Sēdi vada:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
  
Komisijas locekļi:  
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietniecesK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte    L. Tomiņa
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 10 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 15 jautājums par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas būvniecības nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1.1.1. § Par zaudējumu atlīdzības sadalīšanu saistībā ar Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājama koka patvaļīgu nociršanu Rīgā, Ozolnieku iela 7

Nolemj:

sadalīt Lēmumā noteikto zaudējumu atlīdzību 12 900,00 EUR (divpadsmit tūkstoši deviņi simti euro) saskaņā ar turpmāk minēto maksājumu grafiku, sadalot zaudējumu atlīdzības samaksu vairākos maksājumos pa mēnešiem no 15.11.2022. līdz 15.12.2023.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 19.09.2022. lēmuma (protokols Nr. 38, 1.2.1.§) “Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Liepājas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 075 2223), pie Liepājas ielas 37, Rīgā, Mežotnes ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 075 9999, kadastra apzīmējums 0100 075 9001), pretim Mežotnes ielai 24, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 075 9999, kadastra apzīmējums 0100 075 0687), pretim Liepājas ielai 76, saistībā ar būvniecību” atcelšanu daļā par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Liepājas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 075 2223), pie Liepājas ielas 37, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 19.09.2022. lēmuma (protokols Nr. 38, 1.2.1.§) “Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Liepājas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 075 2223), pie Liepājas ielas 37, Rīgā, Mežotnes ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 075 9999, kadastra apzīmējums 0100 075 9001), pretim Mežotnes ielai 24, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 075 9999, kadastra apzīmējums 0100 075 0687), pretim Liepājas ielai 76, saistībā ar būvniecību” daļā, ar kuru atteikts atļaut cirst 1 liepu ø 86 cm Rīgā, Liepājas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 075 2223), pie Liepājas ielas 37;
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 86 cm Rīgā, Liepājas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 075 2223), pie Liepājas ielas 37 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 734,20 EUR (septiņi simti trīsdesmit četri euro, divdesmit centi).

1.2.2. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Laktas ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 018 0250)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 7 bērzus ø 20, 21, 25, 30, 62, 35, 32 cm, 1 pīlādzi ø 10/10/10/11 cm (celma caurmērs 24 cm), 1 balto vītolu ø 16/32 cm, 2 blīgznas ø 7/9/12/12/18 (celma caurmērs 30 cm), 10/11/12/15/16 cm (celma caurmērs 26 cm) un 1 kļavu ø 15 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Laktas ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 018 0250);
 2. atļaut cirst 8 blīgznas ø 13 (stumbrs ø 20 cm), 36, 21, 21/24/13/11/22/16/15/19/22, 13/11/13 (celma caurmērs 28 cm), 12/14/17 (celma caurmērs 32 cm), 9/12 (celma caurmērs 21 cm), 8/9/16/8 cm (celma caurmērs 22 cm), 2 baltos vītolus ø 49, 17 cm (celma caurmērs 24 cm), 1 gobu ø 12/12/14/18 cm (celma caurmērs 40 cm), 1 apsi ø 35 cm, 9 ošlapu kļavas ø 21, 17 (celma caurmērs 20 cm), 11/13/13/13/15/15/15/16/18, 8/9/9/10/12 (celma caurmērs 34 cm), 10/17 (celma caurmērs 26 cm), 14/15/18, 9/12 (celma caurmērs 23 cm), 11/14 (celma caurmērs 24 cm), 20/10 cm, 1 papeli ø 12/15/16 cm (celma caurmērs 38 cm) Rīgā, Laktas ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 018 0250) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 8742,14 EUR (astoņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit divi euro, četrpadsmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Arēnas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 024 0072)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 81 koku, kuriem celma caurmērs nav mazāks par 20 cm – 76 baltos vītolus ø 18, 18, 13, 16, 13, 14, 16, 20, 20, 25, 26, 17/22, 19/14, 18/12, 19, 27, 18, 28, 21, 21, 22, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 14, 14, 14, 14, 17, 17, 16, 16, 16, 19/19, 20, 20, 20, 19/20/15, 17/22, 18, 15/22, 16, 28, 27, 23, 23, 25, 6/9/7/5/9/23/22/12/14/18/25/21, 22/13, 21, 15, 15, 15, 15, 15, 18, 18, 18, 12/14/14/27/16, 20, 12/16/15/20/16/11/14, 18/25/9/10, 17, 14, 14, 14, 16, 16, 13, 22, 21, 16, 17 cm, 1 blīgznu ø 11/14/16 cm un 4 bērzus ø 13, 15, 18, 32 cm Rīgā, Arēnas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 024 0072) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 17130,01 EUR (septiņpadsmit tūkstoši simtu trīsdesmit euro, viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Graudu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 073 2153) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 5 kļavas ø 57, 38, 32, 38, 38 cm, 1 ozolu ø 38 cm Rīgā, Graudu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 073 2153);
 2. atļaut cirst, 1 ošlapu kļavu ø 32/32/32/32 cm, 1 blīgznu ø 47/35/18/35/25/28/30/20 cm Rīgā, Graudu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 073 2153) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1249,87 EUR (viens tūkstotis divi simti četrdesmit deviņi euro, astoņdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 5. šķērslīnijas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 087 9002), pie Čiekurkalna 5. šķērslīnijas 11, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.11.2022.

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 2. līnijā 55 (kadastra apzīmējums 0100 088 0056) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 21 cm, 2 zirgkastaņas ø 50, 35 cm Rīgā, Čiekurkalna 2. līnijā 55 (kadastra apzīmējums 0100 088 0056) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 563,45 2EUR (pieci simti sešdesmit trīs euro, četrdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 47 (kadastra apzīmējums 0100 122 2120) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.10.2022.

1.2.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 122 2117) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 aso egli ø 30 cm Rīgā, Hipokrāta ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 122 2117) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 256,12 EUR (divi simti piecdesmit seši euro, divpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.9. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Stirnu ielā 15B (kadastra numurs 0100 070 2466, kadastra apzīmējums 0100 070 0401) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 65 cm, 2 bērzus ø 45/55, 37 cm, 6 kļavas ø 45/40, 60, 46, 50, 60, 61 cm, 2 ievas ø 37, 15/17/13/10 (celma caurmērs 30 cm), 2 zirgkastaņas ø 40, 60 cm, 1 papeli ø 80 cm, 2 vītolus ø 62, 36 cm. Rīgā, Stirnu ielā 15B (kadastra numurs 0100 070 2466, kadastra apzīmējums 0100 070 0401).

1.2.10. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Ūnijas ielā 60A (kadastra numurs 0100 070 0058, kadastra apzīmējums 0100 070 0615) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 zirgkastaņas ø 80, 16/14/23 (celma caurmērs 35 cm), 2 ozolus ø 46, 54 cm, 1 egli ø 33 cm, 1 vilkābeli ø 17/17 (celma caurmērs 28 cm) un 6 bērzus ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 45/51, 31/40, 16 (celma caurmērs 23 cm), 42/31, 79 cm Rīgā, Ūnijas ielā 60A (kadastra numurs 0100 070 0058, kadastra apzīmējums 0100 070 0615).

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Ludviķa ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 053 0145)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 54 cm Rīgā, Ludviķa ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 053 0145);
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 78 cm un 1 kļavu ø 65 cm Rīgā, Ludviķa ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 053 0145);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 331,47 EUR (trīs simti trīsdesmit viens euro, četrdesmit septiņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves teritorijā (kadastra numurs 0100 093 0412, kadastra apzīmējums 0100 082 1349), pie Kārļa Ulmaņa gatves 182

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves teritorijā (kadastra numurs 0100 093 0412, kadastra apzīmējums 0100 082 1349), pie Kārļa Ulmaņa gatves 182.

1.3.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ārlavas ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 055 0184)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.11.2022.

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Cēres ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 106 0091)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.11.2022.

1.3.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Vienības gatves teritorijā (kadastra numurs 0100 107 9999, kadastra apzīmējums 0100 107 9007), pie Bātas ielas 1

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 62 cm Rīgā, Vienības gatves teritorijā (kadastra numurs 0100 107 9999, kadastra apzīmējums 0100 107 9007), pie Bātas ielas 1;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Kalēju ielā 9/11 (kadastra apzīmējums 0100 002 0087) un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 18.10.2022. līdz 31.10.2022. rīkot publisko apspriešanu par 1 liepas ø 32 cm ciršanu Rīgā, Kalēju ielā 9/11 (kadastra apzīmējums 0100 002 0087);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā. Ne vēlāk kā līdz 17.10.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 17.10.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.12.2022.

1.3.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Skaņu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 071 0806)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 62 cm Rīgā, Skaņu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 071 0806);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 141,15 EUR (viens simts četrdesmit viens euro, piecpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 83 (kadastra apzīmējums 0100 078 0683)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 83 (kadastra apzīmējums 0100 078 0683).

1.3.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzelzceļa ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 074 0006) un Rīgā, Dīķa ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 074 0238)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.11.2022.

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Lignuma ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 097 0516)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 34/28/31 cm Rīgā, Lignuma ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 097 0516);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 211,71 EUR (divi simti vienpadsmit euro, septiņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 2. līnijā 48 (kadastra apzīmējums 0100 088 0046)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 73 cm Čiekurkalna 2. līnijā 48 (kadastra apzīmējums 0100 088 0046);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 166,19 EUR (viens simts sešdesmit seši euro, deviņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Traleru ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 120 0795)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.11.2022.

1.3.13. § Par koka ciršanu Rīgā, Ilzenes ielā 1D (kadastra apzīmējums 0100 012 0197)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 66 cm Rīgā, Ilzenes ielā 1D (kadastra apzīmējums 0100 012 0197);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 120,20 EUR (viens simts divdesmit euro, divdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 123 0146, kadastra apzīmējums 0100 123 0141), pie Biķernieku ielas 211

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 57 cm un 1 liepu ø 45 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 123 0146, kadastra apzīmējums 0100 123 0141), pie Biķernieku ielas 211;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 464,42 EUR (četri simti sešdesmit četri euro, četrdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 82 (kadastra apzīmējums 0100 070 2453)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.12.2022.

2.2.1. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Krūzes ielā 17 (kadastra numurs 0100 075 0220, kadastra apzīmējums 0100 075 0822), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ievu ø 46 cm Rīgā, Krūzes ielā 17 (kadastra numurs 0100 075 0220, kadastra apzīmējums 0100 075 0822);
 2. 4 kļavas ø 40, 57, 23, 50/56 cm Rīgā, Krūzes ielā 17 (kadastra numurs 0100 075 0220, kadastra apzīmējums 0100 075 0822) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 3. .

2.3.1. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, zemesgabalā bez adrese (kadastra apzīmējums 0100 107 2263), pie Brucenes ielas 22 un Brucenes ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 107 2262)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst

 1. 1 vītolu ø 52/49/48 cm Rīgā, Brucenes ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 107 2262);
 2. 1 vītolu ø 48/51 cm Rīgā, Zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 107 2263), Brucenes ielas 22.
0 Patīk
276 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.