RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 50 (10.12.2018.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas
priekšsēdētājs
V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un
apstādījumu nodaļas vadītāja
I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas
vadītāja
A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un
apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece
A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja vietnieks V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 9 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 17 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par koku ciršanu Rīgā, Pulka ielā 8 (63. grupa, 2027. grunts) saistībā ar muzeja krātuvju kompleksa izbūvi

Nolemj:

atļaut cirst atļaut cirst 3 kļavas ø 82, 35, 40 cm, 4 bērzus ø 34, 21, 32, 52 cm un 1 papeli ø 78 cm Rīgā, Pulka ielā 8 (63. grupa, 2027. grunts) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā.

 

2. Par koku ciršanu Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 (62. grupa, 2003. grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 0208) saistībā ar mācību korpusa pārbūvi, ceļu un laukumu izbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 36, 44 cm Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 (62. grupa, 2003. grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 0208) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 853,73 EUR (astoņi simti piecdesmit trīs euro, septiņdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

3. Par koku ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 45B (75. grupa, 928. grunts) saistībā ar ražošanas un biroju ēkas būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 82, 85 cm, 5 bērzus ø 33, 46, 46, 53, 61 cm, 1 ozolu ø 32 cm, 1 apsi ø 31 cm un 6 vītolus ø 22, 28, 37, 43, 20/28, 26/29 cm Rīgā, Ventspils ielā 45B (75. grupa, 928. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2765,23 EUR (divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit pieci euro, divdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

4. Par koku ciršanu Rīgā, Dīķa ielā 19A (74. grupa, 2128. grunts) saistībā ar plānoto dzīvojamās mājas jaunbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 21 cm, 1 bērzu ø 34/36 cm Rīgā, Dīķa ielā 19A (74. grupa, 2128. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 478,08 EUR (četri simti septiņdesmit astoņi euro, astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

5. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Klīveru ielā 2 (49. grupa, 54. grunts) saistībā ar plānoto daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūvi un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 12.2018. līdz 07.01.2019. rīkot publisko apspriešanu par 2 bērzu ø 44, 36 cm, 3vītolu ø 67, 90/52, 87 cm un 1 zirgkastaņas ø 58 cm ciršanu Rīgā, Klīveru ielā 2 (49. grupa, 54. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 12.2018. Ne vēlāk kā līdz 17.12.2018. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 12.2018. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Klīveru ielā 2 (49. grupa, 54. grunts).
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.2019.

 

6. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Vesetas ielā 9 (24. grupa, 333. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 asās egles ø 26, 25 cm Rīgā, Vesetas ielā 9 (24. grupa, 333. grunts).

 

7. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā Brīvības ielā 131 (26. grupa, 67. grunts) saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar komercplatību būvniecību un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 01.2019. līdz 28.01.2019. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 5 liepu ø 29, 44, 37, 52, 40 cm Rīgā, Brīvības ielā 131 (26. grupa, 67. grunts) ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 01.2019. Ne vēlāk kā līdz 14.01.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 01.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Brīvības ielā 131 (26. grupa, 67. grunts), Brīvības ielas pusē pie žoga;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.2019.

 

8. Par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 2D (122. grupa, 325. grunts) saistībā ar jaunu elektroapgādes kabeļa līniju izbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 9 apses ø 19 (celma caurmērs 23 cm), 21, 24, 23, 27, 23, 26, 23, 29 cm, 2 kļavas ø 27, 24 cm Rīgā, Hipokrāta ielā 2D (122. grupa, 325. grunts), kad paskaidrojuma rakstā būs izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1169,59 EUR (viens tūkstotis viens simts sešdesmit deviņi euro, piecdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

9. Par koku ciršanu Rīgā, Rankas ielas sarkanajās līnijās (13. grupa, 9000. grunts), pie Rankas ielas 9 saistībā ar kanalizācijas spiedvada trases izbūvi objektam “Noliktavas komplekss Uriekstes ielā 14, Rīgā”

Nolemj:

 1. atļaut cirst 10 vītolus ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 21/36, 18 (celma caurmērs 23 cm), 19 (celma caurmērs 21 cm), 20, 23, 19 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 21/15 cm Rīgā, Rankas ielas sarkanajās līnijās (13. grupa, 9000. grunts), pie Rankas ielas 9 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 836,63 EUR (astoņi simti trīsdesmit seši euro, sešdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 26 (30. grupa, 119. grunts)

Nolemj:

 1. no 01.2019. līdz 21.01.2019. rīkot publisko apspriešanu par 2 kļavu ø 32, 36 cm ciršanu Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 26 (30. grupa, 119. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 12.2018. Ne vēlāk kā līdz 07.01.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 07.01.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, pie Aleksandra Čaka ielā 26 ēkas fasādes, Aleksandra Čaka ielas pusē).
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.2019.

 

2. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 23 (60. grupa, 62. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.01.2019.

 

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Parādes ielā 24A (103. grupa, 29. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.01.2019.

 

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 9013), pretī Kalnciema ielai 197B

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.01.2019.

 

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ļermontova ielā 1 (59. grupa, 67. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.01.2019.

 

6. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Elvīras ielā 9A (64. grupa, 204. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 2 kļavu ciršanu Rīgā, Elvīras ielā 9A (64. grupa, 204. grunts).

 

7. Par koku ciršanu Rīgā, Augļu ielā 11 (58. grupa, 91. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 8 ošlapu kļavas ø 20, 20, 20, 20, 21, 22, 22/13, 13/17 cm (celma caurmērs 29 cm) un 1 ošlapu kļavas ø 11/23 cm stumbru ø 23 cm Rīgā, Augļu ielā 11 (58. grupa, 91. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 384,32 EUR (trīs simti astoņdesmit četri euro, trīsdesmit divi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

8. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Raiņa bulvārī 9 (9. grupa, 20. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 69 cm Rīgā, Raiņa bulvārī 9 (9. grupa, 20. grunts).

 

9. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Aglonas ielā 4A (78. grupa, 225. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 robīniju ø 52 cm Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamu koku Rīgā, Aglonas ielā 4A (78. grupa, 225. grunts);
 2. atļaut cirst 1 nokaltušu tūju ø 6/610/12 cm (celma caurmērs 28 cm), 1 liepu ø 45 cm Rīgā, Aglonas ielā 4A (78. grupa, 225. grunts);
 3. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

10. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Mazajā Lubānas ielā 16 (47. grupa, 2017. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 59 cm Rīgā, Mazajā Lubānas ielā 16 (47. grupa, 2017. grunts).

 

11. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rēzeknes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 121 9038), pie Rēzeknes ielas 5A un Rīgā, Piedrujas ielā bez numura (121. grupa, 2269. grunts), pie Rēzeknes ielas 5A saistībā ar projektu “Laboratorijas ēkas pārbūve, noliktavu ēku jaunbūves un ēku nojaukšana Rēzeknes ielā 5A un Dārzciema ielā 74, Rīgā”

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.01.2019.

 

12. Par koka ciršanu Rīgā, Skolas ielā 1 (20. grupa, 131. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram 1 bērzu ø 44 cm Rīgā, Skolas ielā 1 (20. grupa, 131. grunts);
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

13. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rožu ielā 18 (127. grupa, 94. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.02.2019.

 

14. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Hipokrāta ielā 1 (122. grupa, 85. grunts)

Nolemj:

            atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 77 cm Rīgā, Hipokrāta ielā 1 (122. grupa, 85. grunts).

 

15. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 024 0273, kadastra apzīmējuma Nr. 0100 024 0271, pie Skanstes ielas 33

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.01.2019.

 

16. Par koku ciršanu Rīgā, Gaujas ielā 6 (90. grupa, 6. grunts) un Gaujas ielā 12B (90. grupa, 20. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldei 1 kalstošu papeli ø 98 cm Rīgā, Gaujas ielā 6 (90. grupa, 6. grunts) un 1 kļavu ø 66 cm Rīgā, Gaujas ielā 12B (90. grupa, 20. grunts);
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

17. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējuma Nr. 0100 084 0039, Lībekas ielā, pie Annas Sakses ielas 6

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.02.2019.

0 Patīk
422 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.