RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 19 (10.05.2021.)

Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētāja p.i., Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Freimanis

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas ekspertes p.i. I. Veļikanova
Būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitektes p.i. E. Mendziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdzes, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 6 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 19 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1.1.1. § Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Stērstu ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 073 0366), pie Stērstu ielas 26

Nolemj:

uzlikt par pienākumu […] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 37 apšu ø 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 32, 32, 32, 32, 32, 36, 36 cm un 1 kļavas ø 20 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Stērstu ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 073 0366), pie Stērstu ielas 26 2035,30 EUR (divi tūkstoši trīsdesmit pieci euro, trīsdesmit centi).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Zasulauka ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 076 0338) un Rīgā, Zasulauka ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 076 0257) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 56 cm un 1 bērzu ø 51 cm Rīgā, Zasulauka ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 076 0338);
 2. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • 1 bērzu ø 34 cm Rīgā, Zasulauka ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 076 0338);
  • 1 kļavu ø 58 cm Rīgā, Zasulauka ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 076 0257).
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 245,87 EUR (divi simti četrdesmit pieci euro, astoņdesmit septiņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Codes ielā 20A (kadastra numurs 0100 106 1043, kadastra apzīmējums 0100 106 1038) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 lapegli ø 28 cm un 1 aso egli ø 26 cm Rīgā, Codes ielā 20A (kadastra numurs 0100 106 1043, kadastra apzīmējums 0100 106 1038) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 461,01 EUR (četri simti sešdesmit viens euro, viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Ģertrūdes ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 022 9010) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 1 liepu ø 48 cm Rīgā Ģertrūdes ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 022 9010) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē.

 

1.2.4. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Sila ielā 15A (kadastra apzīmējums 0100 121 2472), Rīgā, Sila ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 121 9014), Rīgā, Sila ielā 31A (kadastra apzīmējumi 0100 121 4020) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Sila ielā bez adreses (kadastra apzīmējumi 0100 121 9014), Rīgā, Sila ielā 31A (kadastra apzīmējums 0100 121 4029) un Rīgā, Sila ielā 15A (kadastra apzīmējums 0100 121 2472).

 

1.2.5. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Invalīdu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 017 0052) saistībā ar teritorijas kopšanu, labiekārtojuma izveidi, ēkas pārbūvi un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 05.2021. līdz 31.05.2021. rīkot publisko apspriešanu par 27 koku – 1 gobas ø 17/9 (celma caurmērs 20 cm; Nr. 060789) cm, 22 kļavu ø 60 (Nr. 060718), 15 (celma caurmērs 20 cm; Nr. 060716), 73 (Nr. 060779), 63 (Nr. 060771), 43 (Nr. 060769), 61 (Nr. 060744), 51 (Nr. 060731), 49 (Nr. 060728), 68 (Nr. 060719), 54 (Nr. 060755), 54 (Nr. 060760), 70 (Nr. 060810), 53 (Nr. 060815), 41 (Nr. 060836), 20 (Nr. 060839), 45 (Nr. 065787), 92 (Nr. 065780), 66 (Nr. 065778), 41 (Nr. 065774), 42 (Nr. 065773), 40 (Nr. 065763), 67 (Nr. 065761) cm, 2 liepu ø 73 (Nr. 060746), 80 (Nr. 060717) cm un 2 Veimuta priežu ø 18 (celma caurmērs 22 cm; Nr. 060829), 19 (celma caurmērs 24 cm; Nr. 060830) cm ciršanu Rīgā, Invalīdu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 017 0052);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 05.2021. Ne vēlāk kā līdz 17.05.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 05.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (labi redzamā un cilvēkiem pieejamā vietā, netālu no Invalīdu ielas);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.2021.

 

1.2.6. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Liedaga ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 120 0155) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 5 priedes ø 33, 25, 33, 29, 37 cm Rīgā, Liedaga ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 120 0155).

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Gumijas ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 057 0108)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 66 cm Rīgā, Gumijas ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 057 0108);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 300,51 EUR (trīs simti euro, piecdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.2. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Meteora ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 056 0061)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Meteora ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 056 0061).

 

1.3.3. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Ziepniekkalna ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 073 2013), pie Ziepniekkalna ielas 21B

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ziepniekkalna ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 073 2013), pie Ziepniekkalna ielas 21B.

 

1.3.4. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Mežotnes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 075 9001), pie Mežotnes ielas 38B

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Mežotnes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 075 9001), pie Mežotnes ielas 38B.

 

1.3.5. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 103 (kadastra apzīmējums 0100 107 0010)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 103 (kadastra apzīmējums 0100 107 0010).

 

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 053 0260) un Rīgā, Bauskas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 053 0083)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.07.2021.

 

1.3.7. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Zalves ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 076 0117)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Zalves ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 076 0117).

 

1.3.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Imantas 18. līnijā 5A (kadastra numurs 0100 093 0760, kadastra apzīmējums 0100 093 0545)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 apsi ø 30/33 cm Rīgā, Imantas 18. līnijā 5A (kadastra numurs 0100093 0760, kadastra apzīmējums 0100 093 0545);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Brūkleņu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 105 9005), pie Dāliju ielas 8A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 robīniju ø 26 cm un 1 ievu ø 14/17/20 cm Rīgā, Brūkleņu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 105 9005), pie Dāliju ielas 8A;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 234,48 EUR (divi simti trīsdesmit četri euro, četrdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Kalna ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 045 0099)

Nolemj:

 1. atļaut cirst: 1 liepu ø 52 cm Rīgā, Kalna ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100045 0099);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 236,77 EUR (divi simti trīsdesmit seši euro septiņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 273 (kadastra numurs 0100 072 0087, kadastra apzīmējums 0100 072 0382)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kalstošas robīnijas ø 18/19/19 cm (celma caurmērs 43 cm), 7/16/16 cm (celma caurmērs 32 cm) Rīgā, Maskavas ielā 273 (kadastra numurs 0100 072 0087, kadastra apzīmējums 0100 072 0382);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.12. § Par koku ciršanu Rīgā, Grīšļu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 071 0817)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ozolus ø 25, 27 cm Rīgā, Grīšļu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100071 0817);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 236,77 EUR (divi simti trīsdesmit seši euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.13. § Par koka ciršanu Rīgā, Āraišu ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 089 0308)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 tūju ø 32 cm Rīgā, Āraišu ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100089 0308);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 7,29 EUR (septiņi euro, divdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.14. § Par koku ciršanu Rīgā, Spulgas ielā 2E (kadastra apzīmējums 0100 107 0449)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 100 un 102 cm Rīgā, Spulgas ielā 2E (kadastra apzīmējums 0100 107 0449);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 367,90 EUR (trīs simti sešdesmit septiņi euro, deviņdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.15. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 095 2113), pretī Viestura prospektam 37 K-1

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 papeles ø 48, 62, 63, 76, 79, 60 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 095 2113), pretī Viestura prospektam 37 K-1;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.16. § Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Augstienes ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 127 0395)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.06.2021.

 

1.3.17. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Augstienes ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 127 0395)  

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.06.2021.

 

1.3.18. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Lietus ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 120 0796)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.07.2021.

 

1.3.19. § Par koka ciršanu Rīgā, Airu ielā 79 (kadastra apzīmējums 0100 120 0885)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 parasto egli ø 51 cm Rīgā, Airu ielā 79 (kadastra apzīmējums 0100120 0885);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 232,21 EUR (divi simti trīsdesmit divi euro, divdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

0 Patīk
407 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.