RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 31 (02.08.2021.)

Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētāja, Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) Apstādījumu inspekcijas vadītāja I.Bernovska

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Mēģe
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” vadītājs J.Lediņš
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i. M.Slimbahs
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas eksperte, galvenā speciāliste, Komisijas sekretāre A.Pūpola
Darba kārtībā:
 • 7 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 16 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.
 

1.2. BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1.2.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 054 0101) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.09.2021.

 

1.2.2. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Fridriha Candera ielā 9A (kadastra numurs 0100 076 2073, kadastra apzīmējums 0100 076 0645) saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 08.2021. līdz 30.08.2021. rīkot publisko apspriešanu par 17 Holandes liepu ø 59, 51, 50, 41, 42, 45, 41, 33, 25, 23/21, 27, 18/18/26, 18, 15, 25, 18, 53 cm, 5 kļavu ø 39, 37, 45, 40, 30 cm un 2 ozolu ø 62, 63 cm ciršanu Rīgā, Fridriha Candera ielā 9A (kadastra numurs 0100 076 2073, kadastra apzīmējums 0100 076 0645);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 08.2021. Ne vēlāk kā līdz 16.08.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 08.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.2021.

 

1.2.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Sējas ielā 76 (kadastra apzīmējums 0100 106 0034) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 43 cm un 1 ozolu ø 25 cm Rīgā, Sējas ielā 76 (kadastra apzīmējums 0100 106 0034) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 580,53 EUR (pieci simti astoņdesmit euro, piecdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.4. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 105 (kadastra apzīmējums 0100 024 0217, 0100 024 0199) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 08.2021. līdz 06.09.2021. rīkot publisko apspriešanu par 4 liepu ø 26/36, 49, 54, 46 cm, 1 zirgkastaņas ø 23/78 cm, 1 lapegles ø 32 cm, 1 gobas ø 24 cm, 2 ošlapu kļavu ø 18/27, 18 (celma caurmērs 23 cm) cm, 8 bērzu ø 51, 58, 42, 39, 33, 44, 37, 62 cm, 9 vītolu ø 13/14/22/14, 9/14/9/15 (celma caurmērs 33 cm), 29/20/19/18, 50/17, 17 (celma caurmērs 23 cm), 13/17 (celma caurmērs 31 cm), 10/11/11 (celma caurmērs 32 cm), 26, 21 cm, 1 robīnijas ø 7/16/10/13/7 cm ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 105 (kadastra apzīmējums 0100 024 0217, 0100 024 0199);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 08.2021. Ne vēlāk kā līdz 23.08.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 08.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā. Šajā gadījumā Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 105 (kadastra apzīmējums 0100 024 0217), Krišjāņa Valdemāra ielas ietves tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.2021.

 

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 201 k-16 (kadastra apzīmējums 0100 086 0310) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 7 liepas ø 43, 44, 32, 36, 38, 40, 40 cm, 1 bērzu ø 31 cm Rīgā, Brīvības gatvē 201 k-16 (kadastra apzīmējums 0100 086 0310) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2462,99  EUR (divi tūkstoši četri simti sešdesmit divi euro, deviņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Stendes ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 076 0234), Rīgā, Stendes ielā 6A (kadastra apzīmējums 0100 076 2149), Rīgā, Šampētera ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 076 0221) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 076 2181), pie Šampētera ielas 15 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 9 zirgkastaņas ø 37, 38, 50, 36, 31, 16/13 (celma caurmērs 21 cm), 41, 25, 44 cm, 3 egles ø 29, 29, 38 cm, 2 ošlapu kļavas ø 55, 69 cm, 6 bērzus ø 32, 23, 41, 28, 29/37, 66 cm, 3 liepas ø 10/23/27, 35, 19/30 cm, 4 Rietumu tūjas ø 14/17 (celma caurmērs 32 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 17/18 (celma caurmērs 30 cm) un 18 cm (celma caurmērs 24 cm) Rīgā, Stendes ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 076 0234), 1 ošlapu kļavu ø 12/13/22 cm, 1 liepu ø 17/22 cm, 1 apsi ø 39 cm un 1 zirgkastaņu ø 33 cm, Rīgā, Stendes ielā 6A (kadastra apzīmējums 0100 076 2149), 1 bērzu ø 21 cm un 1 ošlapu kļavu ø 31 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 076 2181), pie Šampētera ielas 15, un 1 kļavu ø 65 cm Rīgā, Šampētera iela 13 (kadastra apzīmējums 0100 076 0221) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 8196,60 EUR (astoņi tūkstoši viens simts deviņdesmit seši euro, sešdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 201 k-16 (kadastra apzīmējums 0100 086 0310) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 40 (plānā Nr.1), 54 (plānā Nr.13) cm, 2 liepas ø 50 (plānā Nr.5), 50 (plānā Nr.7) cm, 6 zirgkastaņas ø 26 (plānā Nr.6), 51 (plānā Nr.9), 54 (plānā Nr.10), 46 (plānā Nr.11), 31 (plānā Nr.14), 63 (plānā Nr.15) cm, 2 ozolus ø 24 (plānā Nr.8), 47 (plānā Nr.12) cm Rīgā, Brīvības gatvē 201 k-16 (kadastra apzīmējums 0100 086 0310) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4174,70 EUR (četri tūkstoši viens simts septiņdesmit četri euro, septiņdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.3. TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 83 (kadastra apzīmējums 0100 074 0175)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 54 cm Rīgā, Vienības gatvē 83 (kadastra apzīmējums 0100 074 0175);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 245,87 EUR (divi simti četrdesmit pieci euro, astoņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.2. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Beverīnas ielā 7A (kadastra apzīmējums 0100 107 2309)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 melnalkšņus ø 40, 46 cm Rīgā, Beverīnas ielā 7A (kadastra apzīmējums 0100 107 2309);
 2. atļaut cirst 2 bērzus ø 54, 32 cm un 2 kļavas ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 20 cm Rīgā, Beverīnas ielā 7A (kadastra apzīmējums 0100 107 2309);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 368,81 EUR (trīs simti sešdesmit astoņi euro, astoņdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 057 0165)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.09.2021.

 

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Talsu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 057 0053)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.09.2021.

 

1.3.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Robežu ielā 42 (kadastra apzīmējums 0100 083 0068)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.09.2021.

 

1.3.6. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Codes ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 106 0707)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.08.2021.

 

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Sabiles ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 059 0182) un Rīgā, Sabiles ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 059 2047), pie Sabiles ielas 15

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.09.2021.

 

1.3.8. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Dikļu ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 105 0093)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 82 cm Rīgā, Dikļu ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 105 0093).

 

1.3.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Zasulauka ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 076 0323), pretī Zasulauka ielai 28

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 95/61/38 cm Rīgā, Zasulauka ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 076 0323), pretī Zasulauka ielai 28;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.10. § Par koku ciršanu Rīgā, Skrindu ielā zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 040 0014), pie Skrindu ielas 1

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kalstošas liepas ø 30, 36 cm Rīgā, Skrindu ielā zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 040 0014), pie Skrindu ielas 1;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.11. § Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Juglas ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 092 9010), pie Juglas ielas 2

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.10.2021.

 

1.3.12. § Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zāģeru ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 015 2031)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.10.2021.

 

1.3.13. § Par koku ciršanu Rīgā, Patversmes ielā zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 017 2065), pie Patversmes ielas 23

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kalstošus bērzus ø 27, 29 cm Rīgā, Patversmes ielā zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 017 2065), pie Patversmes ielas 23;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.14. § Par koku ciršanu Rīgā, Lielajā ielā 16 (kadastra apzīmējum 0100 102 0033)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 osi ø 35/35 cm Rīgā, Lielajā ielā 16 (kadastra apzīmējum 0100 102 0033);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 318,72 EUR (trīs simti astoņpadsmit euro, septiņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.15. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 062 2106), pie Roņsalas ielas 3

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.09.2021.

 

1.3.16. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 134 (kadastra apzīmējums 0100 082 0092)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 1 liepas ø 59 cm ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 134 (kadastra apzīmējums 0100 082 0092).

 

0 Patīk
602 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.