RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 33 (10.08.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Freimanis

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā sainavu arhitektes p.i. E. Mendziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieces p.i. A. Maderniece
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 7 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 17 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lejupes ielā 5 (119. grupa, 364. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.10.2020.

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Beberbeķu 6. līnijā 2A (82. grupa, 2400. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Beberbeķu 6. līnijā 2A (82. grupa, 2400. grunts).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 11 (58. grupa, 17. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 kļavas ø 67, 51, 50 cm Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 11 (58. grupa, 17. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1434,25 EUR (viens tūkstotis četri simti trīsdesmit četri euro, divdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Dignājas ielā 10D (73. grupa, 362. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 33, 36 cm Rīgā, Dignājas ielā 10D (73. grupa, 362. grunts);
 2. atļaut cirst 4 bērzus ø 51, 37, 46, 38 cm, 3 priedes ø 27, 28, 31 cm un 9 pelēkās papeles ø 25, 31, 41, 35, 34, 28, 24, 34, 25 cm Rīgā, Dignājas ielā 10D (73. grupa, 362. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2414,34 EUR (divi tūkstoši četri simti četrpadsmit euro, trīsdesmit četri centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 2003. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 28 papeles ø 71, 49, 66, 33, 48, 38, 40, 55, 28, 52, 45, 38, 44, 42, 60, 46, 74, 45, 47, 38/48, 48/48, 75, 50, 48, 52, 45, 58, 48/58 cm, 1 bērzu ø 24 cm, 5 ošlapu kļavas ø 31/32, 30, 34, 40, 26/24 cm Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 2003. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 127 (44. grupa, 111. grunts) un Rīgā, Maskavas ielā bez numura (44. grupa, 2012. grunts), pie Maskavas ielas 127, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 48 cm Rīgā, Maskavas ielā 127 (44. grupa, 111. grunts);
 2. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:

2.1. 1 kļavu ø 33 cm Rīgā, Maskavas ielā 127 (44. grupa, 111. grunts);
2.2. 1 kļavu ø 22 cm Rīgā, Maskavas ielā bez numura (44. grupa, 2012. grunts), pie Maskavas ielas 127;

 1. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 469,55 EUR (četri simti sešdesmit deviņi euro, piecdesmit pieci centi);
 2. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Kvēles ielā bez numura, Rīgā, Tebras ielā bez numura, Rīgā, Palsas ielā bez numura (124. grupa, 2056. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 33/47/38, 48 cm, 1 ozolu ø 15 cm (celma caurmērs 21 cm), 5 apses ø 45, 33, 38, 31, 39 cm, 3 kļavas ø 14 (celma caurmērs 22 cm), 13 (celma caurmērs 21 cm), 20 cm Rīgā, Kvēles ielā bez numura, Rīgā, Tebras ielā bez numura, Rīgā, Palsas ielā bez numura (124. grupa, 2056. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1873,05  EUR (viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit trīs euro, pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Enkura ielā 7 (62. grupa, 155. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.10.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Lilijas ielā 17 (66. grupa, 180. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 68 cm Rīgā, Lilijas ielā 17 (66. grupa, 180. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 154,81 EUR (viens simts piecdesmit četri euro, astoņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Silikātu ielā 7A (110. grupa, 2016. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 37 cm Rīgā, Silikātu ielā 7A (110. grupa, 2016. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 67,39 EUR (sešdesmit septiņi euro, trīsdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Imantas 6. līnijā 14A (93. grupa, 244. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.10.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Saldus ielā 3A (66. grupa, 271. grunts) un par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (66. grupa, 386. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 74 cm Rīgā, Saldus ielā 3A (66. grupa, 271. grunts);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 44 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (66. grupa, 386. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 200,34 EUR (divi simti euro, trīsdesmit četri centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Ķiburgas ielā 13 (82. grupa, 65. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 48 cm Rīgā, Ķiburgas ielā 13 (82. grupa, 65. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 218,55 EUR (divi simti astoņpadsmit euro, piecdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Putnu ielā 2 (73. grupa, 3. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 78 cm un 1 liepu ø 64 cm Rīgā, Putnu ielā 2 (73. grupa, 3. grunts).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Purmsātu ielā 10 (82. grupa, 452. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 aso egli ø 35 cm Rīgā, Purmsātu ielā 10 (82. grupa, 452. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 159,36 EUR (viens simts piecdesmit deviņi euro, trīsdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Kapseļu ielā 14 (59. grupa, 219. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 26 cm Rīgā, Kapseļu ielā 14 (59. grupa, 219. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 118,38 EUR (viens simts astoņpadsmit euro, trīsdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Graudu ielā bez numura (107. grupa, 343. grunts), pie Graudu ielas 52 un Rīgā, Akmeņu ielā bez numura (49. grupa, 187. grunts; kadastra apzīmējums 0100 049 0182), pie Akmeņu ielas 30

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.09.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Tērbatas ielā 2D (5. grupa, 5. grunts), Vērmanes dārzā

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 38 cm Rīgā, Tērbatas ielā 2D (5. grupa, 5. grunts), Vērmanes dārzā.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Dārziņu 9. līnijas sarkanajās līnijās (125. grupa, 6924. grunts), pie Dārziņu 9. līnijas 25

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 48 cm Rīgā, Dārziņu 9. līnijas sarkanajās līnijās (125. grupa, 6924. grunts), pie Dārziņu 9. līnijas 25 Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Līņu ielas sarkanajās līnijās (125. grupa, 9999. grunts, kadastra apzīmējums 0100 125 0124), pie Līņu ielas 10

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 egles ø 28, 30 cm Rīgā, Līņu ielas sarkanajās līnijās (125. grupa, 9999. grunts, kadastra apzīmējums 0100 125 0124), pie Līņu ielas 10.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Cidoniju ielas sarkanajās līnijās (125. grupa, 389. grunts; kadastra apzīmējums 0100 125 0130), pie Cidoniju ielas 64

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 40/48 cm Rīgā, Cidoniju ielas sarkanajās līnijās (125. grupa, 389. grunts; kadastra apzīmējums 0100 125 0130), pie Cidoniju ielas 64;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 200,34 EUR (divi simti euro, trīsdesmit četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Aglonas ielā 13 (78. grupa, 952. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.09.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Aizkraukles ielā 14 (115. grupa, 125. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu kļavu ø 38 cm Rīgā, Aizkraukles ielā 14 (115. grupa, 125. grunts) Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Emmas ielā 45 (113. grupa, 292. grunts) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses ar kadastra Nr. 0100 113 0187

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 20 papeles ø 84, 42, 37, 54, 50, 33, 63, 48, 27, 35, 60, 50, 60, 60, 56, 35, 72, 65, 55, 79 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses ar kadastra numuru 0100 113 0187;
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:

2.1. 6 papeles ø 22, 68, 68, 48, 30/33, 37 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses ar kadastra numuru 0100 113 0187;
2. 2 papeles ø  94, 80 cm Rīgā, Emmas ielā 45 (113. grupa, 292. grunts);

 1. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
451 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.