 1 kļavu ø 59 cm Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0115);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 40/45 cm Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0115);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Basu ielā 6A (kadastra apzīmējums 0100 107 0556)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 37 cm Rīgā, Basu ielā 6A (kadastra apzīmējums 0100 107 0556);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 67,39 EUR (sešdesmit septiņi euro, trīsdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Bramberģes ielā 55 (kadastra apzīmējums 0100 106 0057)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 28 cm Rīgā, Bramberģes ielā 55 (kadastra apzīmējums 0100 106 0057);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 127,49 EUR (viens simts divdesmit septiņi euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bukaišu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 073 9999), pie Bukaišu ielas 1

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.11.2023.

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kantora ielā 22A (kadastra apzīmējums 0100 106 0348)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.11.2023.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 055 0037)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.11.2023.

1.3.8. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 073 0053), pie Dignājas ielas 18

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 24/33 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 073 0053), pie Dignājas ielas 18;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Olīvu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 054 0172), pie Olīvu ielas 3A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 36 cm Rīgā, Olīvu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 054 0172), pie Olīvu ielas 3A;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Dzirnavu ielā 157 (kadastra apzīmējums 0100 043 0035)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Dzirnavu ielā 157 (kadastra apzīmējums 0100 043 0035).

1.3.11. § Par atteikumu atļaut cirst koka Rīgā, Vīksnes ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 117 0243)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 26/49/52 cm Rīgā, Vīksnes ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 117 0243).

1.3.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 117 0104), pie Slokas ielas 207 un Rīgā, Slokas ielā 207

(kadastra apzīmējums 0100 117 2039)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.11.2023.

1.3.13. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Saulgožu ielā 36 (kadastra apzīmējums 0100 067 312)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 55 cm Rīgā, Saulgožu ielā 36 (kadastra apzīmējums 0100 067 312).

1.3.14. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Jāņa Asara ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 036 0002)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 gobu ø 78 cm Rīgā, Jāņa Asara ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 036 0002).

1.3.15. § Par koku ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums  0100 036 0121; kadastra numurs 01000360122), pie Vārnu ielas 13

Nolemj:

 1. atļaut cirst augošo 2 tūjas ø 12/ 3/ 4/ 4/ 7  cm ( celma caurmērs 24 cm), ø 14/13/12/5 cm (celma caurmērs 26 cm) Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums  0100 036 0121; kadastra numurs 01000360122), pie Vārnu ielas 13;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ludzas ielā 42 (kadastra apzīmējums 0100 044 0106; kadastra numurs 01000440019)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.11.2023.

1.3.17. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Vizlas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 078 0113)

Nolemj:

 pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.11.2023.

1.3.18. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Turgeņeva ielā 21A (kadastra apzīmējums 0100 041 0014)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.10.2023.

1.3.19. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Prūšu ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 078 0053; kadastra numurs  01000780027), pie Prūšu ielas 38

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Prūšu ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 078 0053; kadastra numurs  01000780027), pie Prūšu ielas 38.

1.3.20. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Rencēnu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 121 0884)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.11.2023.

1.3.21. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Poruka ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 094 0125)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.11.2023.

1.3.22. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Viesuļu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 120 1194)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.11.2023.

1.3.23. § Par koka ciršanu Rīgā, Mazsalacas ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 120 0096)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 43 cm Rīgā, Mazsalacas ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 120 0096);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 195,79 EUR (viens simts deviņdesmit pieci euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
239 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.