Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis 

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja       I.Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA.Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas eksperteI. Kukule  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalītes p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājaL. Sarma
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka A. Urtāna p.i. Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietnieks projektēšanas jautājumosV. Bakanovs 

Protokolē:

Komisijas priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksO.Cvetkova 

Darba kārtībā:

 • 11 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 8 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 146 (kadastra apzīmējums 0100 107 0573) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.02.2022.

1.2.2. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Rītausmas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 107 2343) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 62 cm, 1 gobu ø 19 (celma caurmērs 25 cm) cm, 5 kļavas ø 26, 21, 48, 30, 26 cm un 17 apses, kuru celma caurmērs ir lielāks par 20 cm ø 18, 15, 16, 20, 21, 20, 15, 22, 17, 17, 18, 15, 16, 16, 17, 18, 23 cm. Rīgā, Rītausmas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 107 2343);
 2. atļaut cirst 48 apses, kuru celma caurmērs nav mazāks par 20 cm – ø 21, 15, 20, 19, 23, 19, 21, 17, 19, 19, 21, 15, 16, 20, 18, 19, 17, 19, 16, 19, 17, 16, 18, 19, 18, 16, 15, 17, 16, 15, 18, 15, 18, 19, 16, 21, 18, 18, 16, 19, 19, 18, 15, 19, 21, 15, 18, 19 cm, 18 bērzus, kuru celma caurmērs nav mazāks par 20 cm ø 17/18, 16, 19, 13, 14, 15, 18, 16/15, 14, 17, 16, 16/14, 16, 15, 14, 15, 16, 26 cm, 1 kļavu ø 34 cm, 1 ozolu ø 23 cm, 7 blīgznas ø 16/13/10/9 (celma caurmērs 41 cm), 21/15/19/38 cm, 14/14 (celma caurmērs 25 cm), 13/16 (celma caurmērs 22 cm), 14/18 (celma caurmērs 28 cm), 25/10, 38 cm, 2 priedes ø 20, 17 (celma caurmērs 21 cm) cm Rīgā, Rītausmas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 107 2343) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 6044,32 EUR (seši tūkstoši četrdesmit četri euro, trīsdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Raudas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 075 9999, kadastra apzīmējums 0100 075 0007) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Raudas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 075 9999, kadastra apzīmējums 0100 075 0007), pie Kārļa Ulmaņa gatves 71.

1.2.4. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 054 0194), pie Friča Brīvzemnieka ielas 1

Nolemj:

atļaut cirst 1 liepu ø 53 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 054 0194), pie Friča Brīvzemnieka ielas 1.

1.2.5. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 103 (kadastra apzīmējums 0100 107 0010) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 35 cm Rīgā, Vienības gatvē 103 (kadastra apzīmējums 0100 107 0010);
 2. atļaut cirst 1 lapegli ø 20 cm, 4 bērzus ø 21, 26, 41, 35 cm, 6 melnalkšņus ø 31, 23, 29, 27, 28, 39 cm Rīgā, Vienības gatvē 103 (kadastra apzīmējums 0100 107 0010) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1496,57 EUR (viens tūkstotis četri simti deviņdesmit seši euro, piecdesmit septiņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bernātu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 084 0291) saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.03.2021.

1.2.7. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 97 (kadastra apzīmējums 0100 121 2596) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā Krustpils ielā 97 (kadastra apzīmējums 0100 121 2596).

1.2.8. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 94 (kadastra apzīmējums 0100 033 0136) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 94 (kadastra apzīmējums 0100 033 0136).

1.2.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Kojusalas ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 048 0032), Rīgā, Kojusalas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 048 0041), pie Kojusalas ielas 15, Rīgā, Miera dārza teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 048 0039), pie Kojusalas ielas 15 un Rīgā, Balvu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 048 0085), pie Kojusalas ielas 15 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst kopā 11 kokus pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  • 3 kļavas ø 61, 50, 35 cm, 1 bērzu ø 52 cm Rīgā, Kojusalas ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 048 0032);
  • 1 ošlapu kļavu ø 15/14 cm, 1 apsi ø 24/14 cm un 2 blīgznas ø 25, 25 cm Rīgā, Kojusalas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 048 0041) pie Kojusalas ielas 15,
  • 2 kļavas ø 86, 54 cm Rīgā, Miera dārza teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 048 0039) pie Kojusalas ielas 15;
  • 1 ošlapu kļavu ø 40 cm Rīgā, Balvu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 048 0085) pie Kojusalas ielas 15;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3199,75 EUR (trīs tūkstoši viens simts deviņdesmit deviņi euro, septiņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 25A (kadastra apzīmējums 0100 078 2165) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 81 cm un 3 liepas ø 41, 39, 35 cm Rīgā, Prūšu ielā 25A (kadastra apzīmējums 0100 078 2165);
 2. Rīgā, Prūšu ielā 25A (kadastra apzīmējums 0100 078 2165) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;

1.2.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 143 (kadastra apzīmējums 0100 121 1470) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 69 cm, 2 apses ø 20, 21 cm, 4 ošlapu kļavas ø 8/4/3/12/10/5/13/6 (celma caurmērs sasniedz 20 cm), 14/12/5/14/11 (celma caurmērs sasniedz 20 cm), 3/13/7/4/7 (celma caurmērs sasniedz 20 cm), 7/8/6/6/7/9/10/10 (celma caurmērs sasniedz 20 cm), cm 1 osi ø 6/10/11 (celma caurmērs sasniedz 20 cm) cm, 7 bērzus ø 51/45, 34, 29/25, 31, 43, 19/24, 14 (celma caurmērs 20 cm) cm, 1 priedi ø 15 cm (celma caurmērs sasniedz 20 cm), 2 melnalkšņus ø 10/18/12/13/12/18 (celma caurmērs sasniedz 20 cm), 28/15/9/37 cm Rīgā, Krustpils ielā 143 (kadastra apzīmējums 0100 121 1470) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4277,98 EUR (četri tūkstoši divi simti septiņdesmit septiņi euro, deviņdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Spāres ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 075 2042) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Spāres ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 075 2042).

1.3.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Silenes ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 074 0426) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.02.2022.

1.3.3. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 073 0370), pie Tumes ielas 25 saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 vītolus ø 47, 34, 32 cm, 1 apsi ø 35 cm, 3 blīgznas ø 19 (celma caurmērs 23 cm), 21, 34 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 073 0370), pie Tumes ielas 25;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 404,31 EUR (četri simti četri euro, trīsdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzirnavu ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 019 0029)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Dzirnavu ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 019 0029).

1.3.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 089 0140) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.03.2022.

1.3.6. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Mencu ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 101 0028) un Rīgā, Jomas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 101 0104), pie Mencu ielas 18

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 54 cm Rīgā, Mencu ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 101 0028);
 2. atļaut cirst:
  • 1 liepu ø 39 cm Rīgā, Mencu ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 101 0028);
  • 1 papeli ø 59 cm Rīgā, Jomas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 101 0104), pie Mencu ielas 18;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 285,03 EUR (divi simti astoņdesmit pieci euro, trīs centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ķiršu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 064 2110)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.02.2021.

1.3.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Ogres ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 072 0054) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 trauslo vītolu ø 81 cm Rīgā, Ogres ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 072 0054);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 147,52 EUR (viens simts četrdesmit septiņi euro, piecdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
522 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.